Seat Availability: 22537 - KUSHINAGAR EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
close
Date 1A
₹ 4505
2A
₹ 2645
3A
₹ 1840
SL
₹ 700
1 Mar, Fri
GNWL5
52%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
GNWL133
1%
(1 day ago)
2 Mar, Sat
GNWL4
53%
(7 hrs ago)
GNWL19
47%
(7 hrs ago)
GNWL66
26%
(7 hrs ago)
GNWL97
7%
(7 hrs ago)
3 Mar, Sun
GNWL2
55%
(7 hrs ago)
GNWL13
53%
(3 hrs ago)
GNWL55
35%
(7 hrs ago)
GNWL105
5%
(2 hrs ago)
4 Mar, Mon
GNWL2
58%
(7 hrs ago)
GNWL10
58%
(3 hrs ago)
GNWL33
58%
(7 hrs ago)
GNWL84
14%
(2 hrs ago)
5 Mar, Tue
GNWL4
56%
(7 hrs ago)
GNWL11
57%
(3 hrs ago)
GNWL52
41%
(7 hrs ago)
GNWL113
3%
(2 hrs ago)
6 Mar, Wed
GNWL3
58%
(7 hrs ago)
GNWL14
55%
(3 hrs ago)
GNWL47
46%
(6 hrs ago)
GNWL79
19%
(2 hrs ago)
7 Mar, Thu
GNWL4
57%
(7 hrs ago)
GNWL12
57%
(3 hrs ago)
GNWL41
52%
(6 hrs ago)
GNWL79
19%
(2 hrs ago)
8 Mar, Fri
GNWL2
57%
(8 hrs ago)
GNWL13
55%
(3 hrs ago)
GNWL44
48%
(6 hrs ago)
GNWL93
11%
(2 hrs ago)
9 Mar, Sat
GNWL2
58%
(1 day ago)
GNWL10
58%
(4 hrs ago)
GNWL36
56%
(6 hrs ago)
GNWL104
7%
(6 hrs ago)
10 Mar, Sun
GNWL2
58%
(4 hrs ago)
GNWL10
58%
(4 hrs ago)
GNWL32
60%
(5 hrs ago)
GNWL90
13%
(6 hrs ago)
11 Mar, Mon
GNWL1
61%
(4 hrs ago)
GNWL5
64%
(4 hrs ago)
GNWL23
71%
(5 hrs ago)
GNWL68
34%
(1 day ago)
12 Mar, Tue
AVL1
100%
(4 hrs ago)
GNWL4
66%
(4 hrs ago)
GNWL18
77%
(4 hrs ago)
GNWL67
36%
(1 day ago)
13 Mar, Wed
AVL2
100%
(4 hrs ago)
RAC 10
100%
(15 hrs ago)
GNWL18
77%
(4 hrs ago)
GNWL61
44%
(1 day ago)
14 Mar, Thu
AVL3
100%
(4 hrs ago)
RAC 6
100%
(15 hrs ago)
GNWL10
84%
(4 hrs ago)
GNWL52
56%
(1 day ago)
15 Mar, Fri
AVL2
100%
(4 hrs ago)
RAC 2
100%
(4 hrs ago)
GNWL11
82%
(4 hrs ago)
GNWL58
50%
(1 day ago)
16 Mar, Sat
AVL10
100%
(4 hrs ago)
RAC 7
100%
(4 hrs ago)
RAC 45
100%
(4 hrs ago)
GNWL40
69%
(16 hrs ago)
17 Mar, Sun
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL4
100%
(4 hrs ago)
RAC 16
100%
(4 hrs ago)
GNWL29
79%
(16 hrs ago)
18 Mar, Mon
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL17
100%
(4 hrs ago)
AVL111
100%
(4 hrs ago)
GNWL25
81%
(16 hrs ago)
19 Mar, Tue
AVL12
100%
(4 hrs ago)
AVL35
100%
(4 hrs ago)
AVL159
100%
(4 hrs ago)
GNWL18
85%
(16 hrs ago)
20 Mar, Wed
check
AVL13
100%
(4 hrs ago)
AVL91
100%
(4 hrs ago)
GNWL18
85%
(16 hrs ago)
21 Mar, Thu
check
check
AVL112
100%
(4 hrs ago)
GNWL11
87%
(16 hrs ago)
22 Mar, Fri
check
check
AVL188
100%
(1 day ago)
GNWL5
89%
(16 hrs ago)
23 Mar, Sat
check
check
check
RAC 29
100%
(17 hrs ago)
24 Mar, Sun
check
check
check
check
25 Mar, Mon
check
check
check
check
26 Mar, Tue
check
check
check
check
27 Mar, Wed
check
check
check
check
28 Mar, Thu
check
check
check
check
29 Mar, Fri
check
check
check
check
30 Mar, Sat
check
check
check
GNWL10
90%
(1 day ago)
31 Mar, Sun
check
check
check
RAC55
100%
(1 day ago)
1 Apr, Mon
AVL12
100%
(12 hrs ago)
AVL25
100%
(12 hrs ago)
AVL221
100%
(12 hrs ago)
RAC45
100%
(12 hrs ago)
2 Apr, Tue
AVL13
100%
(12 hrs ago)
AVL31
100%
(12 hrs ago)
AVL217
100%
(12 hrs ago)
RAC 26
100%
(12 hrs ago)
3 Apr, Wed
AVL13
100%
(12 hrs ago)
AVL36
100%
(12 hrs ago)
AVL246
100%
(12 hrs ago)
RAC 22
100%
(12 hrs ago)
4 Apr, Thu
AVL11
100%
(12 hrs ago)
AVL39
100%
(12 hrs ago)
AVL267
100%
(12 hrs ago)
RAC 14
100%
(12 hrs ago)
5 Apr, Fri
AVL8
100%
(12 hrs ago)
AVL26
100%
(12 hrs ago)
AVL218
100%
(12 hrs ago)
RAC 19
100%
(12 hrs ago)
6 Apr, Sat
AVL11
100%
(12 hrs ago)
AVL35
100%
(12 hrs ago)
AVL223
100%
(12 hrs ago)
RAC 23
100%
(12 hrs ago)
7 Apr, Sun
check
AVL46
100%
(1 day ago)
AVL252
100%
(1 day ago)
RAC 14
100%
(1 day ago)
8 Apr, Mon
check
AVL48
100%
(1 day ago)
AVL240
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
9 Apr, Tue
check
AVL55
100%
(1 day ago)
AVL293
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
10 Apr, Wed
check
AVL48
100%
(1 day ago)
AVL251
100%
(1 day ago)
RAC 12
100%
(1 day ago)
11 Apr, Thu
check
AVL55
100%
(1 day ago)
AVL279
100%
(1 day ago)
RAC 9
100%
(1 day ago)
12 Apr, Fri
check
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL175
100%
(1 day ago)
RAC 27
100%
(1 day ago)
13 Apr, Sat
check
AVL24
100%
(1 day ago)
check
RAC50
100%
(1 day ago)
14 Apr, Sun
check
AVL42
100%
(1 day ago)
check
GNWL2
99%
(1 day ago)
15 Apr, Mon
check
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
GNWL11
98%
(13 hrs ago)
16 Apr, Tue
check
check
AVL194
100%
(1 day ago)
GNWL11
98%
(13 hrs ago)
17 Apr, Wed
check
check
AVL173
100%
(15 hrs ago)
GNWL12
99%
(13 hrs ago)
18 Apr, Thu
check
check
AVL230
100%
(15 hrs ago)
GNWL11
99%
(13 hrs ago)
19 Apr, Fri
check
check
AVL139
100%
(15 hrs ago)
GNWL12
99%
(13 hrs ago)
20 Apr, Sat
check
check
AVL46
100%
(15 hrs ago)
GNWL23
90%
(13 hrs ago)
21 Apr, Sun
check
check
AVL128
100%
(15 hrs ago)
GNWL19
99%
(1 day ago)
22 Apr, Mon
check
check
AVL57
100%
(15 hrs ago)
GNWL27
89%
(1 day ago)
23 Apr, Tue
check
check
check
GNWL37
87%
(10 hrs ago)
24 Apr, Wed
check
check
check
GNWL50
83%
(10 hrs ago)
25 Apr, Thu
check
check
check
GNWL69
70%
(10 hrs ago)
26 Apr, Fri
AVL2
100%
(16 hrs ago)
check
GNWL18
90%
(16 hrs ago)
GNWL66
74%
(10 hrs ago)
27 Apr, Sat
GNWL1
80%
(5 hrs ago)
check
GNWL30
82%
(5 hrs ago)
GNWL74
67%
(5 hrs ago)
28 Apr, Sun
GNWL1
80%
(5 hrs ago)
check
GNWL27
85%
(5 hrs ago)
GNWL82
60%
(5 hrs ago)
29 Apr, Mon
GNWL1
83%
(5 hrs ago)
check
GNWL35
81%
(5 hrs ago)
GNWL85
57%
(5 hrs ago)
30 Apr, Tue
GNWL1
83%
(5 hrs ago)
check
GNWL44
71%
(5 hrs ago)
GNWL83
60%
(5 hrs ago)
1 May, Wed
GNWL1
83%
(5 hrs ago)
check
GNWL45
71%
(5 hrs ago)
GNWL87
56%
(5 hrs ago)
2 May, Thu
GNWL1
84%
(5 hrs ago)
check
GNWL34
83%
(5 hrs ago)
GNWL82
62%
(5 hrs ago)
3 May, Fri
check
check
check
check
4 May, Sat
check
check
check
check
5 May, Sun
check
check
check
check
6 May, Mon
check
check
check
check
7 May, Tue
check
check
GNWL17
94%
(3 hrs ago)
check
8 May, Wed
check
check
GNWL20
93%
(3 hrs ago)
GNWL74
75%
(1 day ago)
9 May, Thu
check
check
GNWL17
94%
(3 hrs ago)
GNWL73
76%
(1 day ago)
10 May, Fri
AVL2
100%
(10 hrs ago)
GNWL8
88%
(1 day ago)
GNWL27
89%
(3 hrs ago)
GNWL86
65%
(1 day ago)
11 May, Sat
AVL1
100%
(10 hrs ago)
GNWL7
89%
(1 day ago)
GNWL22
92%
(3 hrs ago)
GNWL72
78%
(1 day ago)
12 May, Sun
AVL3
100%
(10 hrs ago)
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL26
90%
(3 hrs ago)
GNWL72
79%
(1 day ago)
13 May, Mon
AVL6
100%
(10 hrs ago)
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL21
93%
(10 hrs ago)
GNWL73
78%
(1 day ago)
14 May, Tue
AVL4
100%
(10 hrs ago)
GNWL3
93%
(1 day ago)
GNWL21
94%
(10 hrs ago)
GNWL64
84%
(1 day ago)
15 May, Wed
GNWL1
88%
(10 hrs ago)
GNWL2
93%
(1 day ago)
GNWL28
91%
(10 hrs ago)
GNWL71
81%
(1 day ago)
16 May, Thu
GNWL1
89%
(1 day ago)
GNWL4
93%
(1 day ago)
GNWL27
92%
(14 hrs ago)
GNWL67
83%
(1 day ago)
17 May, Fri
GNWL2
87%
(1 day ago)
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL24
92%
(14 hrs ago)
GNWL66
84%
(1 day ago)
18 May, Sat
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL23
93%
(14 hrs ago)
check
19 May, Sun
check
GNWL4
92%
(1 day ago)
GNWL22
93%
(14 hrs ago)
check
20 May, Mon
check
GNWL9
91%
(1 day ago)
GNWL23
94%
(14 hrs ago)
check
21 May, Tue
GNWL1
90%
(15 hrs ago)
GNWL5
93%
(15 hrs ago)
GNWL23
94%
(14 hrs ago)
check
22 May, Wed
GNWL1
90%
(15 hrs ago)
GNWL7
93%
(15 hrs ago)
GNWL23
94%
(14 hrs ago)
check
23 May, Thu
GNWL1
89%
(15 hrs ago)
GNWL9
90%
(15 hrs ago)
GNWL20
94%
(14 hrs ago)
check
24 May, Fri
GNWL1
90%
(15 hrs ago)
GNWL10
91%
(15 hrs ago)
GNWL30
91%
(14 hrs ago)
check
25 May, Sat
GNWL5
88%
(15 hrs ago)
GNWL8
92%
(15 hrs ago)
GNWL29
92%
(14 hrs ago)
check
26 May, Sun
GNWL1
90%
(15 hrs ago)
GNWL2
94%
(15 hrs ago)
GNWL26
93%
(14 hrs ago)
check
27 May, Mon
check
check
check
GNWL59
88%
(1 day ago)
28 May, Tue
check
check
check
GNWL75
83%
(1 day ago)
29 May, Wed
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL9
93%
(1 day ago)
check
GNWL71
85%
(1 day ago)
30 May, Thu
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL12
92%
(1 day ago)
check
GNWL73
85%
(1 day ago)
31 May, Fri
GNWL3
91%
(1 day ago)
GNWL16
89%
(1 day ago)
check
GNWL67
87%
(1 day ago)
1 Jun, Sat
GNWL3
91%
(1 day ago)
GNWL16
90%
(1 day ago)
GNWL34
91%
(1 day ago)
GNWL68
87%
(1 day ago)
2 Jun, Sun
GNWL2
92%
(1 day ago)
GNWL15
90%
(1 day ago)
GNWL32
92%
(1 day ago)
GNWL66
88%
(1 day ago)
3 Jun, Mon
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL10
94%
(1 day ago)
GNWL31
94%
(1 day ago)
GNWL70
87%
(1 day ago)
4 Jun, Tue
check
check
GNWL33
93%
(1 day ago)
check
5 Jun, Wed
check
check
GNWL34
93%
(1 day ago)
check
6 Jun, Thu
check
check
GNWL28
95%
(10 hrs ago)
check
7 Jun, Fri
check
check
GNWL28
94%
(10 hrs ago)
check
8 Jun, Sat
GNWL6
91%
(5 hrs ago)
GNWL11
93%
(5 hrs ago)
GNWL32
93%
(10 hrs ago)
check
9 Jun, Sun
GNWL1
93%
(5 hrs ago)
GNWL9
94%
(5 hrs ago)
GNWL25
96%
(10 hrs ago)
check
10 Jun, Mon
AVL1
100%
(5 hrs ago)
GNWL8
95%
(5 hrs ago)
GNWL34
94%
(10 hrs ago)
GNWL81
85%
(3 hrs ago)
11 Jun, Tue
AVL2
100%
(5 hrs ago)
GNWL5
96%
(5 hrs ago)
GNWL21
97%
(10 hrs ago)
GNWL72
88%
(3 hrs ago)
12 Jun, Wed
AVL3
100%
(5 hrs ago)
GNWL2
97%
(5 hrs ago)
GNWL20
97%
(1 day ago)
GNWL61
90%
(3 hrs ago)
13 Jun, Thu
AVL3
100%
(5 hrs ago)
GNWL4
96%
(5 hrs ago)
GNWL6
99%
(1 day ago)
GNWL56
98%
(3 hrs ago)
14 Jun, Fri
check
RAC 8
100%
(1 day ago)
GNWL8
99%
(1 day ago)
GNWL44
99%
(3 hrs ago)
15 Jun, Sat
check
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 47
100%
(8 hrs ago)
GNWL66
89%
(3 hrs ago)
16 Jun, Sun
check
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 24
100%
(8 hrs ago)
GNWL34
100%
(12 hrs ago)
17 Jun, Mon
check
AVL23
100%
(1 day ago)
RAC 26
100%
(8 hrs ago)
GNWL34
100%
(12 hrs ago)
18 Jun, Tue
check
AVL32
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(8 hrs ago)
GNWL35
100%
(12 hrs ago)
19 Jun, Wed
AVL7
100%
(5 hrs ago)
AVL9
100%
(5 hrs ago)
RAC 31
100%
(8 hrs ago)
GNWL32
100%
(12 hrs ago)
20 Jun, Thu
AVL2
100%
(5 hrs ago)
RAC 9
100%
(5 hrs ago)
RAC 45
100%
(8 hrs ago)
check
21 Jun, Fri
GNWL1
95%
(5 hrs ago)
RAC14
100%
(5 hrs ago)
RAC72
100%
(1 day ago)
check
22 Jun, Sat
AVL3
100%
(5 hrs ago)
GNWL6
97%
(5 hrs ago)
RAC 51
100%
(1 day ago)
GNWL25
100%
(1 day ago)
23 Jun, Sun
AVL10
100%
(5 hrs ago)
RAC 6
100%
(5 hrs ago)
RAC 29
100%
(1 day ago)
GNWL24
100%
(9 hrs ago)
24 Jun, Mon
AVL7
100%
(5 hrs ago)
AVL1
100%
(5 hrs ago)
RAC 36
100%
(1 day ago)
GNWL27
100%
(9 hrs ago)
25 Jun, Tue
check
check
RAC 12
100%
(1 day ago)
GNWL26
100%
(9 hrs ago)
26 Jun, Wed
AVL13
100%
(18 hrs ago)
AVL25
100%
(18 hrs ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
GNWL21
100%
(9 hrs ago)
27 Jun, Thu
AVL13
100%
(18 hrs ago)
AVL49
100%
(18 hrs ago)
AVL99
100%
(18 hrs ago)
GNWL3
100%
(9 hrs ago)
28 Jun, Fri
AVL13
100%
(18 hrs ago)
AVL39
100%
(18 hrs ago)
AVL142
100%
(18 hrs ago)
GNWL6
100%
(9 hrs ago)
29 Jun, Sat
check
check
check
check
30 Jun, Sun
check
check
check
check

22537 KUSHINAGAR EXP train info

KUSHINAGAR EXP (22537) runs from Gorakhpur Jn (GKP) to Lokmanya Tilak Term (LTT).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1680 kms in 30 hr 25 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 40 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 22537 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains