Seat Availability: 15910 - Avadh Assam Express

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL 2S
close
Date1A
₹ 6325
2A
₹ 3690
3A
₹ 2505
SL
₹ 965
2S
₹ 605
24 May, Tue
GNWL1
90%
(17 hrs ago)
GNWL6
81%
(17 hrs ago)
GNWL37
43%
(18 hrs ago)
GNWL189
18%
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
25 May, Wed
GNWL1
90%
(7 hrs ago)
GNWL9
85%
(1 hr ago)
GNWL30
65%
(3 hrs ago)
GNWL139
34%
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(1 hr ago)
26 May, Thu
GNWL1
88%
(7 hrs ago)
GNWL3
84%
(1 hr ago)
GNWL17
63%
(3 hrs ago)
GNWL87
48%
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(1 hr ago)
27 May, Fri
GNWL1
88%
(7 hrs ago)
GNWL3
82%
(1 hr ago)
GNWL39
40%
(3 hrs ago)
GNWL83
52%
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(1 hr ago)
28 May, Sat
GNWL2
88%
(7 hrs ago)
GNWL11
77%
(1 hr ago)
GNWL29
45%
(3 hrs ago)
GNWL84
47%
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(1 hr ago)
29 May, Sun
GNWL1
90%
(3 hrs ago)
GNWL3
86%
(1 hr ago)
GNWL21
68%
(3 hrs ago)
GNWL74
63%
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(1 hr ago)
30 May, Mon
AVL1
100%
(3 hrs ago)
RAC 10
100%
(1 hr ago)
GNWL10
78%
(3 hrs ago)
GNWL73
60%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 hr ago)
31 May, Tue
AVL1
100%
(3 hrs ago)
RAC 2
100%
(17 hrs ago)
GNWL14
79%
(17 hrs ago)
GNWL61
71%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(3 hrs ago)
1 Jun, Wed
AVL2
100%
(3 hrs ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
RAC 26
100%
(1 day ago)
GNWL63
73%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(3 hrs ago)
2 Jun, Thu
GNWL2
89%
(3 hrs ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
check
GNWL56
73%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(3 hrs ago)
3 Jun, Fri
GNWL2
89%
(3 hrs ago)
RAC 9
100%
(1 day ago)
check
GNWL51
67%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
4 Jun, Sat
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
check
GNWL43
74%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
5 Jun, Sun
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
RAC 18
100%
(1 day ago)
GNWL43
79%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
6 Jun, Mon
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(21 hrs ago)
GNWL33
82%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
7 Jun, Tue
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL80
100%
(21 hrs ago)
GNWL28
85%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(15 min ago)
8 Jun, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL90
100%
(1 hr ago)
GNWL28
85%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(15 min ago)
9 Jun, Thu
GNWL1
91%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL94
100%
(1 hr ago)
GNWL14
87%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(15 min ago)
10 Jun, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(21 hrs ago)
AVL73
100%
(1 hr ago)
GNWL16
86%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(15 min ago)
11 Jun, Sat
AVL3
100%
(21 hrs ago)
AVL3
100%
(21 hrs ago)
AVL80
100%
(1 hr ago)
GNWL4
89%
(21 hrs ago)
NOT AVL
--
(15 min ago)
12 Jun, Sun
AVL3
100%
(21 hrs ago)
AVL18
100%
(21 hrs ago)
AVL66
100%
(1 hr ago)
GNWL6
86%
(21 hrs ago)
NOT AVL
--
(15 min ago)
13 Jun, Mon
AVL3
100%
(21 hrs ago)
AVL28
100%
(21 hrs ago)
AVL99
100%
(1 hr ago)
RAC 65
100%
(21 hrs ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
14 Jun, Tue
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL21
100%
(21 hrs ago)
AVL63
100%
(16 hrs ago)
GNWL10
89%
(21 hrs ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
15 Jun, Wed
AVL1
100%
(11 hrs ago)
AVL23
100%
(11 hrs ago)
AVL94
100%
(11 hrs ago)
RAC 59
100%
(21 hrs ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
16 Jun, Thu
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL16
100%
(11 hrs ago)
AVL97
100%
(11 hrs ago)
RAC 33
100%
(21 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
17 Jun, Fri
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL20
100%
(11 hrs ago)
AVL95
100%
(11 hrs ago)
RAC 37
100%
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
18 Jun, Sat
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL29
100%
(11 hrs ago)
AVL114
100%
(11 hrs ago)
RAC 25
100%
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
19 Jun, Sun
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL30
100%
(11 hrs ago)
AVL112
100%
(11 hrs ago)
RAC 26
100%
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
20 Jun, Mon
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL30
100%
(11 hrs ago)
AVL106
100%
(11 hrs ago)
RAC 15
100%
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
21 Jun, Tue
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL29
100%
(11 hrs ago)
AVL115
100%
(2 hrs ago)
RAC 10
100%
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
22 Jun, Wed
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL30
100%
(11 hrs ago)
AVL116
100%
(2 hrs ago)
RAC 10
100%
(1 hr ago)
check
23 Jun, Thu
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL24
100%
(11 hrs ago)
AVL115
100%
(2 hrs ago)
RAC 13
100%
(2 hrs ago)
check
24 Jun, Fri
AVL1
100%
(11 hrs ago)
AVL24
100%
(2 hrs ago)
AVL107
100%
(2 hrs ago)
RAC 20
100%
(2 hrs ago)
check
25 Jun, Sat
AVL3
100%
(19 hrs ago)
AVL30
100%
(2 hrs ago)
AVL114
100%
(2 hrs ago)
RAC 26
100%
(2 hrs ago)
check
26 Jun, Sun
GNWL1
92%
(19 hrs ago)
AVL27
100%
(2 hrs ago)
AVL110
100%
(2 hrs ago)
RAC 26
100%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
27 Jun, Mon
check
AVL30
100%
(2 hrs ago)
AVL107
100%
(2 hrs ago)
RAC 32
100%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
28 Jun, Tue
check
AVL30
100%
(2 hrs ago)
AVL113
100%
(2 hrs ago)
RAC 50
100%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
29 Jun, Wed
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL30
100%
(2 hrs ago)
AVL114
100%
(2 hrs ago)
RAC 41
100%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
30 Jun, Thu
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL30
100%
(11 hrs ago)
AVL113
100%
(2 hrs ago)
RAC 32
100%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
1 Jul, Fri
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL27
100%
(11 hrs ago)
AVL116
100%
(2 hrs ago)
RAC 78
100%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
2 Jul, Sat
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL30
100%
(11 hrs ago)
AVL108
100%
(2 hrs ago)
GNWL2
90%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
3 Jul, Sun
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL30
100%
(11 hrs ago)
AVL84
100%
(2 hrs ago)
GNWL10
90%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
4 Jul, Mon
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL30
100%
(11 hrs ago)
AVL110
100%
(2 hrs ago)
GNWL22
88%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
5 Jul, Tue
AVL3
100%
(18 hrs ago)
AVL30
100%
(11 hrs ago)
AVL100
100%
(2 hrs ago)
GNWL7
91%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
6 Jul, Wed
AVL3
100%
(18 hrs ago)
AVL30
100%
(18 hrs ago)
AVL116
100%
(2 hrs ago)
GNWL17
89%
(1 day ago)
check
7 Jul, Thu
AVL3
100%
(18 hrs ago)
AVL30
100%
(18 hrs ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
GNWL11
90%
(1 day ago)
check
8 Jul, Fri
AVL3
100%
(18 hrs ago)
AVL30
100%
(18 hrs ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
check
check
9 Jul, Sat
AVL3
100%
(18 hrs ago)
AVL30
100%
(18 hrs ago)
AVL109
100%
(1 day ago)
check
check
10 Jul, Sun
AVL3
100%
(18 hrs ago)
AVL30
100%
(18 hrs ago)
AVL91
100%
(1 day ago)
check
check
11 Jul, Mon
check
check
AVL116
100%
(1 day ago)
check
check
12 Jul, Tue
check
check
AVL116
100%
(1 day ago)
check
check
13 Jul, Wed
check
check
AVL113
100%
(1 day ago)
check
check
14 Jul, Thu
check
check
AVL104
100%
(1 day ago)
check
check
15 Jul, Fri
check
check
AVL101
100%
(1 day ago)
AVL52
100%
(1 day ago)
check
16 Jul, Sat
check
check
AVL116
100%
(1 day ago)
AVL56
100%
(1 day ago)
check
17 Jul, Sun
check
check
AVL116
100%
(1 day ago)
AVL56
100%
(1 day ago)
check
18 Jul, Mon
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
19 Jul, Tue
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
20 Jul, Wed
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
21 Jul, Thu
check
check
check
check
check
22 Jul, Fri
check
check
check
check
check
23 Jul, Sat
check
check
check
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
24 Jul, Sun
check
check
check
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
25 Jul, Mon
check
check
check
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
26 Jul, Tue
check
check
check
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
27 Jul, Wed
check
check
check
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
28 Jul, Thu
check
check
check
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
29 Jul, Fri
check
check
check
check
check
30 Jul, Sat
check
check
check
check
check
31 Jul, Sun
check
check
check
check
check
1 Aug, Mon
check
check
check
check
check
2 Aug, Tue
check
check
check
check
check
3 Aug, Wed
check
check
check
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
4 Aug, Thu
check
check
check
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
5 Aug, Fri
check
check
check
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
6 Aug, Sat
check
check
check
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
7 Aug, Sun
check
check
check
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
8 Aug, Mon
check
check
check
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
9 Aug, Tue
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
10 Aug, Wed
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
11 Aug, Thu
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
12 Aug, Fri
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
13 Aug, Sat
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
14 Aug, Sun
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
15 Aug, Mon
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
16 Aug, Tue
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
17 Aug, Wed
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
18 Aug, Thu
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
19 Aug, Fri
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
20 Aug, Sat
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
21 Aug, Sun
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
22 Aug, Mon
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
23 Aug, Tue
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
24 Aug, Wed
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
25 Aug, Thu
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
26 Aug, Fri
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
27 Aug, Sat
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
28 Aug, Sun
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
29 Aug, Mon
check
check
check
check
check
30 Aug, Tue
check
check
check
check
check
31 Aug, Wed
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
1 Sep, Thu
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
2 Sep, Fri
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
3 Sep, Sat
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
4 Sep, Sun
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
5 Sep, Mon
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
6 Sep, Tue
check
check
check
check
check
7 Sep, Wed
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
8 Sep, Thu
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
9 Sep, Fri
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
10 Sep, Sat
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
11 Sep, Sun
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
12 Sep, Mon
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
13 Sep, Tue
check
check
check
check
check
14 Sep, Wed
check
check
check
check
check
15 Sep, Thu
check
check
check
check
check
16 Sep, Fri
check
check
check
check
check
17 Sep, Sat
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
18 Sep, Sun
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
19 Sep, Mon
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
20 Sep, Tue
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
21 Sep, Wed
check
check
check
check
check
22 Sep, Thu
check
check
check
check
check

15910 Avadh Assam Express train info

Avadh Assam Express (15910) runs from Lalgarh Jn (LGH) to Dibrugarh (DBRG).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL), second seater (2S).It is not a superfast train and covers a distance of 3117 kms in 66 hr 45 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 80 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 15910 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.