Seat Availability: 15018 - GKP LTT EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
close
Date 1A
₹ 4470
2A
₹ 2625
3A
₹ 1810
SL
₹ 680
1 Jun, Thu
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(19 hrs ago)
DEPARTED
--
(4 hrs ago)
GNWL176
0%
(1 day ago)
2 Jun, Fri
GNWL11
18%
(5 hrs ago)
GNWL25
23%
(3 hrs ago)
GNWL133
18%
(3 hrs ago)
GNWL152
0%
(5 hrs ago)
3 Jun, Sat
GNWL10
22%
(1 hr ago)
GNWL28
23%
(3 hrs ago)
GNWL101
31%
(1 hr ago)
GNWL135
0%
(5 hrs ago)
4 Jun, Sun
GNWL7
35%
(1 hr ago)
GNWL23
30%
(3 hrs ago)
GNWL55
51%
(1 hr ago)
GNWL136
0%
(5 hrs ago)
5 Jun, Mon
GNWL8
32%
(1 hr ago)
GNWL25
29%
(3 hrs ago)
GNWL62
50%
(1 hr ago)
GNWL118
0%
(5 hrs ago)
6 Jun, Tue
GNWL9
30%
(1 hr ago)
GNWL26
29%
(3 hrs ago)
GNWL58
54%
(1 hr ago)
GNWL121
0%
(5 hrs ago)
7 Jun, Wed
GNWL6
44%
(1 hr ago)
GNWL28
28%
(3 hrs ago)
GNWL64
53%
(1 hr ago)
GNWL112
1%
(5 hrs ago)
8 Jun, Thu
GNWL8
35%
(1 hr ago)
GNWL20
38%
(4 hrs ago)
GNWL61
55%
(1 hr ago)
GNWL118
1%
(16 hrs ago)
9 Jun, Fri
GNWL6
45%
(4 hrs ago)
GNWL21
38%
(22 hrs ago)
GNWL66
54%
(3 hrs ago)
GNWL110
1%
(1 day ago)
10 Jun, Sat
GNWL11
26%
(4 hrs ago)
GNWL23
35%
(22 hrs ago)
GNWL71
52%
(3 hrs ago)
GNWL131
0%
(1 day ago)
11 Jun, Sun
GNWL6
46%
(20 hrs ago)
GNWL19
41%
(1 day ago)
GNWL60
57%
(3 hrs ago)
GNWL115
1%
(1 day ago)
12 Jun, Mon
GNWL6
46%
(2 hrs ago)
GNWL20
40%
(1 day ago)
GNWL55
59%
(3 hrs ago)
GNWL129
0%
(1 day ago)
13 Jun, Tue
GNWL6
47%
(2 hrs ago)
GNWL17
45%
(1 day ago)
GNWL50
61%
(1 day ago)
GNWL132
0%
(1 day ago)
14 Jun, Wed
GNWL1
80%
(2 hrs ago)
GNWL20
41%
(1 day ago)
GNWL59
59%
(1 day ago)
GNWL122
1%
(1 day ago)
15 Jun, Thu
GNWL2
71%
(2 hrs ago)
GNWL16
47%
(1 day ago)
GNWL46
63%
(1 day ago)
GNWL118
1%
(1 day ago)
16 Jun, Fri
GNWL3
63%
(2 hrs ago)
GNWL16
48%
(1 day ago)
GNWL52
62%
(1 day ago)
GNWL113
1%
(1 day ago)
17 Jun, Sat
GNWL1
81%
(2 hrs ago)
GNWL14
52%
(1 day ago)
GNWL54
61%
(1 day ago)
GNWL102
2%
(1 day ago)
18 Jun, Sun
GNWL1
81%
(5 hrs ago)
GNWL10
60%
(1 day ago)
GNWL36
70%
(1 day ago)
GNWL95
2%
(1 day ago)
19 Jun, Mon
GNWL2
73%
(5 hrs ago)
GNWL10
60%
(1 day ago)
GNWL20
79%
(1 day ago)
GNWL91
3%
(1 day ago)
20 Jun, Tue
GNWL1
82%
(5 hrs ago)
GNWL8
64%
(1 day ago)
GNWL26
77%
(1 day ago)
GNWL96
2%
(1 day ago)
21 Jun, Wed
AVL1
100%
(3 hrs ago)
GNWL5
73%
(1 day ago)
GNWL21
79%
(3 hrs ago)
GNWL90
3%
(1 day ago)
22 Jun, Thu
AVL10
100%
(3 hrs ago)
GNWL4
77%
(1 day ago)
GNWL16
82%
(3 hrs ago)
GNWL79
6%
(1 day ago)
23 Jun, Fri
AVL4
100%
(3 hrs ago)
RAC17
100%
(1 day ago)
GNWL13
84%
(3 hrs ago)
GNWL67
12%
(1 day ago)
24 Jun, Sat
AVL7
100%
(3 hrs ago)
RAC 14
100%
(1 day ago)
GNWL9
85%
(3 hrs ago)
GNWL72
9%
(1 day ago)
25 Jun, Sun
AVL12
100%
(3 hrs ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
GNWL5
87%
(3 hrs ago)
GNWL73
9%
(6 hrs ago)
26 Jun, Mon
AVL12
100%
(3 hrs ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
RAC 60
100%
(3 hrs ago)
GNWL68
12%
(6 hrs ago)
27 Jun, Tue
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
RAC 29
100%
(3 hrs ago)
GNWL61
18%
(6 hrs ago)
28 Jun, Wed
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL49
100%
(3 hrs ago)
GNWL54
27%
(6 hrs ago)
29 Jun, Thu
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL207
100%
(3 hrs ago)
GNWL48
36%
(6 hrs ago)
30 Jun, Fri
check
AVL25
100%
(3 hrs ago)
AVL193
100%
(1 day ago)
GNWL49
35%
(6 hrs ago)
1 Jul, Sat
check
AVL16
100%
(3 hrs ago)
AVL194
100%
(1 day ago)
GNWL38
55%
(1 day ago)
2 Jul, Sun
check
AVL26
100%
(3 hrs ago)
AVL224
100%
(1 day ago)
GNWL34
61%
(4 hrs ago)
3 Jul, Mon
check
AVL28
100%
(3 hrs ago)
AVL214
100%
(1 day ago)
GNWL28
72%
(4 hrs ago)
4 Jul, Tue
check
AVL26
100%
(3 hrs ago)
AVL245
100%
(1 day ago)
GNWL33
64%
(4 hrs ago)
5 Jul, Wed
check
AVL28
100%
(3 hrs ago)
AVL220
100%
(1 day ago)
GNWL22
81%
(4 hrs ago)
6 Jul, Thu
check
check
AVL249
100%
(1 day ago)
GNWL17
85%
(4 hrs ago)
7 Jul, Fri
check
check
AVL259
100%
(1 day ago)
GNWL10
89%
(4 hrs ago)
8 Jul, Sat
check
check
AVL246
100%
(8 hrs ago)
GNWL14
87%
(4 hrs ago)
9 Jul, Sun
check
check
AVL265
100%
(8 hrs ago)
GNWL6
98%
(4 hrs ago)
10 Jul, Mon
check
check
AVL266
100%
(8 hrs ago)
GNWL10
89%
(1 day ago)
11 Jul, Tue
check
check
AVL261
100%
(8 hrs ago)
RAC 49
100%
(1 day ago)
12 Jul, Wed
check
check
AVL265
100%
(8 hrs ago)
RAC 33
100%
(1 day ago)
13 Jul, Thu
check
check
AVL269
100%
(8 hrs ago)
RAC 23
100%
(1 day ago)
14 Jul, Fri
check
check
AVL269
100%
(1 day ago)
RAC 15
100%
(1 day ago)
15 Jul, Sat
check
check
AVL259
100%
(1 day ago)
RAC 42
100%
(19 hrs ago)
16 Jul, Sun
check
check
AVL271
100%
(1 day ago)
RAC 10
100%
(19 hrs ago)
17 Jul, Mon
check
check
AVL286
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(19 hrs ago)
18 Jul, Tue
check
check
check
AVL30
100%
(19 hrs ago)
19 Jul, Wed
check
check
check
AVL24
100%
(19 hrs ago)
20 Jul, Thu
check
check
check
AVL30
100%
(19 hrs ago)
21 Jul, Fri
check
check
check
AVL39
100%
(19 hrs ago)
22 Jul, Sat
check
check
check
AVL37
100%
(19 hrs ago)
23 Jul, Sun
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL295
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(19 hrs ago)
24 Jul, Mon
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL292
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
25 Jul, Tue
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL281
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
26 Jul, Wed
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL43
100%
(1 day ago)
27 Jul, Thu
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL295
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(1 day ago)
28 Jul, Fri
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL286
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
29 Jul, Sat
check
AVL38
100%
(1 day ago)
AVL285
100%
(1 day ago)
AVL38
100%
(1 day ago)
30 Jul, Sun
check
AVL36
100%
(1 day ago)
AVL294
100%
(1 day ago)
AVL43
100%
(1 day ago)
31 Jul, Mon
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL295
100%
(1 day ago)
AVL47
100%
(1 day ago)
1 Aug, Tue
check
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL296
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
2 Aug, Wed
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL268
100%
(1 day ago)
check
3 Aug, Thu
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL296
100%
(1 day ago)
check
4 Aug, Fri
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL275
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
5 Aug, Sat
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL275
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
6 Aug, Sun
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL290
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
7 Aug, Mon
check
AVL38
100%
(1 day ago)
AVL296
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
8 Aug, Tue
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL292
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
9 Aug, Wed
check
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL295
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
10 Aug, Thu
check
AVL40
100%
(1 day ago)
AVL293
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
11 Aug, Fri
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL295
100%
(1 day ago)
AVL43
100%
(1 day ago)
12 Aug, Sat
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL294
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
13 Aug, Sun
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL275
100%
(1 day ago)
AVL43
100%
(1 day ago)
14 Aug, Mon
check
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL276
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(1 day ago)
15 Aug, Tue
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL288
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
16 Aug, Wed
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL296
100%
(1 day ago)
AVL43
100%
(1 day ago)
17 Aug, Thu
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL261
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(1 day ago)
18 Aug, Fri
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL297
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
19 Aug, Sat
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL290
100%
(1 day ago)
AVL46
100%
(1 day ago)
20 Aug, Sun
check
AVL38
100%
(1 day ago)
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
21 Aug, Mon
check
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL297
100%
(1 day ago)
AVL38
100%
(1 day ago)
22 Aug, Tue
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL293
100%
(1 day ago)
AVL53
100%
(1 day ago)
23 Aug, Wed
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL59
100%
(1 day ago)
24 Aug, Thu
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL296
100%
(1 day ago)
AVL57
100%
(1 day ago)
25 Aug, Fri
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL295
100%
(1 day ago)
AVL48
100%
(1 day ago)
26 Aug, Sat
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL287
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
27 Aug, Sun
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL46
100%
(1 day ago)
28 Aug, Mon
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL291
100%
(1 day ago)
AVL51
100%
(1 day ago)
29 Aug, Tue
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL296
100%
(1 day ago)
AVL50
100%
(1 day ago)
30 Aug, Wed
check
check
check
AVL50
100%
(1 day ago)
31 Aug, Thu
check
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
1 Sep, Fri
AVL13
100%
(1 hr ago)
check
check
AVL50
100%
(1 day ago)
2 Sep, Sat
AVL12
100%
(1 hr ago)
check
check
AVL23
100%
(1 day ago)
3 Sep, Sun
AVL13
100%
(1 hr ago)
check
AVL291
100%
(1 day ago)
AVL53
100%
(1 day ago)
4 Sep, Mon
AVL13
100%
(1 hr ago)
check
AVL293
100%
(1 day ago)
AVL53
100%
(1 day ago)
5 Sep, Tue
AVL13
100%
(1 hr ago)
check
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
6 Sep, Wed
AVL13
100%
(1 hr ago)
check
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL43
100%
(1 day ago)
7 Sep, Thu
check
check
AVL297
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
8 Sep, Fri
check
check
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(1 day ago)
9 Sep, Sat
check
check
AVL286
100%
(1 day ago)
AVL41
100%
(1 day ago)
10 Sep, Sun
check
check
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL52
100%
(1 day ago)
11 Sep, Mon
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL294
100%
(1 day ago)
AVL51
100%
(1 day ago)
12 Sep, Tue
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL296
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
13 Sep, Wed
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL296
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
14 Sep, Thu
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL60
100%
(1 day ago)
15 Sep, Fri
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL296
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
16 Sep, Sat
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL297
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
17 Sep, Sun
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL54
100%
(1 day ago)
18 Sep, Mon
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL58
100%
(1 day ago)
19 Sep, Tue
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL54
100%
(1 day ago)
20 Sep, Wed
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL53
100%
(1 day ago)
21 Sep, Thu
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL36
100%
(1 day ago)
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL60
100%
(1 day ago)
22 Sep, Fri
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL294
100%
(1 day ago)
AVL60
100%
(1 day ago)
23 Sep, Sat
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL297
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
24 Sep, Sun
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL292
100%
(1 day ago)
AVL59
100%
(1 day ago)
25 Sep, Mon
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
AVL296
100%
(1 day ago)
AVL52
100%
(1 day ago)
26 Sep, Tue
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL294
100%
(1 day ago)
AVL60
100%
(1 day ago)
27 Sep, Wed
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL48
100%
(1 day ago)
28 Sep, Thu
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL298
100%
(1 day ago)
AVL60
100%
(20 hrs ago)
29 Sep, Fri
check
check
check
check
30 Sep, Sat
check
check
check
check

15018 GKP LTT EXP train info

GKP LTT EXP (15018) runs from Gorakhpur Jn (GKP) to Lokmanya Tilak Term (LTT).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is not a superfast train and covers a distance of 1707 kms in 35 hr 30 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 66 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 15018 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains