Seat Availability: 15017 - LTT GKP EXPRESS

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
close
Date 1A
₹ 4470
2A
₹ 2625
3A SL
2 Feb, Thu
NOT AVL
--
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
3 Feb, Fri
GNWL1
90%
(2 hrs ago)
GNWL4
61%
(1 hr ago)
GNWL31
57%
Book
GNWL103
13%
(13 hrs ago)
4 Feb, Sat
GNWL1
89%
(2 hrs ago)
GNWL12
50%
(1 hr ago)
GNWL12
72%
Book
GNWL102
13%
(13 hrs ago)
5 Feb, Sun
GNWL1
89%
(2 hrs ago)
GNWL2
78%
(1 hr ago)
GNWL15
75%
Book
GNWL99
15%
(13 hrs ago)
6 Feb, Mon
AVL1
100%
(2 hrs ago)
GNWL5
71%
(1 hr ago)
GNWL19
76%
Book
GNWL91
24%
(13 hrs ago)
7 Feb, Tue
GNWL1
90%
(2 hrs ago)
GNWL4
77%
(1 hr ago)
GNWL12
83%
Book
GNWL90
23%
(13 hrs ago)
8 Feb, Wed
AVL8
100%
(2 hrs ago)
GNWL4
79%
(1 hr ago)
GNWL20
80%
Book
GNWL95
17%
(1 day ago)
9 Feb, Thu
AVL9
100%
(14 hrs ago)
GNWL3
84%
(14 hrs ago)
GNWL19
83%
(14 hrs ago)
GNWL81
55%
(1 day ago)
10 Feb, Fri
AVL2
100%
(14 hrs ago)
GNWL8
68%
(3 hrs ago)
GNWL19
83%
(1 hr ago)
GNWL113
16%
(3 hrs ago)
11 Feb, Sat
AVL8
100%
(14 hrs ago)
GNWL5
80%
(3 hrs ago)
GNWL18
85%
(1 hr ago)
GNWL98
20%
(3 hrs ago)
12 Feb, Sun
AVL1
100%
(14 hrs ago)
GNWL2
90%
(3 hrs ago)
GNWL23
83%
(1 hr ago)
GNWL114
15%
(3 hrs ago)
13 Feb, Mon
AVL8
100%
(14 hrs ago)
GNWL2
90%
(3 hrs ago)
GNWL18
87%
(1 hr ago)
GNWL93
25%
(3 hrs ago)
14 Feb, Tue
AVL10
100%
(14 hrs ago)
GNWL4
86%
(3 hrs ago)
GNWL15
89%
(1 hr ago)
GNWL86
41%
(3 hrs ago)
15 Feb, Wed
AVL10
100%
(1 day ago)
GNWL3
89%
(3 hrs ago)
GNWL15
90%
(1 hr ago)
GNWL98
21%
(3 hrs ago)
16 Feb, Thu
check
RAC 12
100%
(1 day ago)
GNWL13
91%
(14 hrs ago)
GNWL84
59%
(16 hrs ago)
17 Feb, Fri
check
RAC 10
100%
(1 day ago)
check
GNWL78
59%
(1 day ago)
18 Feb, Sat
check
GNWL1
92%
(1 day ago)
check
GNWL84
51%
(1 day ago)
19 Feb, Sun
check
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL12
91%
(18 hrs ago)
GNWL78
63%
(1 day ago)
20 Feb, Mon
check
RAC 8
100%
(1 day ago)
GNWL8
92%
(18 hrs ago)
GNWL76
60%
(1 day ago)
21 Feb, Tue
check
AVL2
100%
(17 hrs ago)
RAC63
100%
(18 hrs ago)
GNWL64
75%
(1 day ago)
22 Feb, Wed
check
RAC 5
100%
(17 hrs ago)
RAC 36
100%
(18 hrs ago)
GNWL76
52%
(1 day ago)
23 Feb, Thu
check
RAC 1
100%
(17 hrs ago)
RAC 31
100%
(18 hrs ago)
GNWL65
81%
(15 hrs ago)
24 Feb, Fri
check
RAC 1
100%
(17 hrs ago)
RAC 42
100%
(18 hrs ago)
GNWL72
70%
(15 hrs ago)
25 Feb, Sat
check
RAC7
100%
(17 hrs ago)
RAC60
100%
(1 day ago)
GNWL74
63%
(15 hrs ago)
26 Feb, Sun
check
RAC 6
100%
(17 hrs ago)
check
GNWL74
74%
(15 hrs ago)
27 Feb, Mon
check
check
check
GNWL70
64%
(15 hrs ago)
28 Feb, Tue
AVL8
100%
(17 hrs ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
check
GNWL74
73%
(15 hrs ago)
1 Mar, Wed
AVL13
100%
(17 hrs ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
check
GNWL76
64%
(1 day ago)
2 Mar, Thu
AVL8
100%
(17 hrs ago)
RAC 10
100%
(1 day ago)
GNWL5
94%
(19 hrs ago)
GNWL82
70%
(16 hrs ago)
3 Mar, Fri
AVL9
100%
(17 hrs ago)
GNWL3
92%
(1 day ago)
GNWL3
94%
(19 hrs ago)
GNWL87
64%
(14 hrs ago)
4 Mar, Sat
AVL8
100%
(17 hrs ago)
GNWL5
90%
(1 day ago)
GNWL11
93%
(19 hrs ago)
GNWL79
65%
(14 hrs ago)
5 Mar, Sun
AVL5
100%
(17 hrs ago)
GNWL3
92%
(16 hrs ago)
GNWL13
93%
(19 hrs ago)
GNWL91
64%
(14 hrs ago)
6 Mar, Mon
AVL10
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(16 hrs ago)
GNWL10
93%
(19 hrs ago)
GNWL78
64%
(14 hrs ago)
7 Mar, Tue
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(16 hrs ago)
AVL117
100%
(19 hrs ago)
GNWL35
92%
(14 hrs ago)
8 Mar, Wed
AVL16
100%
(16 hrs ago)
AVL16
100%
(16 hrs ago)
AVL65
100%
(1 day ago)
GNWL33
92%
(14 hrs ago)
9 Mar, Thu
AVL16
100%
(16 hrs ago)
AVL20
100%
(16 hrs ago)
AVL160
100%
(1 day ago)
GNWL22
93%
(22 hrs ago)
10 Mar, Fri
AVL12
100%
(16 hrs ago)
AVL12
100%
(16 hrs ago)
AVL188
100%
(1 day ago)
GNWL8
93%
(22 hrs ago)
11 Mar, Sat
AVL11
100%
(16 hrs ago)
check
check
GNWL7
93%
(22 hrs ago)
12 Mar, Sun
AVL13
100%
(16 hrs ago)
check
check
GNWL1
94%
(16 hrs ago)
13 Mar, Mon
AVL16
100%
(16 hrs ago)
check
check
RAC64
100%
(16 hrs ago)
14 Mar, Tue
check
check
check
RAC 45
100%
(16 hrs ago)
15 Mar, Wed
check
check
check
RAC 42
100%
(16 hrs ago)
16 Mar, Thu
check
check
check
RAC 24
100%
(16 hrs ago)
17 Mar, Fri
check
check
AVL234
100%
(1 day ago)
RAC 19
100%
(16 hrs ago)
18 Mar, Sat
check
check
AVL212
100%
(1 day ago)
check
19 Mar, Sun
check
check
AVL226
100%
(1 day ago)
check
20 Mar, Mon
check
check
AVL220
100%
(1 day ago)
check
21 Mar, Tue
check
check
AVL234
100%
(1 day ago)
check
22 Mar, Wed
check
check
AVL242
100%
(1 day ago)
check
23 Mar, Thu
check
check
AVL246
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(2 hrs ago)
24 Mar, Fri
check
check
AVL243
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(2 hrs ago)
25 Mar, Sat
check
check
AVL216
100%
(1 day ago)
RAC 22
100%
(2 hrs ago)
26 Mar, Sun
check
check
AVL226
100%
(1 day ago)
RAC 12
100%
(2 hrs ago)
27 Mar, Mon
check
check
AVL228
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(2 hrs ago)
28 Mar, Tue
check
check
AVL239
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(2 hrs ago)
29 Mar, Wed
check
check
AVL252
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
30 Mar, Thu
check
check
AVL254
100%
(1 day ago)
RAC 24
100%
(5 hrs ago)
31 Mar, Fri
check
check
AVL247
100%
(1 day ago)
RAC 30
100%
(5 hrs ago)
1 Apr, Sat
check
check
AVL204
100%
(1 day ago)
GNWL7
93%
(5 hrs ago)
2 Apr, Sun
check
check
AVL185
100%
(1 day ago)
GNWL8
94%
(5 hrs ago)
3 Apr, Mon
check
check
AVL201
100%
(1 day ago)
GNWL13
93%
(5 hrs ago)
4 Apr, Tue
check
check
AVL201
100%
(1 day ago)
GNWL11
94%
(5 hrs ago)
5 Apr, Wed
check
check
AVL186
100%
(1 day ago)
GNWL14
94%
(5 hrs ago)
6 Apr, Thu
check
check
AVL210
100%
(5 hrs ago)
GNWL25
93%
(5 hrs ago)
7 Apr, Fri
AVL16
100%
(1 day ago)
check
AVL186
100%
(5 hrs ago)
GNWL30
93%
(1 day ago)
8 Apr, Sat
AVL16
100%
(1 day ago)
check
AVL25
100%
(5 hrs ago)
GNWL43
92%
(1 day ago)
9 Apr, Sun
AVL16
100%
(1 day ago)
check
RAC 11
100%
(5 hrs ago)
GNWL52
92%
(1 day ago)
10 Apr, Mon
AVL14
100%
(1 day ago)
check
RAC 48
100%
(5 hrs ago)
GNWL63
85%
(1 day ago)
11 Apr, Tue
AVL16
100%
(1 day ago)
check
GNWL7
95%
(5 hrs ago)
GNWL72
82%
(1 day ago)
12 Apr, Wed
AVL16
100%
(1 day ago)
check
GNWL17
94%
(5 hrs ago)
GNWL79
79%
(1 day ago)
13 Apr, Thu
check
check
GNWL21
93%
(5 hrs ago)
GNWL89
78%
(1 day ago)
14 Apr, Fri
check
check
GNWL33
92%
(5 hrs ago)
GNWL102
64%
(1 day ago)
15 Apr, Sat
check
check
GNWL39
91%
(5 hrs ago)
GNWL118
65%
(1 day ago)
16 Apr, Sun
check
GNWL9
88%
(5 hrs ago)
GNWL39
91%
(5 hrs ago)
check
17 Apr, Mon
check
GNWL11
82%
(5 hrs ago)
GNWL48
88%
(5 hrs ago)
check
18 Apr, Tue
GNWL2
93%
(23 hrs ago)
GNWL16
65%
(5 hrs ago)
GNWL62
80%
(1 hr ago)
check
19 Apr, Wed
GNWL2
93%
(23 hrs ago)
GNWL11
82%
(5 hrs ago)
GNWL48
88%
(1 hr ago)
GNWL149
22%
(1 day ago)
20 Apr, Thu
GNWL2
92%
(23 hrs ago)
GNWL8
90%
(2 min ago)
GNWL45
90%
(1 hr ago)
GNWL152
34%
(1 day ago)
21 Apr, Fri
GNWL1
93%
(23 hrs ago)
GNWL9
88%
(2 min ago)
GNWL51
87%
(1 hr ago)
GNWL155
21%
(1 day ago)
22 Apr, Sat
GNWL1
93%
(23 hrs ago)
GNWL17
64%
(2 min ago)
GNWL47
89%
(1 hr ago)
GNWL152
35%
(1 day ago)
23 Apr, Sun
GNWL2
92%
(23 hrs ago)
GNWL12
80%
(2 min ago)
GNWL54
85%
(1 hr ago)
GNWL190
19%
(1 day ago)
24 Apr, Mon
check
GNWL20
59%
(2 min ago)
GNWL69
77%
(5 hrs ago)
GNWL194
24%
(1 day ago)
25 Apr, Tue
GNWL2
93%
(1 day ago)
GNWL23
54%
(2 min ago)
GNWL67
78%
(5 hrs ago)
GNWL200
8%
(1 day ago)
26 Apr, Wed
GNWL7
92%
(1 day ago)
GNWL30
42%
(1 day ago)
GNWL72
75%
(5 hrs ago)
GNWL195
8%
(1 day ago)
27 Apr, Thu
GNWL5
91%
(1 day ago)
GNWL20
59%
(1 day ago)
GNWL82
69%
(1 day ago)
GNWL212
15%
(1 day ago)
28 Apr, Fri
GNWL2
93%
(1 day ago)
GNWL30
42%
(1 day ago)
GNWL89
65%
(1 day ago)
GNWL241
11%
(1 day ago)
29 Apr, Sat
GNWL6
92%
(13 hrs ago)
GNWL29
43%
(1 day ago)
GNWL95
63%
(1 day ago)
GNWL234
14%
(1 day ago)
30 Apr, Sun
GNWL5
92%
(13 hrs ago)
GNWL27
47%
(1 day ago)
GNWL101
61%
(1 day ago)
GNWL294
14%
(1 day ago)
1 May, Mon
GNWL6
91%
(13 hrs ago)
GNWL26
49%
(18 min ago)
GNWL100
62%
(1 day ago)
GNWL263
12%
(23 hrs ago)
2 May, Tue
GNWL5
93%
(13 hrs ago)
GNWL28
45%
(18 min ago)
GNWL98
62%
(1 day ago)
GNWL274
4%
(23 hrs ago)
3 May, Wed
GNWL4
92%
(13 hrs ago)
GNWL16
68%
(18 min ago)
GNWL93
64%
(23 hrs ago)
GNWL267
6%
(23 hrs ago)
4 May, Thu
GNWL4
92%
(13 hrs ago)
GNWL25
51%
(18 min ago)
GNWL97
63%
(23 hrs ago)
GNWL238
14%
(23 hrs ago)
5 May, Fri
GNWL3
93%
(23 hrs ago)
GNWL33
37%
(18 min ago)
GNWL100
62%
(23 hrs ago)
GNWL257
11%
(23 hrs ago)
6 May, Sat
GNWL4
93%
(23 hrs ago)
GNWL22
56%
(18 min ago)
GNWL103
61%
(23 hrs ago)
GNWL238
14%
(23 hrs ago)
7 May, Sun
GNWL5
92%
(23 hrs ago)
GNWL21
58%
(18 min ago)
GNWL96
63%
(23 hrs ago)
GNWL230
14%
(1 day ago)
8 May, Mon
GNWL2
92%
(23 hrs ago)
GNWL21
58%
(18 min ago)
GNWL80
72%
(23 hrs ago)
GNWL214
21%
(1 day ago)
9 May, Tue
GNWL3
93%
(23 hrs ago)
GNWL13
79%
(1 day ago)
GNWL76
74%
(4 hrs ago)
GNWL204
6%
(1 day ago)
10 May, Wed
GNWL4
92%
(23 hrs ago)
GNWL16
69%
(1 day ago)
GNWL61
83%
(4 hrs ago)
GNWL219
8%
(1 day ago)
11 May, Thu
check
GNWL21
58%
(1 day ago)
GNWL68
79%
(4 hrs ago)
GNWL137
33%
(1 day ago)
12 May, Fri
check
GNWL16
69%
(1 day ago)
GNWL69
79%
(4 hrs ago)
GNWL143
23%
(1 day ago)
13 May, Sat
check
check
GNWL66
81%
(4 hrs ago)
check
14 May, Sun
check
check
GNWL58
85%
(4 hrs ago)
GNWL136
37%
(3 hrs ago)
15 May, Mon
GNWL2
92%
(1 day ago)
check
GNWL64
82%
(13 hrs ago)
GNWL160
34%
(3 hrs ago)
16 May, Tue
GNWL3
93%
(1 day ago)
check
GNWL52
89%
(13 hrs ago)
GNWL133
19%
(3 hrs ago)
17 May, Wed
GNWL2
92%
(1 day ago)
GNWL11
85%
(4 hrs ago)
GNWL53
88%
(13 hrs ago)
GNWL134
21%
(3 hrs ago)
18 May, Thu
GNWL1
92%
(24 min ago)
GNWL15
73%
(4 hrs ago)
GNWL52
89%
(24 min ago)
GNWL152
34%
(3 hrs ago)
19 May, Fri
GNWL1
93%
(1 min ago)
GNWL16
70%
(4 hrs ago)
GNWL52
89%
(24 min ago)
GNWL146
24%
(3 hrs ago)
20 May, Sat
GNWL2
93%
(1 min ago)
GNWL12
83%
(4 hrs ago)
GNWL55
87%
(24 min ago)
GNWL131
43%
(1 day ago)
21 May, Sun
AVL6
100%
(1 min ago)
GNWL9
90%
(4 hrs ago)
GNWL38
92%
(24 min ago)
GNWL124
59%
(1 day ago)
22 May, Mon
GNWL1
92%
(1 min ago)
GNWL5
94%
(4 hrs ago)
GNWL31
93%
(24 min ago)
check
23 May, Tue
AVL1
100%
(1 min ago)
GNWL5
94%
(17 hrs ago)
GNWL28
93%
(24 min ago)
check
24 May, Wed
AVL5
100%
(1 min ago)
GNWL3
95%
(17 hrs ago)
GNWL28
93%
(23 min ago)
GNWL106
41%
(1 day ago)
25 May, Thu
AVL7
100%
(17 hrs ago)
GNWL4
94%
(17 hrs ago)
GNWL26
94%
(23 min ago)
GNWL106
48%
(14 hrs ago)
26 May, Fri
AVL11
100%
(17 hrs ago)
GNWL3
95%
(17 hrs ago)
GNWL20
94%
(23 min ago)
GNWL99
57%
(14 hrs ago)
27 May, Sat
AVL11
100%
(17 hrs ago)
GNWL6
93%
(17 hrs ago)
GNWL11
95%
(23 min ago)
GNWL68
81%
(14 hrs ago)
28 May, Sun
AVL16
100%
(17 hrs ago)
RAC 4
100%
(17 hrs ago)
RAC58
100%
(23 min ago)
GNWL62
88%
(14 hrs ago)
29 May, Mon
check
check
AVL33
100%
(23 min ago)
GNWL50
85%
(2 hrs ago)
30 May, Tue
AVL16
100%
(4 hrs ago)
AVL27
100%
(4 hrs ago)
AVL148
100%
(14 hrs ago)
GNWL46
85%
(51 min ago)
31 May, Wed
AVL14
100%
(4 hrs ago)
AVL29
100%
(4 hrs ago)
AVL177
100%
(4 hrs ago)
GNWL21
93%
(51 min ago)
1 Jun, Thu
AVL15
100%
(4 hrs ago)
AVL34
100%
(4 hrs ago)
AVL200
100%
(4 hrs ago)
GNWL17
94%
(51 min ago)
2 Jun, Fri
check
check
check
check
3 Jun, Sat
check
check
check
check

15017 LTT GKP EXPRESS train info

LTT GKP EXPRESS (15017) runs from Lokmanya Tilak Term (LTT) to Gorakhpur Jn (GKP).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is not a superfast train and covers a distance of 1707 kms in 36 hr 15 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 64 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 15017 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket
Book your train tickets with Trainman
From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains