Seat Availability: 12838 - PURI HWH SF EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 2050
2A
₹ 1235
3A
₹ 880
3E SL
₹ 340
29 Jan, Sun
GNWL10
75%
(1 hr ago)
GNWL20
48%
(33 min ago)
GNWL36
51%
(40 min ago)
GNWL39
45%
(23 hrs ago)
GNWL154
13%
(33 min ago)
30 Jan, Mon
GNWL2
91%
(1 hr ago)
GNWL10
90%
(33 min ago)
GNWL27
63%
(40 min ago)
GNWL11
89%
(23 hrs ago)
GNWL105
16%
(33 min ago)
31 Jan, Tue
GNWL5
90%
(1 hr ago)
GNWL13
89%
(33 min ago)
GNWL17
81%
(40 min ago)
GNWL12
90%
(23 hrs ago)
GNWL82
25%
(33 min ago)
1 Feb, Wed
GNWL7
89%
(1 hr ago)
GNWL19
81%
(33 min ago)
GNWL8
88%
(40 min ago)
GNWL13
90%
(23 hrs ago)
GNWL75
31%
(33 min ago)
2 Feb, Thu
GNWL9
87%
(1 hr ago)
GNWL20
86%
(33 min ago)
GNWL19
86%
(40 min ago)
GNWL12
91%
(15 hrs ago)
GNWL67
22%
(33 min ago)
3 Feb, Fri
GNWL5
90%
(1 hr ago)
GNWL11
85%
(33 min ago)
GNWL24
81%
(40 min ago)
GNWL16
90%
(15 hrs ago)
GNWL77
32%
(33 min ago)
4 Feb, Sat
GNWL4
91%
(1 day ago)
GNWL5
90%
(15 hrs ago)
GNWL40
50%
(14 hrs ago)
GNWL15
89%
(15 hrs ago)
GNWL69
30%
(1 day ago)
5 Feb, Sun
GNWL14
78%
(1 day ago)
GNWL21
77%
(17 hrs ago)
GNWL22
82%
(15 hrs ago)
GNWL23
84%
(15 hrs ago)
GNWL118
28%
(17 hrs ago)
6 Feb, Mon
GNWL4
91%
(17 hrs ago)
GNWL14
90%
(17 hrs ago)
GNWL21
86%
(15 hrs ago)
GNWL12
92%
(15 hrs ago)
GNWL92
26%
(17 hrs ago)
7 Feb, Tue
GNWL4
92%
(17 hrs ago)
GNWL15
90%
(17 hrs ago)
GNWL16
89%
(15 hrs ago)
GNWL10
92%
(15 hrs ago)
GNWL96
74%
(17 hrs ago)
8 Feb, Wed
GNWL2
93%
(17 hrs ago)
GNWL13
91%
(17 hrs ago)
GNWL21
88%
(17 hrs ago)
GNWL6
93%
(17 hrs ago)
GNWL67
73%
(17 hrs ago)
9 Feb, Thu
GNWL1
93%
(17 hrs ago)
GNWL11
91%
(17 hrs ago)
GNWL13
90%
(17 hrs ago)
GNWL3
93%
(17 hrs ago)
GNWL71
80%
(17 hrs ago)
10 Feb, Fri
GNWL5
91%
(17 hrs ago)
GNWL22
84%
(17 hrs ago)
GNWL43
76%
(17 hrs ago)
GNWL21
92%
(17 hrs ago)
GNWL112
41%
(17 hrs ago)
11 Feb, Sat
GNWL3
92%
(17 hrs ago)
GNWL19
87%
(17 hrs ago)
GNWL34
75%
(17 hrs ago)
GNWL16
92%
(17 hrs ago)
GNWL123
44%
(17 hrs ago)
12 Feb, Sun
check
GNWL24
84%
(1 day ago)
GNWL49
77%
(1 day ago)
GNWL25
90%
(1 day ago)
check
13 Feb, Mon
check
GNWL16
90%
(1 day ago)
GNWL42
79%
(1 day ago)
GNWL14
93%
(20 hrs ago)
check
14 Feb, Tue
check
GNWL9
92%
(1 day ago)
GNWL14
91%
(1 day ago)
GNWL7
93%
(20 hrs ago)
check
15 Feb, Wed
check
check
GNWL7
92%
(1 day ago)
GNWL5
93%
(20 hrs ago)
check
16 Feb, Thu
GNWL2
93%
(23 hrs ago)
GNWL3
93%
(1 day ago)
GNWL5
91%
(1 day ago)
GNWL2
94%
(20 hrs ago)
GNWL108
79%
(1 day ago)
17 Feb, Fri
GNWL7
91%
(23 hrs ago)
GNWL24
87%
(1 day ago)
GNWL53
78%
(1 day ago)
GNWL26
92%
(20 hrs ago)
GNWL106
74%
(20 hrs ago)
18 Feb, Sat
GNWL2
93%
(23 hrs ago)
GNWL8
92%
(1 day ago)
GNWL16
89%
(22 hrs ago)
GNWL13
93%
(20 hrs ago)
GNWL98
71%
(20 hrs ago)
19 Feb, Sun
GNWL4
92%
(23 hrs ago)
GNWL19
87%
(1 day ago)
GNWL39
85%
(22 hrs ago)
GNWL31
91%
(1 day ago)
GNWL126
69%
(20 hrs ago)
20 Feb, Mon
GNWL2
93%
(23 hrs ago)
GNWL14
91%
(1 day ago)
GNWL33
88%
(22 hrs ago)
GNWL25
93%
(1 day ago)
GNWL115
57%
(20 hrs ago)
21 Feb, Tue
GNWL1
94%
(23 hrs ago)
GNWL11
92%
(1 day ago)
GNWL22
91%
(22 hrs ago)
GNWL3
94%
(1 day ago)
GNWL99
84%
(20 hrs ago)
22 Feb, Wed
check
check
RAC40
100%
(22 hrs ago)
RAC 13
100%
(16 hrs ago)
GNWL66
88%
(20 hrs ago)
23 Feb, Thu
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL6
93%
(1 day ago)
GNWL3
92%
(22 hrs ago)
RAC 4
100%
(16 hrs ago)
GNWL77
90%
(1 day ago)
24 Feb, Fri
GNWL2
93%
(1 day ago)
GNWL16
90%
(1 day ago)
GNWL33
89%
(1 day ago)
GNWL13
93%
(16 hrs ago)
GNWL133
80%
(1 day ago)
25 Feb, Sat
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL13
91%
(1 day ago)
GNWL27
88%
(1 day ago)
GNWL9
93%
(16 hrs ago)
GNWL88
85%
(15 hrs ago)
26 Feb, Sun
GNWL3
93%
(1 day ago)
GNWL16
90%
(1 day ago)
GNWL40
87%
(1 day ago)
GNWL16
93%
(16 hrs ago)
GNWL117
84%
(15 hrs ago)
27 Feb, Mon
GNWL8
91%
(1 day ago)
GNWL21
90%
(1 day ago)
GNWL17
91%
(1 day ago)
GNWL7
94%
(16 hrs ago)
GNWL102
81%
(15 hrs ago)
28 Feb, Tue
GNWL1
94%
(13 hrs ago)
GNWL4
93%
(1 day ago)
GNWL9
92%
(1 day ago)
GNWL4
94%
(1 day ago)
GNWL99
88%
(13 hrs ago)
1 Mar, Wed
AVL3
100%
(13 hrs ago)
check
RAC 25
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL55
92%
(13 hrs ago)
2 Mar, Thu
AVL11
100%
(13 hrs ago)
check
RAC 21
100%
(14 hrs ago)
RAC 3
100%
(14 hrs ago)
GNWL84
90%
(13 hrs ago)
3 Mar, Fri
GNWL1
94%
(13 hrs ago)
check
GNWL28
89%
(14 hrs ago)
GNWL16
93%
(14 hrs ago)
GNWL126
84%
(13 hrs ago)
4 Mar, Sat
GNWL5
93%
(13 hrs ago)
GNWL8
92%
(1 day ago)
GNWL38
87%
(14 hrs ago)
GNWL12
93%
(14 hrs ago)
GNWL89
87%
(13 hrs ago)
5 Mar, Sun
GNWL3
93%
(13 hrs ago)
GNWL9
92%
(1 day ago)
GNWL29
89%
(14 hrs ago)
GNWL15
93%
(14 hrs ago)
GNWL135
83%
(13 hrs ago)
6 Mar, Mon
check
GNWL6
93%
(1 day ago)
GNWL7
93%
(14 hrs ago)
GNWL4
94%
(14 hrs ago)
GNWL87
87%
(1 day ago)
7 Mar, Tue
check
GNWL13
93%
(1 day ago)
GNWL20
92%
(14 hrs ago)
GNWL14
94%
(14 hrs ago)
GNWL122
87%
(1 day ago)
8 Mar, Wed
GNWL5
93%
(1 day ago)
GNWL18
92%
(1 day ago)
GNWL37
90%
(19 hrs ago)
check
GNWL212
37%
(1 day ago)
9 Mar, Thu
GNWL2
94%
(1 day ago)
GNWL7
93%
(1 day ago)
GNWL11
93%
(19 hrs ago)
check
GNWL110
87%
(1 day ago)
10 Mar, Fri
GNWL4
93%
(1 day ago)
check
GNWL44
88%
(19 hrs ago)
check
GNWL168
81%
(1 day ago)
11 Mar, Sat
GNWL4
93%
(1 day ago)
check
GNWL27
90%
(19 hrs ago)
check
GNWL110
87%
(1 day ago)
12 Mar, Sun
GNWL8
92%
(1 day ago)
check
GNWL21
91%
(19 hrs ago)
check
GNWL104
87%
(1 day ago)
13 Mar, Mon
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC12
100%
(1 day ago)
RAC38
100%
(19 hrs ago)
check
GNWL129
79%
(1 day ago)
14 Mar, Tue
check
RAC8
100%
(1 day ago)
GNWL11
93%
(19 hrs ago)
check
GNWL90
90%
(1 day ago)
15 Mar, Wed
check
RAC5
100%
(1 day ago)
RAC 25
100%
(19 hrs ago)
check
GNWL92
91%
(1 day ago)
16 Mar, Thu
check
RAC 7
100%
(1 day ago)
RAC 15
100%
(19 hrs ago)
check
GNWL63
94%
(1 day ago)
17 Mar, Fri
check
GNWL7
93%
(1 day ago)
GNWL29
91%
(19 hrs ago)
check
check
18 Mar, Sat
check
GNWL2
93%
(1 day ago)
GNWL22
91%
(19 hrs ago)
check
GNWL92
90%
(1 day ago)
19 Mar, Sun
check
check
GNWL22
91%
(19 hrs ago)
check
GNWL81
91%
(1 day ago)
20 Mar, Mon
check
check
GNWL7
93%
(19 hrs ago)
check
GNWL85
89%
(1 day ago)
21 Mar, Tue
check
check
RAC31
100%
(19 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 hr ago)
GNWL95
92%
(1 day ago)
22 Mar, Wed
check
check
RAC52
100%
(19 hrs ago)
CLASSNOT EXIST
--
(1 hr ago)
GNWL76
91%
(1 day ago)
23 Mar, Thu
check
GNWL3
94%
(21 hrs ago)
RAC 10
100%
(19 hrs ago)
CLASSNOT EXIST
--
(1 hr ago)
GNWL54
94%
(1 day ago)
24 Mar, Fri
check
GNWL13
93%
(21 hrs ago)
GNWL22
92%
(20 hrs ago)
CLASSNOT EXIST
--
(1 hr ago)
check
25 Mar, Sat
check
GNWL7
93%
(21 hrs ago)
GNWL21
91%
(20 hrs ago)
CLASSNOT EXIST
--
(1 hr ago)
GNWL85
91%
(15 hrs ago)
26 Mar, Sun
check
GNWL11
93%
(21 hrs ago)
GNWL40
90%
(20 hrs ago)
CLASSNOT EXIST
--
(1 hr ago)
GNWL76
91%
(15 hrs ago)
27 Mar, Mon
GNWL1
94%
(16 hrs ago)
GNWL7
94%
(21 hrs ago)
RAC 46
100%
(20 hrs ago)
check
GNWL76
90%
(15 hrs ago)
28 Mar, Tue
AVL10
100%
(16 hrs ago)
RAC 9
100%
(21 hrs ago)
RAC 26
100%
(20 hrs ago)
check
GNWL72
92%
(15 hrs ago)
29 Mar, Wed
AVL3
100%
(16 hrs ago)
check
check
check
GNWL57
94%
(15 hrs ago)
30 Mar, Thu
AVL14
100%
(16 hrs ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
check
check
GNWL46
94%
(15 hrs ago)
31 Mar, Fri
AVL2
100%
(16 hrs ago)
GNWL6
94%
(1 day ago)
check
check
GNWL70
92%
(15 hrs ago)
1 Apr, Sat
AVL8
100%
(16 hrs ago)
RAC9
100%
(1 day ago)
check
check
GNWL26
95%
(15 hrs ago)
2 Apr, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
check
check
GNWL50
93%
(15 hrs ago)
3 Apr, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL4
94%
(1 day ago)
check
check
GNWL16
95%
(15 hrs ago)
4 Apr, Tue
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
check
check
GNWL37
95%
(15 hrs ago)
5 Apr, Wed
check
check
check
check
GNWL27
95%
(15 hrs ago)
6 Apr, Thu
check
check
check
check
GNWL26
95%
(15 hrs ago)
7 Apr, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
check
RAC 35
100%
(1 day ago)
check
GNWL59
93%
(1 day ago)
8 Apr, Sat
GNWL4
94%
(1 day ago)
check
GNWL16
93%
(1 day ago)
check
GNWL63
94%
(1 day ago)
9 Apr, Sun
GNWL6
94%
(1 day ago)
check
GNWL58
89%
(1 day ago)
check
GNWL88
91%
(1 day ago)
10 Apr, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
check
RAC 8
100%
(1 day ago)
check
GNWL74
91%
(1 day ago)
11 Apr, Tue
AVL16
100%
(1 day ago)
check
AVL53
100%
(1 day ago)
check
GNWL32
95%
(1 day ago)
12 Apr, Wed
AVL14
100%
(1 day ago)
check
AVL124
100%
(1 day ago)
check
RAC 53
100%
(1 day ago)
13 Apr, Thu
check
check
AVL130
100%
(1 day ago)
check
RAC 56
100%
(1 day ago)
14 Apr, Fri
check
check
AVL150
100%
(1 day ago)
check
RAC 42
100%
(1 day ago)
15 Apr, Sat
check
check
AVL114
100%
(1 day ago)
check
RAC 44
100%
(1 day ago)
16 Apr, Sun
check
check
GNWL38
91%
(1 day ago)
check
GNWL28
95%
(1 day ago)
17 Apr, Mon
check
check
AVL46
100%
(1 day ago)
check
GNWL34
95%
(1 day ago)
18 Apr, Tue
check
check
AVL133
100%
(1 day ago)
check
GNWL10
95%
(1 day ago)
19 Apr, Wed
check
check
check
check
RAC 106
100%
(1 day ago)
20 Apr, Thu
check
check
check
check
RAC 42
100%
(1 day ago)
21 Apr, Fri
check
AVL24
100%
(14 hrs ago)
AVL203
100%
(1 day ago)
check
RAC 77
100%
(1 day ago)
22 Apr, Sat
check
AVL
100%
(14 hrs ago)
AVL174
100%
(1 day ago)
check
RAC 60
100%
(1 day ago)
23 Apr, Sun
check
RAC 4
100%
(14 hrs ago)
RAC 45
100%
(1 day ago)
check
RAC 69
100%
(1 day ago)
24 Apr, Mon
check
AVL1
100%
(14 hrs ago)
AVL114
100%
(1 day ago)
check
RAC 82
100%
(1 day ago)
25 Apr, Tue
check
AVL10
100%
(14 hrs ago)
AVL151
100%
(1 day ago)
check
RAC 73
100%
(1 day ago)
26 Apr, Wed
check
AVL14
100%
(14 hrs ago)
AVL209
100%
(1 day ago)
check
RAC 81
100%
(1 day ago)
27 Apr, Thu
check
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL191
100%
(1 day ago)
check
AVL56
100%
(1 day ago)
28 Apr, Fri
check
AVL35
100%
(1 day ago)
AVL212
100%
(1 day ago)
check
RAC 10
100%
(1 day ago)
29 Apr, Sat
check
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL244
100%
(1 day ago)
check
AVL25
100%
(1 day ago)
30 Apr, Sun
check
check
check
check
RAC 28
100%
(13 hrs ago)
1 May, Mon
check
check
check
check
GNWL38
95%
(13 hrs ago)
2 May, Tue
check
check
check
check
RAC 60
100%
(13 hrs ago)
3 May, Wed
check
check
check
check
RAC 10
100%
(13 hrs ago)
4 May, Thu
check
check
check
check
AVL48
100%
(13 hrs ago)
5 May, Fri
check
check
check
check
AVL93
100%
(13 hrs ago)
6 May, Sat
check
check
check
check
check
7 May, Sun
check
check
check
check
check
8 May, Mon
check
check
check
check
check
9 May, Tue
check
check
check
check
check
10 May, Wed
check
check
check
check
check
11 May, Thu
check
check
check
check
check
12 May, Fri
check
check
check
check
check
13 May, Sat
check
check
check
check
check
14 May, Sun
check
check
check
check
check
15 May, Mon
check
check
check
check
check
16 May, Tue
check
check
check
check
check
17 May, Wed
check
check
check
check
check
18 May, Thu
check
check
check
check
check
19 May, Fri
check
check
check
check
check
20 May, Sat
check
check
check
check
check
21 May, Sun
check
check
check
check
check
22 May, Mon
check
check
check
check
check
23 May, Tue
check
check
check
check
check
24 May, Wed
AVL18
100%
(13 hrs ago)
AVL25
100%
(42 min ago)
AVL224
100%
(13 hrs ago)
check
check
25 May, Thu
AVL18
100%
(13 hrs ago)
AVL25
100%
(42 min ago)
AVL240
100%
(13 hrs ago)
check
AVL233
100%
(13 hrs ago)
26 May, Fri
AVL18
100%
(13 hrs ago)
AVL26
100%
(42 min ago)
AVL221
100%
(13 hrs ago)
check
AVL43
100%
(13 hrs ago)
27 May, Sat
AVL18
100%
(13 hrs ago)
AVL27
100%
(42 min ago)
AVL242
100%
(13 hrs ago)
check
AVL196
100%
(13 hrs ago)
28 May, Sun
AVL18
100%
(13 hrs ago)
AVL27
100%
(42 min ago)
AVL221
100%
(13 hrs ago)
check
AVL110
100%
(13 hrs ago)
29 May, Mon
check
check
check
check
check
30 May, Tue
check
check
check
check
check

12838 PURI HWH SF EXP train info

PURI HWH SF EXP (12838) runs from Puri (PURI) to Howrah Jn (HWH).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 500 kms in 8 hr 30 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 9 halts.This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car.Final chart for 12838 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket
Book your train tickets with Trainman
From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains