Seat Availability: 12704 - FALAKNUMA EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3E SL
close
Date 1A
₹ 4230
2A
₹ 2490
3E
₹ 1630
SL
₹ 665
22 Apr, Mon
GNWL11
42%
(2 hrs ago)
GNWL18
44%
(2 hrs ago)
GNWL55
30%
(1 hr ago)
GNWL208
0%
(14 hrs ago)
23 Apr, Tue
GNWL9
44%
(2 hrs ago)
GNWL17
45%
(2 hrs ago)
GNWL62
36%
(1 hr ago)
GNWL175
0%
(2 hrs ago)
24 Apr, Wed
GNWL8
45%
(2 hrs ago)
GNWL32
32%
(2 hrs ago)
GNWL65
36%
(1 hr ago)
GNWL156
0%
(2 hrs ago)
25 Apr, Thu
GNWL7
47%
(2 hrs ago)
GNWL37
29%
(2 hrs ago)
GNWL55
40%
(1 hr ago)
GNWL131
2%
(1 hr ago)
26 Apr, Fri
GNWL8
44%
(2 hrs ago)
GNWL34
30%
(2 hrs ago)
GNWL66
39%
(1 hr ago)
GNWL114
4%
(1 hr ago)
27 Apr, Sat
GNWL9
44%
(1 hr ago)
GNWL38
27%
(2 hrs ago)
GNWL59
46%
(1 hr ago)
GNWL116
4%
(1 hr ago)
28 Apr, Sun
GNWL3
50%
(1 hr ago)
GNWL33
31%
(2 hrs ago)
GNWL67
36%
(2 hrs ago)
GNWL122
3%
(1 hr ago)
29 Apr, Mon
GNWL8
48%
(1 hr ago)
GNWL25
41%
(20 hrs ago)
GNWL51
55%
(1 hr ago)
GNWL109
6%
(1 hr ago)
30 Apr, Tue
GNWL5
51%
(1 hr ago)
GNWL29
38%
(20 hrs ago)
GNWL43
69%
(1 hr ago)
GNWL108
6%
(1 hr ago)
1 May, Wed
GNWL3
53%
(1 hr ago)
GNWL29
38%
(3 hrs ago)
GNWL46
68%
(1 hr ago)
GNWL144
1%
(4 hrs ago)
2 May, Thu
GNWL4
53%
(1 hr ago)
GNWL30
37%
(3 hrs ago)
GNWL58
58%
(1 hr ago)
GNWL118
4%
(4 hrs ago)
3 May, Fri
GNWL3
53%
(1 day ago)
GNWL24
41%
(3 hrs ago)
GNWL59
61%
(1 hr ago)
GNWL120
4%
(4 hrs ago)
4 May, Sat
GNWL5
51%
(1 day ago)
GNWL41
28%
(3 hrs ago)
GNWL78
44%
(1 hr ago)
GNWL106
8%
(4 hrs ago)
5 May, Sun
GNWL3
53%
(1 day ago)
GNWL32
35%
(3 hrs ago)
GNWL56
59%
(11 hrs ago)
GNWL103
11%
(1 day ago)
6 May, Mon
GNWL7
52%
(1 day ago)
GNWL19
49%
(3 hrs ago)
GNWL48
78%
(21 hrs ago)
GNWL84
25%
(1 day ago)
7 May, Tue
GNWL5
54%
(1 day ago)
check
GNWL43
83%
(21 hrs ago)
GNWL93
18%
(1 day ago)
8 May, Wed
GNWL4
56%
(1 day ago)
check
GNWL40
86%
(21 hrs ago)
GNWL96
16%
(1 day ago)
9 May, Thu
check
check
GNWL59
66%
(21 hrs ago)
check
10 May, Fri
check
check
GNWL102
41%
(7 hrs ago)
check
11 May, Sat
check
check
GNWL114
35%
(7 hrs ago)
check
12 May, Sun
GNWL9
51%
(1 hr ago)
check
GNWL76
52%
(7 hrs ago)
check
13 May, Mon
GNWL4
57%
(1 hr ago)
check
GNWL41
87%
(7 hrs ago)
check
14 May, Tue
GNWL5
57%
(1 hr ago)
check
GNWL43
87%
(7 hrs ago)
GNWL67
50%
(1 hr ago)
15 May, Wed
GNWL1
61%
(1 hr ago)
GNWL22
50%
(4 hrs ago)
GNWL34
90%
(7 hrs ago)
GNWL102
15%
(1 hr ago)
16 May, Thu
GNWL3
59%
(1 hr ago)
GNWL19
53%
(4 hrs ago)
check
GNWL76
41%
(1 hr ago)
17 May, Fri
GNWL3
58%
(1 hr ago)
GNWL25
47%
(4 hrs ago)
GNWL29
90%
(1 day ago)
GNWL82
35%
(1 hr ago)
18 May, Sat
GNWL7
55%
(4 hrs ago)
GNWL32
41%
(4 hrs ago)
GNWL35
89%
(11 hrs ago)
GNWL73
47%
(1 hr ago)
19 May, Sun
GNWL3
59%
(4 hrs ago)
GNWL18
54%
(4 hrs ago)
GNWL28
90%
(11 hrs ago)
GNWL86
32%
(1 hr ago)
20 May, Mon
GNWL1
62%
(4 hrs ago)
GNWL10
62%
(4 hrs ago)
GNWL20
92%
(11 hrs ago)
GNWL77
43%
(4 hrs ago)
21 May, Tue
check
check
GNWL5
93%
(11 hrs ago)
check
22 May, Wed
check
GNWL16
59%
(1 day ago)
GNWL24
91%
(11 hrs ago)
check
23 May, Thu
check
GNWL20
53%
(1 day ago)
GNWL20
92%
(11 hrs ago)
check
24 May, Fri
check
GNWL20
55%
(1 day ago)
GNWL17
92%
(1 day ago)
GNWL66
61%
(1 day ago)
25 May, Sat
check
GNWL19
56%
(1 day ago)
GNWL31
90%
(5 min ago)
GNWL73
53%
(5 min ago)
26 May, Sun
check
GNWL27
49%
(1 day ago)
GNWL22
92%
(5 min ago)
GNWL82
43%
(5 min ago)
27 May, Mon
check
GNWL17
60%
(1 day ago)
GNWL12
93%
(5 min ago)
GNWL66
62%
(5 min ago)
28 May, Tue
check
check
GNWL14
93%
(5 min ago)
GNWL68
60%
(5 min ago)
29 May, Wed
check
GNWL12
64%
(7 hrs ago)
GNWL21
92%
(5 min ago)
GNWL67
62%
(5 min ago)
30 May, Thu
check
GNWL15
62%
(7 hrs ago)
GNWL24
92%
(5 min ago)
GNWL65
65%
(5 min ago)
31 May, Fri
check
GNWL19
58%
(7 hrs ago)
GNWL23
92%
(7 hrs ago)
GNWL66
65%
(2 hrs ago)
1 Jun, Sat
check
GNWL18
59%
(7 hrs ago)
GNWL28
92%
(7 hrs ago)
GNWL71
61%
(2 hrs ago)
2 Jun, Sun
check
GNWL11
65%
(7 hrs ago)
GNWL18
92%
(7 hrs ago)
GNWL89
41%
(2 hrs ago)
3 Jun, Mon
GNWL3
68%
(1 day ago)
GNWL12
67%
(7 hrs ago)
GNWL23
93%
(7 hrs ago)
GNWL87
45%
(1 day ago)
4 Jun, Tue
GNWL3
68%
(1 day ago)
check
GNWL41
91%
(7 hrs ago)
GNWL96
36%
(1 day ago)
5 Jun, Wed
AVL
100%
(1 day ago)
check
GNWL62
88%
(7 hrs ago)
GNWL109
23%
(1 day ago)
6 Jun, Thu
GNWL3
69%
(1 day ago)
check
GNWL66
81%
(7 hrs ago)
check
7 Jun, Fri
GNWL1
70%
(1 day ago)
GNWL23
58%
(1 day ago)
GNWL73
88%
(7 hrs ago)
check
8 Jun, Sat
GNWL2
69%
(1 day ago)
GNWL27
55%
(1 day ago)
GNWL102
60%
(7 hrs ago)
GNWL164
2%
(1 day ago)
9 Jun, Sun
check
GNWL32
51%
(1 day ago)
GNWL77
80%
(1 hr ago)
GNWL178
1%
(1 day ago)
10 Jun, Mon
GNWL2
72%
(23 hrs ago)
GNWL40
46%
(1 day ago)
GNWL88
71%
(1 hr ago)
GNWL225
0%
(1 day ago)
11 Jun, Tue
GNWL2
73%
(23 hrs ago)
GNWL31
54%
(1 day ago)
GNWL93
61%
(1 hr ago)
GNWL203
0%
(1 day ago)
12 Jun, Wed
GNWL2
74%
(23 hrs ago)
GNWL45
42%
(1 day ago)
GNWL111
68%
(1 hr ago)
GNWL239
0%
(20 hrs ago)
13 Jun, Thu
GNWL3
73%
(22 hrs ago)
check
GNWL119
49%
(1 hr ago)
GNWL192
0%
(20 hrs ago)
14 Jun, Fri
GNWL1
73%
(22 hrs ago)
GNWL45
41%
(11 hrs ago)
GNWL98
83%
(1 hr ago)
GNWL189
1%
(11 hrs ago)
15 Jun, Sat
GNWL3
72%
(22 hrs ago)
GNWL29
56%
(11 hrs ago)
GNWL76
87%
(11 hrs ago)
GNWL103
37%
(11 hrs ago)
16 Jun, Sun
AVL2
100%
(22 hrs ago)
GNWL6
79%
(11 hrs ago)
GNWL5
93%
(11 hrs ago)
GNWL26
98%
(11 hrs ago)
17 Jun, Mon
GNWL1
74%
(22 hrs ago)
GNWL1
83%
(11 hrs ago)
RAC 19
100%
(11 hrs ago)
GNWL47
88%
(11 hrs ago)
18 Jun, Tue
AVL2
100%
(22 hrs ago)
RAC 8
100%
(11 hrs ago)
AVL66
100%
(11 hrs ago)
GNWL27
98%
(11 hrs ago)
19 Jun, Wed
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(11 hrs ago)
AVL126
100%
(11 hrs ago)
GNWL33
90%
(11 hrs ago)
20 Jun, Thu
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC11
100%
(1 day ago)
AVL139
100%
(1 day ago)
GNWL21
99%
(23 hrs ago)
21 Jun, Fri
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 10
100%
(1 day ago)
AVL120
100%
(1 day ago)
check
22 Jun, Sat
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL3
84%
(1 day ago)
AVL47
100%
(1 day ago)
GNWL11
99%
(23 hrs ago)
23 Jun, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL169
100%
(1 day ago)
RAC 54
100%
(23 hrs ago)
24 Jun, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL189
100%
(1 day ago)
RAC 34
100%
(23 hrs ago)
25 Jun, Tue
AVL10
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
AVL221
100%
(1 day ago)
RAC 45
100%
(23 hrs ago)
26 Jun, Wed
AVL5
100%
(1 day ago)
RAC8
100%
(1 day ago)
AVL216
100%
(1 day ago)
RAC 25
100%
(23 hrs ago)
27 Jun, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL191
100%
(1 day ago)
RAC 26
100%
(23 hrs ago)
28 Jun, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
GNWL2
87%
(1 day ago)
AVL191
100%
(1 day ago)
RAC 20
100%
(1 day ago)
29 Jun, Sat
GNWL1
81%
(1 day ago)
GNWL3
87%
(1 day ago)
AVL140
100%
(1 day ago)
RAC 21
100%
(1 day ago)
30 Jun, Sun
GNWL1
81%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL163
100%
(1 day ago)
RAC 44
100%
(1 day ago)
1 Jul, Mon
AVL7
100%
(23 hrs ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL184
100%
(1 day ago)
RAC69
100%
(1 day ago)
2 Jul, Tue
AVL7
100%
(23 hrs ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL225
100%
(23 hrs ago)
RAC68
100%
(1 day ago)
3 Jul, Wed
AVL8
100%
(23 hrs ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL192
100%
(23 hrs ago)
GNWL4
100%
(1 day ago)
4 Jul, Thu
AVL10
100%
(23 hrs ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
AVL136
100%
(23 hrs ago)
GNWL6
100%
(1 day ago)
5 Jul, Fri
AVL
100%
(23 hrs ago)
GNWL10
84%
(1 day ago)
AVL81
100%
(23 hrs ago)
GNWL32
99%
(1 day ago)
6 Jul, Sat
GNWL2
83%
(23 hrs ago)
GNWL4
88%
(1 day ago)
AVL153
100%
(23 hrs ago)
GNWL27
99%
(1 day ago)
7 Jul, Sun
AVL7
100%
(23 hrs ago)
RAC 9
100%
(1 day ago)
AVL112
100%
(23 hrs ago)
GNWL25
99%
(1 day ago)
8 Jul, Mon
AVL4
100%
(23 hrs ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
check
GNWL60
87%
(1 day ago)
9 Jul, Tue
AVL3
100%
(23 hrs ago)
check
check
GNWL66
86%
(1 day ago)
10 Jul, Wed
AVL1
100%
(23 hrs ago)
check
check
GNWL90
72%
(1 day ago)
11 Jul, Thu
AVL9
100%
(1 day ago)
check
check
GNWL44
98%
(1 day ago)
12 Jul, Fri
AVL1
100%
(1 day ago)
check
check
GNWL35
99%
(1 day ago)
13 Jul, Sat
AVL9
100%
(1 day ago)
check
AVL208
100%
(23 hrs ago)
GNWL17
100%
(23 hrs ago)
14 Jul, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL231
100%
(23 hrs ago)
RAC 29
100%
(23 hrs ago)
15 Jul, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
check
AVL219
100%
(23 hrs ago)
RAC 1
100%
(23 hrs ago)
16 Jul, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(23 hrs ago)
AVL241
100%
(23 hrs ago)
AVL40
100%
(23 hrs ago)
17 Jul, Wed
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(23 hrs ago)
AVL241
100%
(23 hrs ago)
AVL63
100%
(23 hrs ago)
18 Jul, Thu
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(23 hrs ago)
AVL240
100%
(23 hrs ago)
AVL64
100%
(23 hrs ago)
19 Jul, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(23 hrs ago)
AVL242
100%
(23 hrs ago)
AVL79
100%
(1 day ago)
20 Jul, Sat
AVL9
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(23 hrs ago)
AVL196
100%
(23 hrs ago)
AVL52
100%
(1 day ago)
21 Jul, Sun
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(23 hrs ago)
AVL248
100%
(23 hrs ago)
AVL64
100%
(1 day ago)
22 Jul, Mon
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(23 hrs ago)
AVL259
100%
(23 hrs ago)
AVL82
100%
(1 day ago)
23 Jul, Tue
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(23 hrs ago)
AVL242
100%
(1 day ago)
AVL83
100%
(1 day ago)
24 Jul, Wed
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(23 hrs ago)
AVL237
100%
(23 hrs ago)
AVL71
100%
(1 day ago)
25 Jul, Thu
AVL8
100%
(23 hrs ago)
AVL15
100%
(23 hrs ago)
AVL224
100%
(23 hrs ago)
AVL77
100%
(23 hrs ago)
26 Jul, Fri
AVL10
100%
(23 hrs ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL243
100%
(23 hrs ago)
AVL83
100%
(23 hrs ago)
27 Jul, Sat
AVL9
100%
(23 hrs ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL245
100%
(23 hrs ago)
AVL76
100%
(23 hrs ago)
28 Jul, Sun
AVL8
100%
(23 hrs ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL258
100%
(23 hrs ago)
AVL33
100%
(23 hrs ago)
29 Jul, Mon
AVL2
100%
(23 hrs ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL259
100%
(23 hrs ago)
AVL85
100%
(23 hrs ago)
30 Jul, Tue
AVL8
100%
(23 hrs ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL254
100%
(23 hrs ago)
AVL81
100%
(23 hrs ago)
31 Jul, Wed
AVL10
100%
(23 hrs ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL252
100%
(23 hrs ago)
AVL82
100%
(23 hrs ago)
1 Aug, Thu
AVL10
100%
(23 hrs ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL241
100%
(23 hrs ago)
AVL66
100%
(23 hrs ago)
2 Aug, Fri
AVL6
100%
(23 hrs ago)
check
AVL247
100%
(23 hrs ago)
AVL76
100%
(23 hrs ago)
3 Aug, Sat
AVL2
100%
(23 hrs ago)
check
AVL252
100%
(23 hrs ago)
AVL83
100%
(23 hrs ago)
4 Aug, Sun
AVL7
100%
(23 hrs ago)
check
AVL255
100%
(23 hrs ago)
check
5 Aug, Mon
AVL10
100%
(23 hrs ago)
check
AVL253
100%
(23 hrs ago)
AVL73
100%
(23 hrs ago)
6 Aug, Tue
AVL10
100%
(23 hrs ago)
check
AVL259
100%
(23 hrs ago)
AVL42
100%
(23 hrs ago)
7 Aug, Wed
AVL8
100%
(23 hrs ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL242
100%
(2 hrs ago)
RAC 1
100%
(23 hrs ago)
8 Aug, Thu
AVL10
100%
(23 hrs ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL257
100%
(1 hr ago)
AVL36
100%
(2 hrs ago)
9 Aug, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL251
100%
(1 hr ago)
AVL70
100%
(2 hrs ago)
10 Aug, Sat
GNWL3
93%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
AVL247
100%
(1 hr ago)
AVL56
100%
(2 hrs ago)
11 Aug, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL255
100%
(1 hr ago)
AVL66
100%
(2 hrs ago)
12 Aug, Mon
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL254
100%
(1 hr ago)
AVL59
100%
(2 hrs ago)
13 Aug, Tue
AVL10
100%
(23 hrs ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL254
100%
(1 hr ago)
AVL57
100%
(2 hrs ago)
14 Aug, Wed
AVL10
100%
(23 hrs ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
AVL224
100%
(23 hrs ago)
AVL69
100%
(23 hrs ago)
15 Aug, Thu
AVL6
100%
(23 hrs ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL253
100%
(23 hrs ago)
check
16 Aug, Fri
AVL8
100%
(23 hrs ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL256
100%
(23 hrs ago)
check
17 Aug, Sat
AVL8
100%
(21 hrs ago)
AVL5
100%
(23 hrs ago)
AVL257
100%
(23 hrs ago)
AVL86
100%
(23 hrs ago)
18 Aug, Sun
AVL8
100%
(21 hrs ago)
AVL18
100%
(23 hrs ago)
AVL259
100%
(23 hrs ago)
AVL89
100%
(23 hrs ago)
19 Aug, Mon
AVL10
100%
(21 hrs ago)
AVL23
100%
(23 hrs ago)
AVL259
100%
(23 hrs ago)
AVL90
100%
(21 hrs ago)
20 Aug, Tue
check
check
check
check
21 Aug, Wed
check
check
check
check

12704 FALAKNUMA EXP train info

FALAKNUMA EXP (12704) runs from Secunderabad Jn (SC) to Howrah Jn (HWH).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1544 kms in 25 hr 45 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 24 halts.This train runs with an ICF-CBC Rake and also has a pantry car.Final chart for 12704 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains