Seat Availability: 12368 - VIKRAMSHILA EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 3640
2A
₹ 2150
3A
₹ 1505
3E
₹ 1410
SL
₹ 575
15 Jul, Mon
GNWL2
61%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
16 Jul, Tue
GNWL5
59%
(11 hrs ago)
GNWL11
60%
(9 hrs ago)
GNWL35
53%
(9 hrs ago)
GNWL13
90%
(2 hrs ago)
GNWL90
9%
(7 hrs ago)
17 Jul, Wed
GNWL4
58%
(11 hrs ago)
GNWL10
59%
(9 hrs ago)
GNWL37
49%
(9 hrs ago)
GNWL19
90%
(2 hrs ago)
GNWL67
33%
(5 hrs ago)
18 Jul, Thu
GNWL2
62%
(11 hrs ago)
GNWL17
56%
(9 hrs ago)
GNWL44
46%
(9 hrs ago)
GNWL23
90%
(2 hrs ago)
GNWL88
11%
(5 hrs ago)
19 Jul, Fri
GNWL2
61%
(11 hrs ago)
GNWL12
59%
(9 hrs ago)
GNWL35
53%
(9 hrs ago)
GNWL19
89%
(2 hrs ago)
GNWL88
11%
(5 hrs ago)
20 Jul, Sat
GNWL4
60%
(11 hrs ago)
GNWL18
54%
(27 min ago)
GNWL52
37%
(9 hrs ago)
GNWL17
88%
(2 hrs ago)
GNWL77
20%
(2 hrs ago)
21 Jul, Sun
GNWL1
63%
(11 hrs ago)
GNWL12
59%
(27 min ago)
GNWL47
42%
(1 day ago)
GNWL18
90%
(2 hrs ago)
GNWL65
32%
(2 hrs ago)
22 Jul, Mon
GNWL3
63%
(11 hrs ago)
GNWL6
67%
(27 min ago)
GNWL12
76%
(1 day ago)
GNWL5
92%
(2 hrs ago)
GNWL52
48%
(2 hrs ago)
23 Jul, Tue
GNWL1
65%
(11 hrs ago)
GNWL4
70%
(27 min ago)
GNWL1
86%
(1 day ago)
GNWL1
93%
(5 hrs ago)
GNWL38
64%
(2 hrs ago)
24 Jul, Wed
GNWL1
65%
(11 hrs ago)
GNWL4
70%
(27 min ago)
RAC 20
100%
(23 hrs ago)
GNWL3
93%
(5 hrs ago)
GNWL26
76%
(2 hrs ago)
25 Jul, Thu
GNWL2
65%
(1 day ago)
RAC6
100%
(27 min ago)
RAC 13
100%
(23 hrs ago)
RAC 6
100%
(3 hrs ago)
GNWL37
66%
(2 hrs ago)
26 Jul, Fri
GNWL1
65%
(1 day ago)
GNWL6
67%
(8 hrs ago)
RAC 25
100%
(23 hrs ago)
GNWL3
93%
(3 hrs ago)
GNWL30
74%
(8 hrs ago)
27 Jul, Sat
GNWL3
64%
(1 day ago)
GNWL13
61%
(8 hrs ago)
GNWL15
73%
(23 hrs ago)
GNWL6
91%
(3 hrs ago)
GNWL24
79%
(8 hrs ago)
28 Jul, Sun
GNWL2
65%
(1 day ago)
GNWL10
64%
(8 hrs ago)
GNWL15
74%
(23 hrs ago)
GNWL8
92%
(3 hrs ago)
GNWL23
80%
(7 hrs ago)
29 Jul, Mon
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL3
75%
(8 hrs ago)
AVL52
100%
(23 hrs ago)
AVL14
100%
(3 hrs ago)
GNWL9
86%
(7 hrs ago)
30 Jul, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(8 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(2 hrs ago)
GNWL8
87%
(2 hrs ago)
31 Jul, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(8 hrs ago)
AVL49
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(2 hrs ago)
RAC125
100%
(2 hrs ago)
1 Aug, Thu
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(2 hrs ago)
GNWL18
84%
(2 hrs ago)
2 Aug, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL92
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(2 hrs ago)
RAC122
100%
(2 hrs ago)
3 Aug, Sat
GNWL1
66%
(1 day ago)
RAC3
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(2 hrs ago)
RAC116
100%
(2 hrs ago)
4 Aug, Sun
GNWL2
65%
(1 day ago)
GNWL4
75%
(1 day ago)
RAC34
100%
(1 day ago)
RAC8
100%
(2 hrs ago)
RAC125
100%
(2 hrs ago)
5 Aug, Mon
GNWL1
70%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL81
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
RAC 91
100%
(7 hrs ago)
6 Aug, Tue
GNWL3
68%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL70
100%
(5 hrs ago)
check
AVL74
100%
(1 day ago)
7 Aug, Wed
check
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL111
100%
(5 hrs ago)
check
AVL111
100%
(1 day ago)
8 Aug, Thu
check
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL51
100%
(5 hrs ago)
check
AVL55
100%
(1 day ago)
9 Aug, Fri
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL80
100%
(5 hrs ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
RAC 33
100%
(1 day ago)
10 Aug, Sat
GNWL1
70%
(1 day ago)
GNWL9
72%
(1 day ago)
RAC 18
100%
(5 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
GNWL2
90%
(1 day ago)
11 Aug, Sun
AVL3
100%
(1 day ago)
GNWL1
81%
(1 day ago)
AVL24
100%
(5 hrs ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
RAC112
100%
(1 day ago)
12 Aug, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL105
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
RAC112
100%
(1 day ago)
13 Aug, Tue
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL69
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
RAC120
100%
(1 day ago)
14 Aug, Wed
GNWL2
73%
(1 day ago)
GNWL1
84%
(1 day ago)
RAC 33
100%
(1 day ago)
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL40
77%
(22 hrs ago)
15 Aug, Thu
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC6
100%
(1 day ago)
RAC 22
100%
(1 day ago)
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL53
73%
(4 hrs ago)
16 Aug, Fri
GNWL1
73%
(1 day ago)
GNWL1
83%
(1 day ago)
RAC 15
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(22 hrs ago)
GNWL46
74%
(4 hrs ago)
17 Aug, Sat
GNWL1
74%
(1 day ago)
GNWL8
77%
(1 day ago)
GNWL18
80%
(8 hrs ago)
GNWL5
93%
(22 hrs ago)
GNWL63
58%
(4 hrs ago)
18 Aug, Sun
GNWL1
75%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
GNWL7
89%
(8 hrs ago)
GNWL3
94%
(22 hrs ago)
GNWL40
79%
(4 hrs ago)
19 Aug, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(6 min ago)
AVL101
100%
(8 hrs ago)
AVL24
100%
(22 hrs ago)
AVL137
100%
(4 hrs ago)
20 Aug, Tue
GNWL2
77%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(6 min ago)
AVL52
100%
(8 hrs ago)
AVL25
100%
(22 hrs ago)
AVL148
100%
(4 hrs ago)
21 Aug, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(6 min ago)
AVL115
100%
(8 hrs ago)
AVL25
100%
(22 hrs ago)
AVL220
100%
(8 hrs ago)
22 Aug, Thu
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(6 min ago)
AVL112
100%
(8 hrs ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL222
100%
(8 hrs ago)
23 Aug, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(6 min ago)
AVL124
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
AVL243
100%
(12 hrs ago)
24 Aug, Sat
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(6 min ago)
AVL65
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL175
100%
(1 day ago)
25 Aug, Sun
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL96
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL118
100%
(1 day ago)
26 Aug, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL119
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL253
100%
(1 day ago)
27 Aug, Tue
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL112
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL239
100%
(1 day ago)
28 Aug, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL241
100%
(1 day ago)
29 Aug, Thu
AVL5
100%
(1 day ago)
check
AVL131
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
check
30 Aug, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
check
AVL129
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL242
100%
(52 min ago)
31 Aug, Sat
check
check
AVL118
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL209
100%
(52 min ago)
1 Sep, Sun
check
check
AVL117
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL201
100%
(52 min ago)
2 Sep, Mon
check
check
AVL131
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL242
100%
(52 min ago)
3 Sep, Tue
check
check
AVL125
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL287
100%
(52 min ago)
4 Sep, Wed
check
check
AVL121
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL260
100%
(52 min ago)
5 Sep, Thu
check
check
AVL125
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
check
6 Sep, Fri
check
check
check
check
AVL263
100%
(1 day ago)
7 Sep, Sat
check
check
check
check
AVL278
100%
(1 day ago)
8 Sep, Sun
check
check
check
check
RAC 27
100%
(1 day ago)
9 Sep, Mon
check
check
check
check
AVL270
100%
(1 day ago)
10 Sep, Tue
check
check
check
check
AVL220
100%
(1 day ago)
11 Sep, Wed
check
check
check
check
AVL218
100%
(1 day ago)
12 Sep, Thu
check
check
check
check
check
13 Sep, Fri
check
check
check
check
check
14 Sep, Sat
check
check
check
check
check
15 Sep, Sun
check
check
check
check
check
16 Sep, Mon
check
check
check
check
check
17 Sep, Tue
check
check
check
check
AVL288
100%
(7 hrs ago)
18 Sep, Wed
check
check
AVL140
100%
(1 day ago)
check
AVL263
100%
(7 hrs ago)
19 Sep, Thu
check
check
AVL142
100%
(1 day ago)
check
AVL276
100%
(7 hrs ago)
20 Sep, Fri
check
check
AVL138
100%
(1 day ago)
check
AVL244
100%
(7 hrs ago)
21 Sep, Sat
check
check
AVL115
100%
(1 day ago)
check
AVL284
100%
(7 hrs ago)
22 Sep, Sun
check
check
AVL121
100%
(1 day ago)
check
AVL248
100%
(7 hrs ago)
23 Sep, Mon
check
check
AVL135
100%
(1 day ago)
check
check
24 Sep, Tue
check
check
check
check
check
25 Sep, Wed
check
check
check
check
check
26 Sep, Thu
check
check
check
check
check
27 Sep, Fri
check
check
check
check
check
28 Sep, Sat
GNWL1
90%
(9 hrs ago)
check
check
AVL17
100%
(9 hrs ago)
check
29 Sep, Sun
GNWL1
90%
(9 hrs ago)
check
check
AVL23
100%
(9 hrs ago)
check
30 Sep, Mon
GNWL3
91%
(9 hrs ago)
check
check
AVL28
100%
(9 hrs ago)
RAC 69
100%
(7 hrs ago)
1 Oct, Tue
GNWL2
91%
(9 hrs ago)
check
check
AVL12
100%
(9 hrs ago)
RAC126
100%
(7 hrs ago)
2 Oct, Wed
AVL1
100%
(9 hrs ago)
RAC 2
100%
(9 hrs ago)
check
AVL20
100%
(9 hrs ago)
RAC 62
100%
(7 hrs ago)
3 Oct, Thu
AVL2
100%
(9 hrs ago)
AVL13
100%
(9 hrs ago)
check
AVL29
100%
(9 hrs ago)
RAC 102
100%
(4 hrs ago)
4 Oct, Fri
GNWL1
92%
(9 hrs ago)
GNWL3
95%
(9 hrs ago)
check
check
GNWL4
100%
(4 hrs ago)
5 Oct, Sat
GNWL2
91%
(9 hrs ago)
GNWL22
85%
(9 hrs ago)
GNWL10
96%
(9 hrs ago)
check
GNWL21
99%
(4 hrs ago)
6 Oct, Sun
GNWL3
91%
(9 hrs ago)
GNWL18
88%
(9 hrs ago)
GNWL12
96%
(9 hrs ago)
check
GNWL38
98%
(4 hrs ago)
7 Oct, Mon
GNWL2
93%
(9 hrs ago)
GNWL10
94%
(9 hrs ago)
RAC 26
100%
(9 hrs ago)
check
GNWL46
90%
(4 hrs ago)
8 Oct, Tue
check
check
GNWL7
98%
(9 hrs ago)
check
GNWL50
89%
(4 hrs ago)
9 Oct, Wed
check
check
RAC39
100%
(9 hrs ago)
check
check
10 Oct, Thu
check
check
AVL1
100%
(9 hrs ago)
check
RAC 100
100%
(1 day ago)
11 Oct, Fri
check
check
check
check
AVL120
100%
(1 day ago)
12 Oct, Sat
GNWL1
92%
(16 hrs ago)
AVL7
100%
(16 hrs ago)
AVL103
100%
(16 hrs ago)
AVL24
100%
(16 hrs ago)
AVL237
100%
(1 day ago)
13 Oct, Sun
GNWL1
93%
(16 hrs ago)
AVL17
100%
(16 hrs ago)
AVL126
100%
(16 hrs ago)
AVL30
100%
(16 hrs ago)
AVL262
100%
(1 day ago)
14 Oct, Mon
AVL6
100%
(16 hrs ago)
AVL14
100%
(16 hrs ago)
AVL143
100%
(16 hrs ago)
AVL30
100%
(16 hrs ago)
AVL281
100%
(1 day ago)
15 Oct, Tue
AVL6
100%
(16 hrs ago)
AVL27
100%
(16 hrs ago)
AVL110
100%
(16 hrs ago)
AVL28
100%
(16 hrs ago)
AVL209
100%
(1 day ago)
16 Oct, Wed
AVL3
100%
(16 hrs ago)
AVL34
100%
(16 hrs ago)
AVL140
100%
(16 hrs ago)
AVL30
100%
(16 hrs ago)
AVL280
100%
(1 day ago)
17 Oct, Thu
AVL2
100%
(16 hrs ago)
AVL34
100%
(16 hrs ago)
AVL136
100%
(16 hrs ago)
AVL30
100%
(16 hrs ago)
AVL232
100%
(1 day ago)
18 Oct, Fri
check
check
check
check
AVL95
100%
(1 day ago)
19 Oct, Sat
check
check
AVL108
100%
(1 day ago)
check
RAC 19
100%
(1 day ago)
20 Oct, Sun
check
check
AVL112
100%
(1 day ago)
check
RAC 63
100%
(1 day ago)
21 Oct, Mon
check
check
AVL125
100%
(1 day ago)
check
RAC 83
100%
(1 day ago)
22 Oct, Tue
check
check
AVL68
100%
(1 day ago)
check
check
23 Oct, Wed
check
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 12
100%
(1 day ago)
check
GNWL42
99%
(4 hrs ago)
24 Oct, Thu
check
GNWL6
97%
(1 day ago)
GNWL8
98%
(1 day ago)
check
GNWL59
90%
(4 hrs ago)
25 Oct, Fri
GNWL3
95%
(1 day ago)
GNWL17
94%
(1 day ago)
GNWL37
91%
(11 hrs ago)
check
GNWL81
85%
(4 hrs ago)
26 Oct, Sat
GNWL4
95%
(1 day ago)
GNWL39
80%
(1 day ago)
GNWL69
65%
(11 hrs ago)
check
GNWL86
83%
(4 hrs ago)
27 Oct, Sun
GNWL6
94%
(1 day ago)
GNWL30
88%
(1 day ago)
GNWL73
62%
(11 hrs ago)
check
GNWL122
52%
(4 hrs ago)
28 Oct, Mon
GNWL5
95%
(1 day ago)
GNWL26
91%
(10 hrs ago)
GNWL71
66%
(11 hrs ago)
GNWL38
95%
(10 hrs ago)
GNWL121
54%
(4 hrs ago)
29 Oct, Tue
GNWL5
95%
(1 hr ago)
GNWL34
87%
(1 hr ago)
GNWL84
55%
(1 hr ago)
GNWL41
94%
(10 hrs ago)
GNWL136
37%
(3 hrs ago)
30 Oct, Wed
GNWL5
95%
(1 hr ago)
REGRET
--
(1 hr ago)
GNWL116
27%
(1 hr ago)
GNWL58
94%
(10 hrs ago)
GNWL150
23%
(3 hrs ago)
31 Oct, Thu
GNWL4
95%
(1 hr ago)
GNWL18
94%
(1 hr ago)
GNWL87
50%
(1 hr ago)
GNWL39
95%
(10 hrs ago)
GNWL149
32%
(3 hrs ago)
1 Nov, Fri
GNWL11
93%
(1 hr ago)
REGRET
--
(1 hr ago)
GNWL110
30%
(1 hr ago)
GNWL69
94%
(10 hrs ago)
REGRET
--
(3 hrs ago)
2 Nov, Sat
REGRET
--
(1 hr ago)
REGRET
--
(1 hr ago)
REGRET
--
(1 hr ago)
REGRET
--
(10 hrs ago)
REGRET
--
(3 hrs ago)
3 Nov, Sun
REGRET
--
(1 hr ago)
REGRET
--
(1 hr ago)
REGRET
--
(1 hr ago)
REGRET
--
(11 hrs ago)
REGRET
--
(3 hrs ago)
4 Nov, Mon
GNWL11
94%
(11 hrs ago)
GNWL40
84%
(11 hrs ago)
GNWL119
27%
(11 hrs ago)
REGRET
--
(6 hrs ago)
REGRET
--
(4 hrs ago)
5 Nov, Tue
GNWL7
96%
(11 hrs ago)
REGRET
--
(11 hrs ago)
GNWL100
43%
(11 hrs ago)
GNWL52
94%
(6 hrs ago)
REGRET
--
(4 hrs ago)
6 Nov, Wed
GNWL1
97%
(11 hrs ago)
GNWL2
98%
(11 hrs ago)
GNWL1
99%
(11 hrs ago)
GNWL5
95%
(6 hrs ago)
GNWL61
98%
(4 hrs ago)
7 Nov, Thu
AVL5
100%
(11 hrs ago)
AVL23
100%
(11 hrs ago)
AVL135
100%
(11 hrs ago)
AVL30
100%
(6 hrs ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
8 Nov, Fri
check
check
check
AVL30
100%
(6 hrs ago)
AVL74
100%
(1 day ago)
9 Nov, Sat
check
AVL11
100%
(9 hrs ago)
AVL101
100%
(9 hrs ago)
AVL22
100%
(6 hrs ago)
AVL93
100%
(1 day ago)
10 Nov, Sun
AVL4
100%
(9 hrs ago)
AVL20
100%
(1 hr ago)
AVL95
100%
(1 hr ago)
check
RAC 13
100%
(1 hr ago)
11 Nov, Mon
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL36
100%
(1 hr ago)
AVL137
100%
(1 hr ago)
AVL30
100%
(6 hrs ago)
AVL43
100%
(1 hr ago)
12 Nov, Tue
check
check
check
check
check
13 Nov, Wed
check
check
check
check
check

12368 VIKRAMSHILA EXP train info

VIKRAMSHILA EXP (12368) runs from Anand Vihar Trm (ANVT) to Bhagalpur (BGP).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1208 kms in 19 hr 0 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 21 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12368 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains