Seat Availability: 12346 - SARAIGHAT EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 3275
2A 3A
₹ 1365
3E
₹ 1270
SL
₹ 520
16 Jul, Tue
GNWL13
41%
(1 day ago)
GNWL13
48%
(1 day ago)
GNWL38
41%
(23 hrs ago)
GNWL12
87%
(23 hrs ago)
GNWL31
72%
(16 hrs ago)
17 Jul, Wed
GNWL4
48%
(1 day ago)
GNWL18
41%
(17 hrs ago)
GNWL34
43%
(23 hrs ago)
GNWL16
86%
(9 hrs ago)
GNWL26
81%
(9 hrs ago)
18 Jul, Thu
GNWL2
53%
(1 day ago)
GNWL17
45%
(17 hrs ago)
GNWL39
41%
(23 hrs ago)
GNWL24
75%
(9 hrs ago)
GNWL34
71%
(9 hrs ago)
19 Jul, Fri
GNWL2
51%
(1 day ago)
GNWL19
42%
(17 hrs ago)
GNWL35
43%
(23 hrs ago)
GNWL22
70%
(9 hrs ago)
GNWL83
20%
(9 hrs ago)
20 Jul, Sat
check
GNWL22
40%
(17 hrs ago)
GNWL56
26%
(23 hrs ago)
GNWL26
83%
(9 hrs ago)
GNWL70
33%
(9 hrs ago)
21 Jul, Sun
check
GNWL12
49%
(17 hrs ago)
GNWL46
34%
(23 hrs ago)
GNWL21
79%
(6 hrs ago)
GNWL83
21%
(6 hrs ago)
22 Jul, Mon
check
GNWL7
56%
(17 hrs ago)
check
GNWL9
92%
(6 hrs ago)
GNWL42
65%
(6 hrs ago)
23 Jul, Tue
check
check
check
GNWL7
92%
(6 hrs ago)
RAC 75
100%
(6 hrs ago)
24 Jul, Wed
check
check
check
RAC7
100%
(6 hrs ago)
GNWL3
88%
(6 hrs ago)
25 Jul, Thu
check
check
check
GNWL2
93%
(6 hrs ago)
RAC 56
100%
(6 hrs ago)
26 Jul, Fri
check
check
RAC 24
100%
(1 day ago)
RAC7
100%
(6 hrs ago)
RAC 24
100%
(6 hrs ago)
27 Jul, Sat
check
check
RAC 26
100%
(1 day ago)
GNWL3
92%
(12 hrs ago)
RAC 46
100%
(12 hrs ago)
28 Jul, Sun
check
check
RAC 14
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(12 hrs ago)
RAC 16
100%
(12 hrs ago)
29 Jul, Mon
check
check
AVL59
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(12 hrs ago)
check
30 Jul, Tue
check
check
AVL98
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(12 hrs ago)
check
31 Jul, Wed
check
check
AVL94
100%
(1 day ago)
check
check
1 Aug, Thu
check
GNWL2
64%
(1 day ago)
AVL81
100%
(7 hrs ago)
check
AVL108
100%
(7 hrs ago)
2 Aug, Fri
check
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(7 hrs ago)
check
AVL102
100%
(7 hrs ago)
3 Aug, Sat
check
RAC 6
100%
(1 day ago)
RAC 16
100%
(7 hrs ago)
check
AVL77
100%
(7 hrs ago)
4 Aug, Sun
check
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(7 hrs ago)
check
AVL139
100%
(7 hrs ago)
5 Aug, Mon
check
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL63
100%
(7 hrs ago)
check
AVL88
100%
(7 hrs ago)
6 Aug, Tue
check
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL52
100%
(7 hrs ago)
AVL10
100%
(11 hrs ago)
AVL174
100%
(7 hrs ago)
7 Aug, Wed
check
check
AVL109
100%
(11 hrs ago)
AVL14
100%
(11 hrs ago)
AVL130
100%
(1 day ago)
8 Aug, Thu
check
check
AVL104
100%
(11 hrs ago)
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL168
100%
(1 day ago)
9 Aug, Fri
check
check
AVL55
100%
(11 hrs ago)
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL115
100%
(1 day ago)
10 Aug, Sat
check
check
AVL19
100%
(11 hrs ago)
RAC 2
100%
(11 hrs ago)
AVL149
100%
(1 day ago)
11 Aug, Sun
check
check
AVL88
100%
(11 hrs ago)
AVL13
100%
(11 hrs ago)
check
12 Aug, Mon
check
AVL
100%
(1 day ago)
AVL110
100%
(1 day ago)
check
check
13 Aug, Tue
check
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
check
check
14 Aug, Wed
check
GNWL1
72%
(1 day ago)
AVL67
100%
(1 day ago)
check
check
15 Aug, Thu
check
GNWL1
69%
(1 day ago)
AVL56
100%
(1 day ago)
check
check
16 Aug, Fri
check
GNWL7
64%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
check
AVL133
100%
(1 day ago)
17 Aug, Sat
check
GNWL8
64%
(1 day ago)
RAC39
100%
(1 day ago)
check
AVL80
100%
(1 day ago)
18 Aug, Sun
check
GNWL7
65%
(1 day ago)
GNWL7
82%
(1 day ago)
check
RAC 13
100%
(1 day ago)
19 Aug, Mon
check
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 19
100%
(1 day ago)
RAC8
100%
(1 day ago)
AVL105
100%
(1 day ago)
20 Aug, Tue
check
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL97
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL151
100%
(1 day ago)
21 Aug, Wed
check
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL109
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL167
100%
(1 day ago)
22 Aug, Thu
check
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL86
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
check
23 Aug, Fri
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL60
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
check
24 Aug, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
check
AVL79
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
check
25 Aug, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL103
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
check
26 Aug, Mon
AVL1
100%
(1 day ago)
check
check
check
check
27 Aug, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
check
check
check
check
28 Aug, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
check
check
check
check
29 Aug, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
check
check
check
check
30 Aug, Fri
check
check
check
check
check
31 Aug, Sat
check
check
check
check
AVL191
100%
(10 hrs ago)
1 Sep, Sun
check
check
check
check
AVL203
100%
(10 hrs ago)
2 Sep, Mon
check
check
check
check
AVL189
100%
(10 hrs ago)
3 Sep, Tue
check
check
check
AVL22
100%
(12 hrs ago)
AVL159
100%
(10 hrs ago)
4 Sep, Wed
check
check
check
AVL24
100%
(12 hrs ago)
AVL147
100%
(10 hrs ago)
5 Sep, Thu
check
check
check
AVL6
100%
(12 hrs ago)
AVL186
100%
(10 hrs ago)
6 Sep, Fri
check
check
check
AVL4
100%
(12 hrs ago)
AVL105
100%
(12 hrs ago)
7 Sep, Sat
check
check
check
AVL18
100%
(12 hrs ago)
AVL181
100%
(12 hrs ago)
8 Sep, Sun
check
check
check
AVL11
100%
(12 hrs ago)
AVL180
100%
(12 hrs ago)
9 Sep, Mon
check
check
AVL112
100%
(19 hrs ago)
check
AVL180
100%
(19 hrs ago)
10 Sep, Tue
check
check
AVL146
100%
(19 hrs ago)
check
AVL184
100%
(19 hrs ago)
11 Sep, Wed
check
check
AVL103
100%
(19 hrs ago)
check
AVL222
100%
(19 hrs ago)
12 Sep, Thu
check
check
AVL159
100%
(19 hrs ago)
check
AVL225
100%
(19 hrs ago)
13 Sep, Fri
check
check
AVL113
100%
(19 hrs ago)
check
AVL161
100%
(19 hrs ago)
14 Sep, Sat
check
check
AVL55
100%
(19 hrs ago)
check
AVL207
100%
(19 hrs ago)
15 Sep, Sun
check
check
check
check
check
16 Sep, Mon
check
check
check
check
check
17 Sep, Tue
check
check
check
check
check
18 Sep, Wed
check
check
check
check
check
19 Sep, Thu
check
check
check
check
check
20 Sep, Fri
check
check
check
check
check
21 Sep, Sat
check
check
check
check
check
22 Sep, Sun
check
check
check
check
check
23 Sep, Mon
check
check
check
check
check
24 Sep, Tue
check
check
check
check
check
25 Sep, Wed
check
check
check
check
check
26 Sep, Thu
check
check
check
check
check
27 Sep, Fri
check
check
check
check
check
28 Sep, Sat
check
check
check
check
check
29 Sep, Sun
check
check
check
check
check
30 Sep, Mon
check
check
check
check
check
1 Oct, Tue
check
check
check
check
check
2 Oct, Wed
check
check
check
AVL7
100%
(1 day ago)
check
3 Oct, Thu
check
check
check
AVL14
100%
(1 day ago)
check
4 Oct, Fri
check
check
check
RAC 3
100%
(1 day ago)
check
5 Oct, Sat
GNWL3
84%
(1 day ago)
GNWL14
83%
(1 day ago)
check
GNWL14
94%
(1 day ago)
check
6 Oct, Sun
GNWL2
85%
(1 day ago)
GNWL11
86%
(1 day ago)
check
GNWL5
93%
(1 day ago)
check
7 Oct, Mon
GNWL1
88%
(1 day ago)
GNWL9
89%
(1 day ago)
check
GNWL1
94%
(1 day ago)
check
8 Oct, Tue
GNWL5
85%
(1 day ago)
GNWL17
83%
(1 day ago)
check
GNWL7
94%
(1 day ago)
check
9 Oct, Wed
GNWL1
88%
(1 day ago)
GNWL17
84%
(1 day ago)
check
GNWL9
94%
(1 day ago)
check
10 Oct, Thu
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL9
89%
(1 day ago)
RAC39
100%
(16 hrs ago)
GNWL2
94%
(1 day ago)
AVL5
100%
(16 hrs ago)
11 Oct, Fri
GNWL6
84%
(1 day ago)
check
RAC 28
100%
(16 hrs ago)
check
AVL44
100%
(16 hrs ago)
12 Oct, Sat
GNWL7
81%
(1 day ago)
check
GNWL4
96%
(16 hrs ago)
check
RAC 51
100%
(16 hrs ago)
13 Oct, Sun
GNWL4
86%
(1 day ago)
check
GNWL46
69%
(16 hrs ago)
check
GNWL40
99%
(16 hrs ago)
14 Oct, Mon
GNWL4
88%
(1 day ago)
check
GNWL91
33%
(16 hrs ago)
check
GNWL67
88%
(16 hrs ago)
15 Oct, Tue
GNWL10
84%
(1 day ago)
check
GNWL56
65%
(16 hrs ago)
check
GNWL70
88%
(16 hrs ago)
16 Oct, Wed
check
check
check
check
GNWL46
99%
(1 day ago)
17 Oct, Thu
check
check
check
check
GNWL4
100%
(1 day ago)
18 Oct, Fri
check
check
GNWL60
61%
(1 day ago)
check
GNWL16
100%
(11 hrs ago)
19 Oct, Sat
GNWL6
86%
(12 hrs ago)
GNWL33
69%
(12 hrs ago)
GNWL87
37%
(1 day ago)
GNWL28
93%
(12 hrs ago)
GNWL64
89%
(11 hrs ago)
20 Oct, Sun
GNWL2
89%
(11 hrs ago)
GNWL10
90%
(12 hrs ago)
GNWL39
80%
(11 hrs ago)
GNWL8
93%
(11 hrs ago)
RAC107
100%
(59 min ago)
21 Oct, Mon
GNWL1
91%
(11 hrs ago)
GNWL14
89%
(11 hrs ago)
RAC 24
100%
(11 hrs ago)
RAC 8
100%
(11 hrs ago)
RAC 10
100%
(59 min ago)
22 Oct, Tue
AVL1
100%
(11 hrs ago)
RAC 3
100%
(11 hrs ago)
AVL25
100%
(11 hrs ago)
RAC 2
100%
(11 hrs ago)
AVL91
100%
(59 min ago)
23 Oct, Wed
GNWL1
92%
(11 hrs ago)
GNWL2
95%
(11 hrs ago)
AVL13
100%
(11 hrs ago)
RAC 3
100%
(11 hrs ago)
AVL29
100%
(59 min ago)
24 Oct, Thu
GNWL1
92%
(11 hrs ago)
RAC 4
100%
(11 hrs ago)
RAC 3
100%
(11 hrs ago)
RAC 1
100%
(11 hrs ago)
AVL24
100%
(59 min ago)
25 Oct, Fri
AVL2
100%
(11 hrs ago)
GNWL4
94%
(11 hrs ago)
RAC 16
100%
(11 hrs ago)
RAC 4
100%
(11 hrs ago)
AVL8
100%
(59 min ago)
26 Oct, Sat
check
GNWL8
92%
(11 hrs ago)
GNWL19
94%
(12 hrs ago)
GNWL4
94%
(12 hrs ago)
RAC 65
100%
(4 hrs ago)
27 Oct, Sun
check
GNWL14
90%
(1 day ago)
GNWL13
96%
(12 hrs ago)
GNWL1
94%
(12 hrs ago)
RAC 58
100%
(4 hrs ago)
28 Oct, Mon
check
GNWL13
92%
(1 day ago)
GNWL21
94%
(17 hrs ago)
GNWL3
94%
(12 hrs ago)
RAC 37
100%
(4 hrs ago)
29 Oct, Tue
AVL1
100%
(19 hrs ago)
GNWL5
95%
(1 day ago)
RAC 21
100%
(17 hrs ago)
RAC 4
100%
(12 hrs ago)
AVL17
100%
(4 hrs ago)
30 Oct, Wed
GNWL3
92%
(19 hrs ago)
check
RAC 16
100%
(17 hrs ago)
RAC 3
100%
(12 hrs ago)
AVL102
100%
(4 hrs ago)
31 Oct, Thu
AVL4
100%
(19 hrs ago)
check
AVL127
100%
(12 hrs ago)
AVL17
100%
(12 hrs ago)
AVL155
100%
(4 hrs ago)
1 Nov, Fri
AVL
100%
(19 hrs ago)
check
AVL80
100%
(12 hrs ago)
AVL10
100%
(12 hrs ago)
AVL154
100%
(4 hrs ago)
2 Nov, Sat
GNWL4
92%
(19 hrs ago)
check
AVL96
100%
(12 hrs ago)
AVL11
100%
(12 hrs ago)
AVL209
100%
(4 hrs ago)
3 Nov, Sun
GNWL1
93%
(19 hrs ago)
check
AVL119
100%
(12 hrs ago)
AVL6
100%
(12 hrs ago)
AVL190
100%
(12 hrs ago)
4 Nov, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(32 min ago)
AVL13
100%
(32 min ago)
AVL193
100%
(12 hrs ago)
5 Nov, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL135
100%
(32 min ago)
AVL17
100%
(32 min ago)
AVL223
100%
(12 hrs ago)
6 Nov, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL141
100%
(32 min ago)
AVL19
100%
(32 min ago)
AVL231
100%
(12 hrs ago)
7 Nov, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL132
100%
(32 min ago)
AVL19
100%
(32 min ago)
AVL219
100%
(12 hrs ago)
8 Nov, Fri
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL135
100%
(32 min ago)
AVL16
100%
(32 min ago)
check
9 Nov, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL74
100%
(32 min ago)
AVL5
100%
(32 min ago)
AVL165
100%
(1 day ago)
10 Nov, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC6
100%
(1 day ago)
AVL127
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL199
100%
(1 day ago)
11 Nov, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL86
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL194
100%
(1 day ago)
12 Nov, Tue
check
check
check
check
check
13 Nov, Wed
check
check
check
check
check
14 Nov, Thu
check
check
check
check
check

12346 SARAIGHAT EXP train info

SARAIGHAT EXP (12346) runs from Guwahati (GHY) to Howrah Jn (HWH).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 999 kms in 17 hr 10 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 13 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12346 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains