Seat Availability: 11061 - LTT JAYNAGAR EX

Runs Daily
Class - 2A 3A SL
close
Date 2A
₹ 2865
3A SL
21 Feb, Wed
GNWL9
61%
(13 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(1 hr ago)
22 Feb, Thu
GNWL15
57%
(28 min ago)
GNWL57
31%
(28 min ago)
GNWL184
0%
(28 min ago)
23 Feb, Fri
GNWL11
59%
(28 min ago)
GNWL37
48%
(28 min ago)
GNWL143
1%
(28 min ago)
24 Feb, Sat
GNWL25
47%
(28 min ago)
GNWL42
44%
(28 min ago)
GNWL162
0%
(28 min ago)
25 Feb, Sun
GNWL19
53%
(28 min ago)
GNWL43
43%
(28 min ago)
GNWL165
0%
(28 min ago)
26 Feb, Mon
GNWL15
58%
(28 min ago)
GNWL42
47%
(28 min ago)
GNWL152
0%
(28 min ago)
27 Feb, Tue
GNWL15
59%
(28 min ago)
GNWL43
46%
(28 min ago)
GNWL180
0%
(28 min ago)
28 Feb, Wed
GNWL17
58%
(1 day ago)
GNWL39
50%
(8 hrs ago)
GNWL179
0%
(8 hrs ago)
29 Feb, Thu
GNWL14
60%
(1 hr ago)
GNWL39
51%
(1 hr ago)
GNWL167
0%
(1 hr ago)
1 Mar, Fri
GNWL15
58%
(1 hr ago)
GNWL51
38%
(1 hr ago)
GNWL280
--
(1 hr ago)
2 Mar, Sat
GNWL20
54%
(1 hr ago)
GNWL43
46%
(1 hr ago)
GNWL249
--
(1 hr ago)
3 Mar, Sun
GNWL20
55%
(1 hr ago)
GNWL59
32%
(1 hr ago)
GNWL241
0%
(1 hr ago)
4 Mar, Mon
GNWL14
62%
(1 hr ago)
GNWL49
43%
(1 hr ago)
GNWL221
0%
(1 hr ago)
5 Mar, Tue
GNWL15
61%
(1 hr ago)
GNWL45
47%
(1 hr ago)
GNWL220
0%
(1 hr ago)
6 Mar, Wed
GNWL14
63%
(18 hrs ago)
GNWL41
52%
(2 hrs ago)
GNWL178
0%
(1 day ago)
7 Mar, Thu
GNWL17
61%
(18 hrs ago)
GNWL42
51%
(2 hrs ago)
GNWL164
0%
(1 day ago)
8 Mar, Fri
GNWL10
65%
(18 hrs ago)
GNWL39
52%
(2 hrs ago)
GNWL165
0%
(1 day ago)
9 Mar, Sat
GNWL10
66%
(1 day ago)
GNWL27
64%
(2 hrs ago)
GNWL120
4%
(1 day ago)
10 Mar, Sun
GNWL10
66%
(7 hrs ago)
GNWL29
62%
(2 hrs ago)
GNWL141
1%
(7 hrs ago)
11 Mar, Mon
GNWL13
65%
(7 hrs ago)
GNWL19
75%
(2 hrs ago)
GNWL112
7%
(7 hrs ago)
12 Mar, Tue
GNWL10
70%
(7 hrs ago)
GNWL22
73%
(7 hrs ago)
GNWL135
2%
(7 hrs ago)
13 Mar, Wed
GNWL11
69%
(7 hrs ago)
GNWL30
64%
(7 hrs ago)
GNWL120
5%
(7 hrs ago)
14 Mar, Thu
GNWL11
70%
(7 hrs ago)
GNWL32
63%
(7 hrs ago)
GNWL132
3%
(7 hrs ago)
15 Mar, Fri
GNWL11
67%
(7 hrs ago)
GNWL34
60%
(7 hrs ago)
GNWL166
0%
(7 hrs ago)
16 Mar, Sat
GNWL13
66%
(1 day ago)
GNWL28
67%
(1 day ago)
GNWL158
1%
(17 hrs ago)
17 Mar, Sun
GNWL13
67%
(1 day ago)
GNWL30
65%
(1 day ago)
GNWL176
0%
(17 hrs ago)
18 Mar, Mon
GNWL11
73%
(1 day ago)
GNWL44
55%
(1 day ago)
GNWL167
0%
(17 hrs ago)
19 Mar, Tue
GNWL12
72%
(1 day ago)
GNWL40
59%
(1 day ago)
GNWL182
0%
(17 hrs ago)
20 Mar, Wed
GNWL15
69%
(1 day ago)
GNWL54
46%
(16 hrs ago)
GNWL216
0%
(14 hrs ago)
21 Mar, Thu
GNWL17
67%
(1 day ago)
GNWL52
48%
(16 hrs ago)
GNWL179
0%
(14 hrs ago)
22 Mar, Fri
GNWL20
63%
(1 day ago)
GNWL53
46%
(16 hrs ago)
GNWL201
0%
(14 hrs ago)
23 Mar, Sat
GNWL19
66%
(1 day ago)
GNWL42
57%
(16 hrs ago)
GNWL139
3%
(14 hrs ago)
24 Mar, Sun
GNWL13
74%
(1 day ago)
GNWL18
81%
(16 hrs ago)
GNWL97
24%
(14 hrs ago)
25 Mar, Mon
GNWL8
78%
(21 hrs ago)
GNWL21
77%
(16 hrs ago)
GNWL103
25%
(14 hrs ago)
26 Mar, Tue
GNWL10
80%
(21 hrs ago)
GNWL21
81%
(21 hrs ago)
GNWL103
20%
(1 day ago)
27 Mar, Wed
GNWL8
82%
(21 hrs ago)
GNWL29
73%
(21 hrs ago)
GNWL106
18%
(1 day ago)
28 Mar, Thu
GNWL10
81%
(21 hrs ago)
GNWL34
67%
(21 hrs ago)
GNWL106
19%
(1 day ago)
29 Mar, Fri
GNWL10
76%
(21 hrs ago)
GNWL30
66%
(21 hrs ago)
GNWL121
13%
(20 hrs ago)
30 Mar, Sat
GNWL10
80%
(21 hrs ago)
GNWL32
68%
(21 hrs ago)
GNWL141
4%
(20 hrs ago)
31 Mar, Sun
GNWL10
78%
(1 day ago)
GNWL39
61%
(1 day ago)
GNWL158
1%
(20 hrs ago)
1 Apr, Mon
GNWL14
77%
(1 day ago)
GNWL47
56%
(1 day ago)
GNWL214
0%
(20 hrs ago)
2 Apr, Tue
GNWL15
76%
(1 day ago)
GNWL57
48%
(1 day ago)
GNWL219
0%
(20 hrs ago)
3 Apr, Wed
GNWL14
78%
(1 day ago)
GNWL62
44%
(1 day ago)
GNWL215
0%
(20 hrs ago)
4 Apr, Thu
GNWL18
74%
(1 day ago)
GNWL66
40%
(1 day ago)
GNWL219
0%
(1 day ago)
5 Apr, Fri
GNWL22
67%
(1 day ago)
GNWL78
29%
(1 day ago)
GNWL256
0%
(1 day ago)
6 Apr, Sat
GNWL27
63%
(1 day ago)
GNWL99
17%
(1 day ago)
GNWL260
0%
(1 day ago)
7 Apr, Sun
GNWL30
61%
(1 day ago)
GNWL105
14%
(1 day ago)
GNWL285
--
(1 day ago)
8 Apr, Mon
GNWL34
60%
(1 day ago)
GNWL100
18%
(1 day ago)
GNWL299
--
(1 day ago)
9 Apr, Tue
GNWL33
61%
(1 day ago)
GNWL103
16%
(1 day ago)
GNWL325
--
(1 day ago)
10 Apr, Wed
GNWL41
55%
(1 day ago)
GNWL129
8%
(1 day ago)
REGRET
--
(1 day ago)
11 Apr, Thu
GNWL41
53%
(1 day ago)
GNWL139
5%
(1 day ago)
GNWL396
--
(1 day ago)
12 Apr, Fri
GNWL47
48%
(1 day ago)
GNWL141
5%
(1 day ago)
GNWL397
--
(1 day ago)
13 Apr, Sat
GNWL63
35%
(1 day ago)
GNWL194
1%
(1 day ago)
REGRET
--
(1 day ago)
14 Apr, Sun
GNWL63
35%
(1 day ago)
GNWL204
1%
(1 day ago)
REGRET
--
(1 day ago)
15 Apr, Mon
GNWL72
30%
(1 day ago)
GNWL207
1%
(1 day ago)
REGRET
--
(1 day ago)
16 Apr, Tue
GNWL65
36%
(1 day ago)
GNWL196
1%
(1 day ago)
REGRET
--
(1 day ago)
17 Apr, Wed
GNWL65
34%
(1 day ago)
GNWL182
2%
(1 day ago)
GNWL400
--
(1 day ago)
18 Apr, Thu
GNWL60
41%
(1 day ago)
GNWL170
3%
(1 day ago)
REGRET
--
(1 day ago)
19 Apr, Fri
GNWL52
47%
(1 day ago)
GNWL173
2%
(1 day ago)
REGRET
--
(1 day ago)
20 Apr, Sat
GNWL58
42%
(1 day ago)
GNWL172
2%
(1 day ago)
REGRET
--
(1 day ago)
21 Apr, Sun
GNWL67
32%
(1 day ago)
GNWL174
2%
(1 day ago)
GNWL387
--
(1 day ago)
22 Apr, Mon
GNWL50
51%
(1 hr ago)
GNWL139
7%
(1 hr ago)
GNWL340
--
(1 hr ago)
23 Apr, Tue
GNWL41
60%
(1 hr ago)
GNWL135
8%
(1 hr ago)
GNWL297
--
(1 hr ago)
24 Apr, Wed
GNWL37
63%
(1 hr ago)
GNWL126
10%
(1 hr ago)
GNWL290
--
(1 hr ago)
25 Apr, Thu
GNWL32
69%
(1 hr ago)
GNWL94
25%
(1 hr ago)
GNWL294
--
(1 hr ago)
26 Apr, Fri
GNWL26
74%
(1 hr ago)
GNWL98
22%
(1 hr ago)
GNWL218
0%
(1 hr ago)
27 Apr, Sat
GNWL27
73%
(1 hr ago)
GNWL97
23%
(1 hr ago)
GNWL224
0%
(1 hr ago)
28 Apr, Sun
GNWL22
80%
(1 day ago)
GNWL94
26%
(1 day ago)
GNWL208
0%
(1 day ago)
29 Apr, Mon
GNWL27
77%
(1 day ago)
GNWL73
45%
(1 day ago)
GNWL200
0%
(1 day ago)
30 Apr, Tue
GNWL23
82%
(1 day ago)
GNWL66
52%
(1 day ago)
GNWL191
1%
(1 day ago)
1 May, Wed
GNWL21
83%
(14 hrs ago)
GNWL59
58%
(14 hrs ago)
GNWL212
0%
(14 hrs ago)
2 May, Thu
GNWL20
85%
(14 hrs ago)
GNWL70
49%
(14 hrs ago)
GNWL206
0%
(14 hrs ago)
3 May, Fri
GNWL17
86%
(14 hrs ago)
GNWL62
54%
(14 hrs ago)
GNWL180
2%
(14 hrs ago)
4 May, Sat
GNWL26
78%
(14 hrs ago)
GNWL72
46%
(14 hrs ago)
GNWL195
1%
(14 hrs ago)
5 May, Sun
GNWL25
80%
(14 hrs ago)
GNWL67
51%
(14 hrs ago)
GNWL203
1%
(14 hrs ago)
6 May, Mon
GNWL14
90%
(14 hrs ago)
GNWL49
69%
(7 hrs ago)
GNWL194
1%
(14 hrs ago)
7 May, Tue
GNWL14
90%
(1 day ago)
GNWL45
74%
(7 hrs ago)
GNWL170
3%
(1 day ago)
8 May, Wed
GNWL13
91%
(1 day ago)
GNWL43
77%
(7 hrs ago)
GNWL144
13%
(1 day ago)
9 May, Thu
GNWL11
92%
(1 day ago)
GNWL37
83%
(7 hrs ago)
GNWL132
22%
(1 day ago)
10 May, Fri
GNWL11
91%
(1 day ago)
GNWL34
84%
(7 hrs ago)
GNWL129
26%
(1 day ago)
11 May, Sat
GNWL9
93%
(1 day ago)
GNWL29
88%
(7 hrs ago)
GNWL124
32%
(1 day ago)
12 May, Sun
GNWL7
93%
(1 day ago)
GNWL36
84%
(15 hrs ago)
GNWL127
30%
(1 day ago)
13 May, Mon
GNWL11
93%
(1 day ago)
GNWL29
90%
(15 hrs ago)
GNWL117
42%
(1 day ago)
14 May, Tue
GNWL9
94%
(1 day ago)
GNWL29
90%
(15 hrs ago)
GNWL120
39%
(1 day ago)
15 May, Wed
GNWL10
94%
(1 day ago)
GNWL21
94%
(15 hrs ago)
GNWL119
41%
(1 day ago)
16 May, Thu
GNWL5
95%
(1 day ago)
GNWL17
95%
(15 hrs ago)
GNWL108
55%
(1 day ago)
17 May, Fri
GNWL2
96%
(1 day ago)
GNWL17
95%
(15 hrs ago)
GNWL98
66%
(1 day ago)
18 May, Sat
GNWL3
96%
(1 day ago)
GNWL18
95%
(15 hrs ago)
GNWL102
63%
(1 day ago)
19 May, Sun
GNWL1
96%
(1 day ago)
GNWL14
96%
(15 hrs ago)
GNWL76
84%
(1 day ago)
20 May, Mon
RAC 9
100%
(1 day ago)
GNWL9
97%
(15 hrs ago)
GNWL84
79%
(15 hrs ago)
21 May, Tue
GNWL1
97%
(1 day ago)
GNWL6
98%
(15 hrs ago)
GNWL62
88%
(15 hrs ago)
22 May, Wed
RAC 4
100%
(1 day ago)
GNWL4
98%
(15 hrs ago)
GNWL59
89%
(15 hrs ago)
23 May, Thu
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC46
100%
(15 hrs ago)
GNWL56
98%
(15 hrs ago)
24 May, Fri
RAC 7
100%
(1 day ago)
RAC 41
100%
(15 hrs ago)
GNWL62
89%
(15 hrs ago)
25 May, Sat
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 32
100%
(15 hrs ago)
GNWL59
89%
(15 hrs ago)
26 May, Sun
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC 18
100%
(15 hrs ago)
GNWL55
98%
(1 day ago)
27 May, Mon
AVL
100%
(1 day ago)
RAC 14
100%
(15 hrs ago)
GNWL63
89%
(1 day ago)
28 May, Tue
AVL7
100%
(1 day ago)
RAC 14
100%
(15 hrs ago)
GNWL55
98%
(1 day ago)
29 May, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
GNWL63
89%
(1 day ago)
30 May, Thu
AVL14
100%
(1 day ago)
RAC 13
100%
(1 day ago)
GNWL65
89%
(1 day ago)
31 May, Fri
AVL13
100%
(1 day ago)
RAC 22
100%
(1 day ago)
GNWL71
88%
(1 day ago)
1 Jun, Sat
RAC 11
100%
(1 day ago)
GNWL8
98%
(1 day ago)
GNWL87
83%
(1 day ago)
2 Jun, Sun
RAC 8
100%
(1 day ago)
GNWL11
98%
(1 day ago)
GNWL98
77%
(1 day ago)
3 Jun, Mon
RAC 9
100%
(1 day ago)
GNWL19
97%
(1 day ago)
GNWL103
73%
(2 hrs ago)
4 Jun, Tue
RAC 7
100%
(1 day ago)
GNWL23
96%
(1 day ago)
GNWL107
70%
(2 hrs ago)
5 Jun, Wed
RAC11
100%
(1 day ago)
GNWL28
95%
(1 day ago)
GNWL108
70%
(2 hrs ago)
6 Jun, Thu
GNWL5
97%
(1 day ago)
GNWL37
92%
(1 day ago)
GNWL127
51%
(2 hrs ago)
7 Jun, Fri
GNWL6
97%
(1 day ago)
GNWL36
92%
(1 day ago)
GNWL135
43%
(2 hrs ago)
8 Jun, Sat
GNWL10
96%
(1 hr ago)
GNWL44
88%
(1 day ago)
GNWL173
10%
(2 hrs ago)
9 Jun, Sun
GNWL11
96%
(1 hr ago)
GNWL53
81%
(1 day ago)
GNWL195
3%
(1 day ago)
10 Jun, Mon
GNWL16
95%
(1 hr ago)
GNWL82
55%
(1 day ago)
GNWL266
0%
(1 day ago)
11 Jun, Tue
GNWL15
96%
(1 hr ago)
GNWL81
56%
(1 day ago)
GNWL281
0%
(1 day ago)
12 Jun, Wed
GNWL24
93%
(1 hr ago)
GNWL148
11%
(1 day ago)
GNWL299
0%
(1 day ago)
13 Jun, Thu
GNWL28
92%
(1 hr ago)
GNWL115
28%
(1 day ago)
GNWL295
0%
(1 day ago)
14 Jun, Fri
GNWL27
92%
(1 day ago)
GNWL145
11%
(1 day ago)
GNWL314
0%
(1 hr ago)
15 Jun, Sat
GNWL8
97%
(1 day ago)
GNWL62
74%
(1 day ago)
GNWL169
15%
(1 hr ago)
16 Jun, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL91
100%
(1 day ago)
RAC 68
100%
(1 hr ago)
17 Jun, Mon
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL139
100%
(1 day ago)
RAC 48
100%
(1 hr ago)
18 Jun, Tue
AVL18
100%
(1 hr ago)
AVL157
100%
(3 hrs ago)
RAC 21
100%
(1 hr ago)
19 Jun, Wed
AVL30
100%
(1 hr ago)
AVL147
100%
(3 hrs ago)
RAC 9
100%
(1 hr ago)
20 Jun, Thu
check
check
check
21 Jun, Fri
check
check
check

11061 LTT JAYNAGAR EX train info

LTT JAYNAGAR EX (11061) runs from Lokmanya Tilak Term (LTT) to Jaynagar (JYG).It has classes second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is not a superfast train and covers a distance of 1942 kms in 38 hr 30 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 43 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 11061 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains