Seat Availability: 11013 - LTT CBE EXPRESS

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
close
Date 1A
₹ 4105
2A
₹ 2415
3A SL
₹ 625
23 Feb, Fri
GNWL2
62%
(15 hrs ago)
GNWL4
67%
(20 hrs ago)
GNWL13
76%
(2 hrs ago)
GNWL41
56%
(2 hrs ago)
24 Feb, Sat
GNWL4
60%
(15 hrs ago)
GNWL1
72%
(20 hrs ago)
GNWL16
74%
(2 hrs ago)
GNWL30
67%
(2 hrs ago)
25 Feb, Sun
AVL6
100%
(4 hrs ago)
RAC 3
100%
(5 hrs ago)
RAC 13
100%
(2 hrs ago)
GNWL3
86%
(2 hrs ago)
26 Feb, Mon
AVL4
100%
(4 hrs ago)
AVL1
100%
(5 hrs ago)
RAC 21
100%
(2 hrs ago)
RAC 90
100%
(2 hrs ago)
27 Feb, Tue
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL3
100%
(5 hrs ago)
AVL24
100%
(2 hrs ago)
RAC 76
100%
(2 hrs ago)
28 Feb, Wed
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL5
100%
(5 hrs ago)
AVL70
100%
(2 hrs ago)
RAC 39
100%
(2 hrs ago)
29 Feb, Thu
AVL1
100%
(4 hrs ago)
AVL5
100%
(5 hrs ago)
AVL5
100%
(5 hrs ago)
RAC 45
100%
Book
1 Mar, Fri
AVL6
100%
(4 hrs ago)
RAC 2
100%
(5 hrs ago)
RAC 23
100%
(5 hrs ago)
RAC 58
100%
Book
2 Mar, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(5 hrs ago)
RAC 59
100%
Book
3 Mar, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL46
100%
(5 hrs ago)
RAC 6
100%
Book
4 Mar, Mon
AVL8
100%
(15 hrs ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 13
100%
(5 hrs ago)
RAC 93
100%
Book
5 Mar, Tue
AVL8
100%
(15 hrs ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(5 hrs ago)
RAC 55
100%
Book
6 Mar, Wed
GNWL1
71%
(15 hrs ago)
GNWL5
76%
(1 day ago)
GNWL25
72%
(5 hrs ago)
GNWL17
83%
(12 hrs ago)
7 Mar, Thu
AVL8
100%
(15 hrs ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL85
100%
(1 day ago)
RAC 52
100%
(25 min ago)
8 Mar, Fri
AVL8
100%
(15 hrs ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
check
RAC 2
100%
(25 min ago)
9 Mar, Sat
AVL8
100%
(15 hrs ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
check
AVL104
100%
(25 min ago)
10 Mar, Sun
AVL9
100%
(1 day ago)
check
check
AVL143
100%
(25 min ago)
11 Mar, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
check
AVL130
100%
(25 min ago)
12 Mar, Tue
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
check
AVL150
100%
(25 min ago)
13 Mar, Wed
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL119
100%
(1 day ago)
AVL158
100%
(15 hrs ago)
14 Mar, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL69
100%
(1 day ago)
AVL127
100%
(15 hrs ago)
15 Mar, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL59
100%
(1 day ago)
AVL130
100%
(1 day ago)
16 Mar, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL99
100%
(1 day ago)
AVL131
100%
(1 day ago)
17 Mar, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL123
100%
(1 day ago)
AVL158
100%
(1 day ago)
18 Mar, Mon
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL115
100%
(1 day ago)
AVL166
100%
(1 day ago)
19 Mar, Tue
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
AVL136
100%
(21 hrs ago)
AVL170
100%
(1 day ago)
20 Mar, Wed
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL125
100%
(21 hrs ago)
AVL155
100%
(1 day ago)
21 Mar, Thu
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL98
100%
(21 hrs ago)
AVL138
100%
(1 day ago)
22 Mar, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(21 hrs ago)
AVL95
100%
(1 day ago)
23 Mar, Sat
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL86
100%
(21 hrs ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
24 Mar, Sun
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL120
100%
(21 hrs ago)
AVL162
100%
(1 day ago)
25 Mar, Mon
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL89
100%
(1 day ago)
AVL169
100%
(1 day ago)
26 Mar, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL103
100%
(1 day ago)
AVL146
100%
(1 day ago)
27 Mar, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
AVL157
100%
(1 day ago)
28 Mar, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL114
100%
(1 day ago)
AVL139
100%
(1 day ago)
29 Mar, Fri
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL112
100%
(1 day ago)
AVL154
100%
(1 day ago)
30 Mar, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL73
100%
(1 day ago)
AVL137
100%
(1 day ago)
31 Mar, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL128
100%
(1 day ago)
AVL172
100%
(1 day ago)
1 Apr, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL138
100%
(1 day ago)
AVL175
100%
(1 day ago)
2 Apr, Tue
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL118
100%
(1 day ago)
AVL180
100%
(1 day ago)
3 Apr, Wed
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL129
100%
(1 day ago)
AVL156
100%
(1 day ago)
4 Apr, Thu
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL119
100%
(1 day ago)
AVL163
100%
(1 day ago)
5 Apr, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL110
100%
(1 day ago)
AVL115
100%
(1 day ago)
6 Apr, Sat
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL107
100%
(1 day ago)
AVL160
100%
(1 day ago)
7 Apr, Sun
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL142
100%
(1 day ago)
AVL158
100%
(1 day ago)
8 Apr, Mon
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL134
100%
(1 day ago)
AVL166
100%
(1 day ago)
9 Apr, Tue
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL131
100%
(1 day ago)
AVL153
100%
(1 day ago)
10 Apr, Wed
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL136
100%
(1 day ago)
AVL161
100%
(1 day ago)
11 Apr, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL106
100%
(1 day ago)
AVL154
100%
(1 day ago)
12 Apr, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
RAC 22
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(1 day ago)
13 Apr, Sat
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL85
100%
(1 day ago)
check
14 Apr, Sun
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL114
100%
(1 day ago)
AVL145
100%
(1 day ago)
15 Apr, Mon
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
AVL115
100%
(1 day ago)
AVL80
100%
(1 day ago)
16 Apr, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
check
AVL112
100%
(1 day ago)
17 Apr, Wed
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
check
AVL75
100%
(1 day ago)
18 Apr, Thu
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL81
100%
(1 day ago)
AVL63
100%
(1 day ago)
19 Apr, Fri
AVL5
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL64
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
20 Apr, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL62
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
21 Apr, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(2 hrs ago)
AVL62
100%
(2 hrs ago)
22 Apr, Mon
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL105
100%
(2 hrs ago)
AVL102
100%
(2 hrs ago)
23 Apr, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
AVL115
100%
(2 hrs ago)
AVL96
100%
(2 hrs ago)
24 Apr, Wed
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL99
100%
(2 hrs ago)
AVL103
100%
(2 hrs ago)
25 Apr, Thu
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL87
100%
(2 hrs ago)
AVL99
100%
(2 hrs ago)
26 Apr, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(2 hrs ago)
AVL52
100%
(2 hrs ago)
27 Apr, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
check
check
28 Apr, Sun
AVL3
100%
(1 day ago)
check
AVL70
100%
(1 day ago)
check
29 Apr, Mon
AVL9
100%
(1 day ago)
check
AVL55
100%
(1 day ago)
check
30 Apr, Tue
AVL3
100%
(1 day ago)
check
RAC 6
100%
(1 day ago)
AVL84
100%
(1 day ago)
1 May, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(6 hrs ago)
AVL53
100%
(1 day ago)
AVL70
100%
(1 day ago)
2 May, Thu
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(6 hrs ago)
AVL80
100%
(1 day ago)
AVL101
100%
(1 day ago)
3 May, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(6 hrs ago)
RAC 10
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
4 May, Sat
AVL9
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(6 hrs ago)
AVL49
100%
(1 day ago)
AVL38
100%
(1 day ago)
5 May, Sun
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(6 hrs ago)
AVL73
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
6 May, Mon
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(6 hrs ago)
AVL74
100%
(1 day ago)
AVL58
100%
(1 day ago)
7 May, Tue
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL65
100%
(1 day ago)
AVL144
100%
(1 day ago)
8 May, Wed
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL91
100%
(1 day ago)
AVL79
100%
(1 day ago)
9 May, Thu
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL77
100%
(1 day ago)
AVL83
100%
(1 day ago)
10 May, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
AVL68
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
11 May, Sat
AVL10
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL121
100%
(1 day ago)
12 May, Sun
check
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
check
13 May, Mon
check
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL86
100%
(1 day ago)
check
14 May, Tue
check
AVL23
100%
(1 day ago)
check
check
15 May, Wed
check
check
check
check
16 May, Thu
check
check
check
check
17 May, Fri
check
check
check
check
18 May, Sat
check
check
check
check
19 May, Sun
check
check
check
check
20 May, Mon
check
check
check
check
21 May, Tue
check
check
check
check
22 May, Wed
check
check
check
check
23 May, Thu
check
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL106
100%
(1 day ago)
check
24 May, Fri
check
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL80
100%
(1 day ago)
check
25 May, Sat
check
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL110
100%
(1 day ago)
check
26 May, Sun
check
AVL31
100%
(1 day ago)
AVL83
100%
(1 day ago)
check
27 May, Mon
check
AVL29
100%
(1 day ago)
AVL136
100%
(1 day ago)
check
28 May, Tue
check
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL119
100%
(1 day ago)
check
29 May, Wed
check
check
check
check
30 May, Thu
check
check
check
check
31 May, Fri
check
check
check
check
1 Jun, Sat
check
check
check
check
2 Jun, Sun
check
check
check
check
3 Jun, Mon
check
check
check
check
4 Jun, Tue
check
check
check
check
5 Jun, Wed
check
check
check
check
6 Jun, Thu
check
check
check
check
7 Jun, Fri
check
check
check
check
8 Jun, Sat
check
check
check
check
9 Jun, Sun
check
check
check
check
10 Jun, Mon
check
check
check
check
11 Jun, Tue
check
check
check
check
12 Jun, Wed
check
check
check
check
13 Jun, Thu
check
check
check
check
14 Jun, Fri
check
check
check
check
15 Jun, Sat
check
check
check
check
16 Jun, Sun
check
check
check
check
17 Jun, Mon
check
check
check
check
18 Jun, Tue
check
check
check
check
19 Jun, Wed
check
check
check
check
20 Jun, Thu
check
check
check
check
21 Jun, Fri
check
check
check
check
22 Jun, Sat
check
check
check
check
23 Jun, Sun
check
check
check
check

11013 LTT CBE EXPRESS train info

LTT CBE EXPRESS (11013) runs from Lokmanya Tilak Term (LTT) to Coimbatore Jn (CBE).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is not a superfast train and covers a distance of 1496 kms in 32 hr 15 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 29 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 11013 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains