Seat Availability of Mumbai Central Jaipur (Gangaur) SF Express 12955

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 3545
2A
₹ 2100
3A
₹ 1470
SL
₹ 560
20 Feb, Thu
NOT AVL
0%
(8 hrs ago)
NOT AVL
0%
(8 hrs ago)
NOT AVL
0%
(10 hrs ago)
NOT AVL
0%
(8 hrs ago)
21 Feb, Fri
GNWL4
59%
(3 hrs ago)
GNWL24
38%
(3 hrs ago)
GNWL67
29%
(3 hrs ago)
GNWL144
16%
(3 hrs ago)
22 Feb, Sat
GNWL1
67%
(3 hrs ago)
GNWL18
55%
(3 hrs ago)
GNWL38
55%
(3 hrs ago)
GNWL102
26%
(3 hrs ago)
23 Feb, Sun
GNWL2
80%
(3 hrs ago)
GNWL15
67%
(3 hrs ago)
GNWL31
60%
(3 hrs ago)
GNWL89
46%
(3 hrs ago)
24 Feb, Mon
GNWL1
85%
(3 hrs ago)
GNWL10
83%
(3 hrs ago)
GNWL27
86%
(3 hrs ago)
GNWL62
77%
(3 hrs ago)
25 Feb, Tue
GNWL1
87%
(3 hrs ago)
GNWL11
86%
(3 hrs ago)
GNWL22
85%
(3 hrs ago)
GNWL50
85%
(3 hrs ago)
26 Feb, Wed
GNWL3
86%
(3 hrs ago)
GNWL19
74%
(3 hrs ago)
GNWL72
49%
(3 hrs ago)
GNWL62
80%
(3 hrs ago)
27 Feb, Thu
GNWL3
82%
(5 hrs ago)
GNWL20
68%
(5 hrs ago)
GNWL47
78%
(5 hrs ago)
GNWL48
87%
(3 hrs ago)
28 Feb, Fri
GNWL6
75%
(12 hrs ago)
GNWL23
58%
(10 hrs ago)
GNWL104
32%
(6 hrs ago)
GNWL123
43%
(3 hrs ago)
29 Feb, Sat
GNWL4
73%
(6 hrs ago)
GNWL22
65%
(6 hrs ago)
GNWL91
40%
(6 hrs ago)
GNWL118
38%
(6 hrs ago)
1 Mar, Sun
GNWL1
87%
(6 hrs ago)
GNWL6
87%
(6 hrs ago)
GNWL14
87%
(4 hrs ago)
GNWL39
87%
(6 hrs ago)
2 Mar, Mon
GNWL2
88%
(6 hrs ago)
GNWL1
91%
(6 hrs ago)
RAC 26
100%
(4 hrs ago)
RAC 81
100%
(6 hrs ago)
3 Mar, Tue
GNWL1
90%
(6 hrs ago)
AVL2
100%
(6 hrs ago)
AVL36
100%
(4 hrs ago)
RAC 79
100%
(5 hrs ago)
4 Mar, Wed
AVL6
100%
(6 hrs ago)
RAC 7
100%
(6 hrs ago)
RAC 14
100%
(4 hrs ago)
RAC137
100%
(5 hrs ago)
5 Mar, Thu
AVL4
100%
(6 hrs ago)
GNWL3
91%
(6 hrs ago)
GNWL1
92%
(4 hrs ago)
GNWL42
90%
(5 hrs ago)
6 Mar, Fri
GNWL3
85%
(1 day ago)
GNWL29
53%
(7 hrs ago)
GNWL101
44%
(4 hrs ago)
GNWL142
32%
(5 hrs ago)
7 Mar, Sat
GNWL1
85%
(1 day ago)
GNWL20
77%
(9 hrs ago)
GNWL63
66%
(4 hrs ago)
GNWL159
23%
(5 hrs ago)
8 Mar, Sun
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL5
88%
(11 hrs ago)
GNWL24
88%
(4 hrs ago)
GNWL95
56%
(5 hrs ago)
9 Mar, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL106
100%
(4 hrs ago)
RAC 32
100%
(5 hrs ago)
10 Mar, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 10
100%
(11 hrs ago)
AVL80
100%
(4 hrs ago)
AVL106
100%
(5 hrs ago)
11 Mar, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(11 hrs ago)
AVL104
100%
(4 hrs ago)
AVL25
100%
(5 hrs ago)
12 Mar, Thu
GNWL1
91%
(1 day ago)
GNWL5
91%
(1 day ago)
AVL62
100%
(5 hrs ago)
AVL110
100%
(5 hrs ago)
13 Mar, Fri
GNWL3
87%
(1 day ago)
RAC6
100%
(1 day ago)
RAC 37
100%
(5 hrs ago)
RAC 93
100%
(5 hrs ago)
14 Mar, Sat
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC5
100%
(4 hrs ago)
RAC 13
100%
(7 hrs ago)
AVL13
100%
(7 hrs ago)
15 Mar, Sun
AVL5
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(4 hrs ago)
AVL64
100%
(7 hrs ago)
AVL81
100%
(7 hrs ago)
16 Mar, Mon
GNWL1
90%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(4 hrs ago)
AVL50
100%
(7 hrs ago)
AVL164
100%
(7 hrs ago)
17 Mar, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(4 hrs ago)
AVL62
100%
(7 hrs ago)
AVL104
100%
(7 hrs ago)
18 Mar, Wed
GNWL2
91%
(1 day ago)
AVL
100%
(4 hrs ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
AVL133
100%
(1 day ago)
19 Mar, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(4 hrs ago)
RAC 10
100%
(1 day ago)
AVL107
100%
(1 day ago)
20 Mar, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
GNWL3
90%
(8 hrs ago)
RAC45
100%
(1 day ago)
RAC 69
100%
(1 day ago)
21 Mar, Sat
GNWL3
85%
(1 day ago)
GNWL2
91%
(8 hrs ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL41
100%
(9 hrs ago)
22 Mar, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
AVL95
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(9 hrs ago)
23 Mar, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL75
100%
(1 day ago)
AVL84
100%
(9 hrs ago)
24 Mar, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL106
100%
(1 day ago)
AVL119
100%
(9 hrs ago)
25 Mar, Wed
AVL5
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
AVL124
100%
(9 hrs ago)
26 Mar, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL91
100%
(1 day ago)
AVL126
100%
(9 hrs ago)
27 Mar, Fri
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL3
90%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
28 Mar, Sat
GNWL2
89%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL50
100%
(14 hrs ago)
AVL94
100%
(1 day ago)
29 Mar, Sun
check
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(5 hrs ago)
check
30 Mar, Mon
check
check
AVL56
100%
(5 hrs ago)
check
31 Mar, Tue
check
check
AVL75
100%
(5 hrs ago)
check
1 Apr, Wed
check
check
AVL77
100%
(5 hrs ago)
AVL112
100%
(1 day ago)
2 Apr, Thu
check
RAC 1
100%
(10 hrs ago)
AVL105
100%
(5 hrs ago)
AVL131
100%
(1 day ago)
3 Apr, Fri
check
GNWL2
91%
(10 hrs ago)
GNWL9
92%
(5 hrs ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
4 Apr, Sat
check
RAC 3
100%
(10 hrs ago)
AVL53
100%
(11 hrs ago)
AVL65
100%
(1 day ago)
5 Apr, Sun
check
AVL5
100%
(10 hrs ago)
AVL101
100%
(11 hrs ago)
AVL144
100%
(1 day ago)
6 Apr, Mon
check
AVL1
100%
(10 hrs ago)
AVL91
100%
(11 hrs ago)
AVL167
100%
(1 day ago)
7 Apr, Tue
check
AVL20
100%
(10 hrs ago)
AVL48
100%
(11 hrs ago)
AVL84
100%
(14 hrs ago)
8 Apr, Wed
check
check
check
AVL177
100%
(14 hrs ago)
9 Apr, Thu
check
check
RAC 31
100%
(3 hrs ago)
AVL64
100%
(3 hrs ago)
10 Apr, Fri
check
check
RAC 4
100%
(3 hrs ago)
AVL67
100%
(3 hrs ago)
11 Apr, Sat
check
check
AVL60
100%
(3 hrs ago)
AVL30
100%
(3 hrs ago)
12 Apr, Sun
check
check
AVL95
100%
(3 hrs ago)
AVL42
100%
(3 hrs ago)
13 Apr, Mon
check
check
AVL85
100%
(3 hrs ago)
AVL86
100%
(3 hrs ago)
14 Apr, Tue
check
check
AVL5
100%
(3 hrs ago)
AVL17
100%
(3 hrs ago)
15 Apr, Wed
check
check
AVL103
100%
(1 day ago)
RAC 38
100%
(1 day ago)
16 Apr, Thu
check
check
AVL73
100%
(1 day ago)
RAC 46
100%
(1 day ago)
17 Apr, Fri
AVL6
100%
(22 hrs ago)
GNWL3
91%
(22 hrs ago)
RAC 26
100%
(22 hrs ago)
RAC125
100%
(22 hrs ago)
18 Apr, Sat
AVL8
100%
(22 hrs ago)
AVL1
100%
(22 hrs ago)
AVL5
100%
(22 hrs ago)
RAC 91
100%
(22 hrs ago)
19 Apr, Sun
AVL8
100%
(22 hrs ago)
AVL8
100%
(22 hrs ago)
AVL81
100%
(22 hrs ago)
RAC116
100%
(18 hrs ago)
20 Apr, Mon
AVL8
100%
(22 hrs ago)
AVL9
100%
(22 hrs ago)
AVL138
100%
(22 hrs ago)
RAC 98
100%
(18 hrs ago)
21 Apr, Tue
AVL3
100%
(22 hrs ago)
AVL19
100%
(22 hrs ago)
AVL106
100%
(22 hrs ago)
RAC 105
100%
(4 hrs ago)
22 Apr, Wed
AVL1
100%
(22 hrs ago)
AVL17
100%
(7 hrs ago)
AVL12
100%
(7 hrs ago)
GNWL37
93%
(4 hrs ago)
23 Apr, Thu
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(7 hrs ago)
RAC 42
100%
(7 hrs ago)
GNWL18
94%
(4 hrs ago)
24 Apr, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL11
88%
(7 hrs ago)
GNWL62
86%
(7 hrs ago)
GNWL109
60%
(4 hrs ago)
25 Apr, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(7 hrs ago)
RAC 40
100%
(7 hrs ago)
GNWL29
93%
(4 hrs ago)
26 Apr, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(7 hrs ago)
AVL50
100%
(7 hrs ago)
RAC116
100%
(4 hrs ago)
27 Apr, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(7 hrs ago)
AVL93
100%
(7 hrs ago)
RAC 110
100%
(4 hrs ago)
28 Apr, Tue
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
GNWL18
94%
(4 hrs ago)
29 Apr, Wed
check
GNWL5
92%
(2 hrs ago)
GNWL29
93%
(2 hrs ago)
GNWL50
92%
(2 hrs ago)
30 Apr, Thu
check
GNWL9
92%
(2 hrs ago)
GNWL33
92%
(2 hrs ago)
GNWL59
92%
(2 hrs ago)
1 May, Fri
check
GNWL10
89%
(2 hrs ago)
GNWL26
92%
(2 hrs ago)
GNWL49
91%
(2 hrs ago)
2 May, Sat
check
GNWL1
93%
(2 hrs ago)
GNWL12
93%
(2 hrs ago)
GNWL67
90%
(2 hrs ago)
3 May, Sun
check
RAC5
100%
(2 hrs ago)
AVL46
100%
(2 hrs ago)
RAC 63
100%
(2 hrs ago)
4 May, Mon
check
AVL
100%
(2 hrs ago)
AVL118
100%
(2 hrs ago)
RAC 14
100%
(2 hrs ago)
5 May, Tue
check
AVL2
100%
(15 hrs ago)
check
RAC 10
100%
(4 hrs ago)
6 May, Wed
check
AVL8
100%
(15 hrs ago)
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
7 May, Thu
check
AVL8
100%
(15 hrs ago)
AVL76
100%
(10 hrs ago)
AVL112
100%
(1 day ago)
8 May, Fri
check
check
AVL106
100%
(10 hrs ago)
AVL62
100%
(1 day ago)
9 May, Sat
check
check
AVL110
100%
(10 hrs ago)
AVL46
100%
(1 day ago)
10 May, Sun
check
check
AVL130
100%
(10 hrs ago)
check
11 May, Mon
check
check
AVL165
100%
(10 hrs ago)
check
12 May, Tue
check
check
AVL169
100%
(10 hrs ago)
check
13 May, Wed
check
check
AVL159
100%
(16 hrs ago)
check
14 May, Thu
check
check
AVL138
100%
(16 hrs ago)
check
15 May, Fri
check
check
AVL80
100%
(16 hrs ago)
check
16 May, Sat
check
AVL13
100%
(13 hrs ago)
RAC 15
100%
(13 hrs ago)
check
17 May, Sun
check
AVL23
100%
(13 hrs ago)
AVL156
100%
(13 hrs ago)
check
18 May, Mon
check
AVL23
100%
(13 hrs ago)
AVL147
100%
(13 hrs ago)
check
19 May, Tue
check
AVL25
100%
(13 hrs ago)
AVL134
100%
(13 hrs ago)
check
20 May, Wed
check
AVL2
100%
(13 hrs ago)
AVL156
100%
(13 hrs ago)
check
21 May, Thu
check
AVL21
100%
(13 hrs ago)
AVL155
100%
(13 hrs ago)
AVL179
100%
(11 hrs ago)
22 May, Fri
check
check
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL75
100%
(11 hrs ago)
23 May, Sat
check
check
AVL133
100%
(1 day ago)
AVL169
100%
(11 hrs ago)
24 May, Sun
check
check
AVL155
100%
(1 day ago)
AVL190
100%
(11 hrs ago)
25 May, Mon
check
check
check
AVL187
100%
(11 hrs ago)
26 May, Tue
check
check
check
AVL160
100%
(11 hrs ago)
27 May, Wed
check
check
check
check
28 May, Thu
check
check
check
check
29 May, Fri
check
check
check
check
30 May, Sat
check
check
check
check
31 May, Sun
check
check
check
check
1 Jun, Mon
check
check
check
check
2 Jun, Tue
check
check
check
check
3 Jun, Wed
check
check
check
check
4 Jun, Thu
check
check
AVL84
100%
(8 hrs ago)
check
5 Jun, Fri
check
check
AVL157
100%
(8 hrs ago)
check
6 Jun, Sat
check
check
AVL174
100%
(8 hrs ago)
check
7 Jun, Sun
check
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL171
100%
(8 hrs ago)
check
8 Jun, Mon
check
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL178
100%
(8 hrs ago)
check
9 Jun, Tue
check
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL181
100%
(8 hrs ago)
check
10 Jun, Wed
check
AVL25
100%
(1 day ago)
check
check
11 Jun, Thu
check
AVL20
100%
(1 day ago)
check
check
12 Jun, Fri
check
AVL4
100%
(1 day ago)
check
AVL153
100%
(1 day ago)
13 Jun, Sat
check
check
check
AVL197
100%
(1 day ago)
14 Jun, Sun
check
check
check
AVL205
100%
(1 day ago)
15 Jun, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
AVL160
100%
(1 day ago)
16 Jun, Tue
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL175
100%
(1 day ago)
AVL205
100%
(1 day ago)
17 Jun, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL171
100%
(1 day ago)
AVL205
100%
(1 day ago)
18 Jun, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL182
100%
(1 day ago)
AVL205
100%
(1 day ago)
19 Jun, Fri
check
check
check
check
20 Jun, Sat
check
check
check
check

12955 Mumbai Central Jaipur (Gangaur) SF Express train info

Mumbai Central Jaipur (Gangaur) SF Express (12955) runs from Mumbai Central (MMCT) to Jaipur (JP). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 1160 kms in 17 hr 55 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 18 halts. This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car. Final chart for 12955 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.