Seat Availability of Ashram Express 12916

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 3055
2A
₹ 1795
3A
₹ 1255
SL
₹ 475
13 Dec, Thu
DEPARTED
0%
(4 hrs ago)
DEPARTED
0%
(4 hrs ago)
NOT AVL
0%
(10 hrs ago)
DEPARTED
0%
(4 hrs ago)
14 Dec, Fri
GNWL8
52%
(1 hr ago)
GNWL42
34%
(1 hr ago)
GNWL74
10%
(1 hr ago)
GNWL342
2%
(1 hr ago)
15 Dec, Sat
GNWL4
65%
(1 hr ago)
GNWL37
42%
(1 hr ago)
GNWL63
12%
(1 hr ago)
GNWL202
8%
(1 hr ago)
16 Dec, Sun
GNWL7
61%
(1 hr ago)
GNWL24
65%
(1 hr ago)
GNWL57
29%
(1 hr ago)
GNWL147
18%
(1 hr ago)
17 Dec, Mon
GNWL2
71%
(1 hr ago)
GNWL25
64%
(1 hr ago)
GNWL50
50%
(1 hr ago)
GNWL101
82%
(1 hr ago)
18 Dec, Tue
GNWL3
72%
(1 hr ago)
GNWL16
87%
(1 hr ago)
GNWL32
84%
(1 hr ago)
GNWL101
83%
(1 hr ago)
19 Dec, Wed
GNWL1
86%
(1 hr ago)
GNWL17
88%
(1 hr ago)
GNWL37
74%
(1 hr ago)
GNWL95
80%
(1 hr ago)
20 Dec, Thu
GNWL2
74%
(1 hr ago)
GNWL21
84%
(1 hr ago)
GNWL84
25%
(1 hr ago)
GNWL141
41%
(1 hr ago)
21 Dec, Fri
GNWL6
74%
(1 hr ago)
GNWL34
61%
(1 hr ago)
GNWL85
12%
(1 hr ago)
GNWL107
59%
(1 hr ago)
22 Dec, Sat
GNWL8
82%
(1 hr ago)
GNWL45
59%
(1 hr ago)
GNWL66
18%
(1 hr ago)
GNWL130
55%
(1 hr ago)
23 Dec, Sun
GNWL4
71%
(1 hr ago)
GNWL31
60%
(1 hr ago)
GNWL64
17%
(1 hr ago)
GNWL145
68%
(1 hr ago)
24 Dec, Mon
GNWL2
69%
(1 hr ago)
GNWL34
47%
(1 hr ago)
GNWL52
18%
(1 hr ago)
GNWL141
30%
(1 hr ago)
25 Dec, Tue
GNWL5
76%
(10 hrs ago)
GNWL40
41%
(10 hrs ago)
GNWL82
22%
(10 hrs ago)
GNWL247
6%
(3 hrs ago)
26 Dec, Wed
GNWL3
87%
(10 hrs ago)
GNWL26
71%
(10 hrs ago)
GNWL62
11%
(10 hrs ago)
GNWL155
11%
(3 hrs ago)
27 Dec, Thu
GNWL3
70%
(1 day ago)
GNWL21
77%
(1 day ago)
GNWL46
16%
(1 day ago)
GNWL147
41%
(3 hrs ago)
28 Dec, Fri
GNWL2
89%
(1 day ago)
GNWL31
82%
(1 day ago)
GNWL57
45%
(6 hrs ago)
GNWL154
21%
(3 hrs ago)
29 Dec, Sat
GNWL4
84%
(12 hrs ago)
GNWL27
76%
(12 hrs ago)
GNWL85
10%
(6 hrs ago)
GNWL154
38%
(3 hrs ago)
30 Dec, Sun
GNWL3
89%
(1 hr ago)
GNWL34
76%
(3 hrs ago)
GNWL67
27%
(1 hr ago)
GNWL140
72%
(1 hr ago)
31 Dec, Mon
GNWL3
92%
(1 hr ago)
GNWL5
93%
(3 hrs ago)
GNWL39
88%
(1 hr ago)
GNWL24
95%
(1 hr ago)
1 Jan, Tue
GNWL2
92%
(1 hr ago)
GNWL13
91%
(3 hrs ago)
GNWL42
90%
(1 hr ago)
GNWL17
95%
(1 hr ago)
2 Jan, Wed
GNWL2
92%
(1 hr ago)
GNWL7
92%
(3 hrs ago)
GNWL23
86%
(1 hr ago)
RAC 74
100%
(1 hr ago)
3 Jan, Thu
GNWL1
88%
(1 hr ago)
GNWL5
92%
(3 hrs ago)
GNWL7
94%
(1 hr ago)
RAC 42
100%
(1 hr ago)
4 Jan, Fri
AVL2
100%
(1 hr ago)
GNWL3
93%
(3 hrs ago)
GNWL16
94%
(1 hr ago)
RAC 54
100%
(1 hr ago)
5 Jan, Sat
GNWL1
88%
(7 hrs ago)
GNWL5
92%
(7 hrs ago)
GNWL5
94%
(6 hrs ago)
RAC 20
100%
(7 hrs ago)
6 Jan, Sun
AVL2
100%
(7 hrs ago)
GNWL2
93%
(7 hrs ago)
RAC 20
100%
(6 hrs ago)
AVL39
100%
(7 hrs ago)
7 Jan, Mon
AVL1
100%
(7 hrs ago)
GNWL7
92%
(7 hrs ago)
AVL62
100%
(7 hrs ago)
AVL103
100%
(7 hrs ago)
8 Jan, Tue
GNWL2
90%
(7 hrs ago)
AVL2
100%
(7 hrs ago)
AVL75
100%
(7 hrs ago)
AVL250
100%
(7 hrs ago)
9 Jan, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
check
AVL50
100%
(1 day ago)
AVL261
100%
(1 day ago)
10 Jan, Thu
AVL3
100%
(13 hrs ago)
RAC 3
100%
(13 hrs ago)
AVL10
100%
(13 hrs ago)
AVL44
100%
(13 hrs ago)
11 Jan, Fri
GNWL1
93%
(13 hrs ago)
AVL11
100%
(13 hrs ago)
RAC 9
100%
(13 hrs ago)
AVL145
100%
(13 hrs ago)
12 Jan, Sat
AVL4
100%
(13 hrs ago)
AVL6
100%
(13 hrs ago)
RAC 7
100%
(13 hrs ago)
RAC 24
100%
(13 hrs ago)
13 Jan, Sun
AVL4
100%
(13 hrs ago)
AVL3
100%
(13 hrs ago)
RAC 11
100%
(13 hrs ago)
RAC 124
100%
(13 hrs ago)
14 Jan, Mon
AVL4
100%
(13 hrs ago)
AVL7
100%
(13 hrs ago)
RAC 1
100%
(13 hrs ago)
RAC 29
100%
(8 hrs ago)
15 Jan, Tue
GNWL2
92%
(13 hrs ago)
GNWL12
93%
(13 hrs ago)
GNWL25
94%
(13 hrs ago)
GNWL39
94%
(8 hrs ago)
16 Jan, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL3
94%
(1 day ago)
RAC25
100%
(1 day ago)
RAC 52
100%
(8 hrs ago)
17 Jan, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(7 hrs ago)
AVL61
100%
(7 hrs ago)
AVL172
100%
(8 hrs ago)
18 Jan, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(7 hrs ago)
RAC 22
100%
(7 hrs ago)
RAC 35
100%
(8 hrs ago)
19 Jan, Sat
AVL4
100%
(4 hrs ago)
GNWL2
93%
(4 hrs ago)
GNWL13
94%
(4 hrs ago)
AVL7
100%
(4 hrs ago)
20 Jan, Sun
GNWL1
92%
(4 hrs ago)
RAC 1
100%
(4 hrs ago)
GNWL17
94%
(4 hrs ago)
RAC 50
100%
(4 hrs ago)
21 Jan, Mon
AVL4
100%
(4 hrs ago)
AVL12
100%
(4 hrs ago)
GNWL2
95%
(4 hrs ago)
RAC 75
100%
(4 hrs ago)
22 Jan, Tue
AVL1
100%
(4 hrs ago)
RAC 6
100%
(4 hrs ago)
GNWL2
95%
(4 hrs ago)
RAC 86
100%
(4 hrs ago)
23 Jan, Wed
AVL1
100%
(4 hrs ago)
GNWL9
92%
(4 hrs ago)
GNWL16
94%
(4 hrs ago)
RAC 120
100%
(4 hrs ago)
24 Jan, Thu
AVL2
100%
(4 hrs ago)
RAC6
100%
(4 hrs ago)
AVL36
100%
(4 hrs ago)
AVL36
100%
(4 hrs ago)
25 Jan, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL4
93%
(1 day ago)
GNWL31
92%
(1 day ago)
RAC 96
100%
(1 day ago)
26 Jan, Sat
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL9
92%
(1 day ago)
GNWL49
41%
(1 day ago)
GNWL12
94%
(1 day ago)
27 Jan, Sun
AVL
100%
(1 day ago)
GNWL11
91%
(1 day ago)
GNWL31
93%
(1 day ago)
GNWL38
93%
(1 day ago)
28 Jan, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC 23
100%
(1 day ago)
RAC 105
100%
(1 day ago)
29 Jan, Tue
check
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
RAC 66
100%
(1 day ago)
30 Jan, Wed
check
GNWL13
91%
(1 day ago)
RAC 18
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
31 Jan, Thu
check
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL75
100%
(1 day ago)
AVL95
100%
(1 day ago)
1 Feb, Fri
AVL4
100%
(13 hrs ago)
AVL17
100%
(13 hrs ago)
AVL80
100%
(13 hrs ago)
AVL286
100%
(13 hrs ago)
2 Feb, Sat
AVL1
100%
(13 hrs ago)
AVL19
100%
(13 hrs ago)
AVL83
100%
(13 hrs ago)
AVL264
100%
(13 hrs ago)
3 Feb, Sun
AVL4
100%
(13 hrs ago)
AVL2
100%
(13 hrs ago)
AVL100
100%
(13 hrs ago)
AVL273
100%
(13 hrs ago)
4 Feb, Mon
AVL2
100%
(9 hrs ago)
AVL13
100%
(9 hrs ago)
AVL99
100%
(9 hrs ago)
AVL228
100%
(9 hrs ago)
5 Feb, Tue
AVL4
100%
(9 hrs ago)
AVL22
100%
(9 hrs ago)
AVL107
100%
(9 hrs ago)
AVL245
100%
(9 hrs ago)
6 Feb, Wed
AVL4
100%
(9 hrs ago)
RAC 1
100%
(9 hrs ago)
AVL84
100%
(9 hrs ago)
AVL280
100%
(9 hrs ago)
7 Feb, Thu
AVL4
100%
(9 hrs ago)
AVL25
100%
(9 hrs ago)
AVL89
100%
(9 hrs ago)
AVL216
100%
(9 hrs ago)
8 Feb, Fri
GNWL1
92%
(9 hrs ago)
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL39
100%
(9 hrs ago)
AVL177
100%
(9 hrs ago)
9 Feb, Sat
AVL4
100%
(9 hrs ago)
AVL14
100%
(9 hrs ago)
AVL82
100%
(9 hrs ago)
AVL195
100%
(9 hrs ago)
10 Feb, Sun
AVL2
100%
(11 hrs ago)
AVL4
100%
(11 hrs ago)
RAC 14
100%
(11 hrs ago)
RAC 18
100%
(11 hrs ago)
11 Feb, Mon
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL8
100%
(11 hrs ago)
AVL6
100%
(11 hrs ago)
RAC 7
100%
(11 hrs ago)
12 Feb, Tue
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL5
100%
(11 hrs ago)
RAC 9
100%
(11 hrs ago)
RAC 7
100%
(11 hrs ago)
13 Feb, Wed
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL13
100%
(11 hrs ago)
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL273
100%
(11 hrs ago)
14 Feb, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL110
100%
(1 day ago)
AVL191
100%
(1 day ago)
15 Feb, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL114
100%
(1 day ago)
AVL329
100%
(1 day ago)
16 Feb, Sat
GNWL1
92%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
AVL263
100%
(1 day ago)
17 Feb, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL7
92%
(1 day ago)
GNWL23
94%
(1 day ago)
AVL160
100%
(1 day ago)
18 Feb, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL117
100%
(1 day ago)
AVL270
100%
(1 day ago)
19 Feb, Tue
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL133
100%
(16 hrs ago)
AVL326
100%
(1 day ago)
20 Feb, Wed
check
check
AVL31
100%
(16 hrs ago)
check
21 Feb, Thu
check
check
AVL75
100%
(16 hrs ago)
check
22 Feb, Fri
check
check
AVL53
100%
(16 hrs ago)
check
23 Feb, Sat
check
check
AVL70
100%
(16 hrs ago)
check
24 Feb, Sun
check
check
AVL84
100%
(16 hrs ago)
check
25 Feb, Mon
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL3
100%
(16 hrs ago)
AVL109
100%
(16 hrs ago)
AVL285
100%
(16 hrs ago)
26 Feb, Tue
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL21
100%
(16 hrs ago)
AVL131
100%
(16 hrs ago)
AVL293
100%
(16 hrs ago)
27 Feb, Wed
AVL2
100%
(16 hrs ago)
AVL23
100%
(16 hrs ago)
AVL99
100%
(16 hrs ago)
RAC 43
100%
(16 hrs ago)
28 Feb, Thu
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL19
100%
(16 hrs ago)
AVL59
100%
(16 hrs ago)
AVL6
100%
(16 hrs ago)
1 Mar, Fri
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL21
100%
(16 hrs ago)
AVL52
100%
(16 hrs ago)
AVL188
100%
(16 hrs ago)
2 Mar, Sat
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL26
100%
(16 hrs ago)
AVL127
100%
(16 hrs ago)
AVL326
100%
(16 hrs ago)
3 Mar, Sun
AVL2
100%
(16 hrs ago)
AVL21
100%
(16 hrs ago)
AVL129
100%
(16 hrs ago)
AVL210
100%
(16 hrs ago)
4 Mar, Mon
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL14
100%
(16 hrs ago)
AVL117
100%
(16 hrs ago)
AVL168
100%
(16 hrs ago)
5 Mar, Tue
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL16
100%
(16 hrs ago)
AVL125
100%
(16 hrs ago)
AVL307
100%
(16 hrs ago)
6 Mar, Wed
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL22
100%
(16 hrs ago)
AVL9
100%
(16 hrs ago)
AVL270
100%
(16 hrs ago)
7 Mar, Thu
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL26
100%
(16 hrs ago)
AVL115
100%
(16 hrs ago)
AVL214
100%
(16 hrs ago)
8 Mar, Fri
GNWL3
92%
(16 hrs ago)
AVL7
100%
(16 hrs ago)
AVL20
100%
(16 hrs ago)
AVL200
100%
(16 hrs ago)
9 Mar, Sat
AVL2
100%
(16 hrs ago)
AVL11
100%
(16 hrs ago)
AVL68
100%
(16 hrs ago)
AVL242
100%
(16 hrs ago)
10 Mar, Sun
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(1 day ago)
RAC 69
100%
(1 day ago)
11 Mar, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL51
100%
(1 day ago)
RAC 109
100%
(1 day ago)
12 Mar, Tue
GNWL1
94%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL60
100%
(1 day ago)
RAC 115
100%
(1 day ago)
13 Mar, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
RAC 78
100%
(1 day ago)
14 Mar, Thu
check
check
check
check
15 Mar, Fri
check
check
check
check
16 Mar, Sat
check
check
check
check
17 Mar, Sun
check
check
check
check
18 Mar, Mon
check
check
check
check
19 Mar, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL120
100%
(1 day ago)
AVL358
100%
(1 day ago)
20 Mar, Wed
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL138
100%
(1 day ago)
AVL358
100%
(1 day ago)
21 Mar, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL140
100%
(1 day ago)
AVL364
100%
(1 day ago)
22 Mar, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL137
100%
(1 day ago)
AVL316
100%
(1 day ago)
23 Mar, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
AVL296
100%
(1 day ago)
24 Mar, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 15
100%
(1 day ago)
RAC 105
100%
(1 day ago)
25 Mar, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL122
100%
(1 day ago)
AVL346
100%
(1 day ago)
26 Mar, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL137
100%
(1 day ago)
AVL353
100%
(1 day ago)
27 Mar, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL133
100%
(1 day ago)
AVL311
100%
(1 day ago)
28 Mar, Thu
check
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL66
100%
(1 day ago)
check
29 Mar, Fri
check
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL125
100%
(1 day ago)
check
30 Mar, Sat
check
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
check
31 Mar, Sun
check
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL129
100%
(1 day ago)
check
1 Apr, Mon
check
check
check
check
2 Apr, Tue
check
check
check
check
3 Apr, Wed
check
check
check
check
4 Apr, Thu
check
check
check
check
5 Apr, Fri
check
check
check
check
6 Apr, Sat
check
check
check
check
7 Apr, Sun
check
check
check
check
8 Apr, Mon
check
check
check
check
9 Apr, Tue
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL27
100%
(11 hrs ago)
AVL137
100%
(11 hrs ago)
AVL376
100%
(11 hrs ago)
10 Apr, Wed
AVL4
100%
(9 hrs ago)
AVL27
100%
(9 hrs ago)
AVL140
100%
(9 hrs ago)
AVL375
100%
(9 hrs ago)
11 Apr, Thu
AVL4
100%
(9 hrs ago)
AVL27
100%
(9 hrs ago)
AVL140
100%
(9 hrs ago)
AVL372
100%
(9 hrs ago)
12 Apr, Fri
check
check
check
check
13 Apr, Sat
check
check
check
check

Train 12916 Ashram Express Reviews

(No reviews yet. Be the first one to review)
Punctuality
star_border star_border star_border star_border star_border
Cleanliness
star_border star_border star_border star_border star_border
Food
star_border star_border star_border star_border star_border
Uncrowded
star_border star_border star_border star_border star_border
Rate and review this train

12916 Ashram Express train info

Ashram Express (12916) runs from Old Delhi (DLI) to Ahmedabad Jn (ADI). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 934 kms in 16 hr 20 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 19 halts. This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car. Final chart for 12916 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
close
Recently Asked Question
Sir sleeper mai khana Pena ka kya system hai
[My query is about train 12282]
edit Answer
3 views
  
0 reply
How to change my seats.i want lower birth seats
[My query is about PNR 8563295212 for train 10111 KONKAN KANYA EX]
edit Answer
114 views
  
1 reply
How can I travel from Allahabad to Gangtok?
I want to go gangtok sikkim from allahabad. How can i go there plls suggest me some good ways thank you
edit Answer
535 views
  
3 replies
Why new jalpaiguri late 9 hours today on 11 Dec 2018?
Why new jalpaiguri express late 9 hours today on 11 Dec 2018? And people say it always gets late.
edit Answer
189 views
  
1 reply
What is the position of the coach B2 in 06008
@Sivagurunathan_L Usually second and third AC coaches are placed in between of the train. So B2 coach must also be somewhere in-between of all the coaches in train. But you should always check such i…
check_circle Solved
206 views
  
1 reply
Ticket status changed but I am unable to see seat details. What to do?
@Meenal_rai Whenever a ticket status changes from waiting/Rac to confirm, seat numbers are allotted at the time of chart preparation and not before that. Hence you could only know that you will get co…
check_circle Solved
173 views
  
2 replies
I am unable to book tickets. Why is that?
Update my irctc userid
edit Answer
58 views
  
0 reply
My ticket is from Delhi but I want to board from Ghaziabad for train-12230. So should I change boarding point?
Yes, you will have to change boarding point otherwise your seat might be allotted to some other passenger by the TTE. Do remember that boarding point can only be changed till 24 hours left for schedu…
check_circle Solved
293 views
  
2 replies
My PNR No. 6216559789 has one confirmed and one waiting passenger. Can we both travel?
Can i travel with waitlisted
edit Answer
831 views
  
1 reply
I have booked two tickets through trainman app now i need to cancel it. D.O.J is dec 12th. The tickets are not shown in the " my booking" section.What should i do? Please help!
i want to cancel my ticket and its not showing in the respective section. Booked using Trainman app.There is no option of cancelling of tickets! How can i cancel. Please help.
edit Answer
281 views
  
1 reply
I got 1 RAC and 1 waiting and chart is prepared. How will I travel now?
In train number 12992 for date of Journey 10.December.2018 after final chart is prepared I have one ticket RAC Confirmed and the other one is waitlisted. Now what can be done as I am traveling with my…
edit Answer
696 views
  
1 reply