Seat Availability of Falaknuma Express 12704

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 4230
2A
₹ 2490
3A
₹ 1735
SL
₹ 665
28 Feb, Fri
NOT AVL
0%
(18 min ago)
NOT AVL
0%
(18 min ago)
NOT AVL
0%
(17 min ago)
NOT AVL
0%
(17 min ago)
29 Feb, Sat
GNWL3
87%
(18 min ago)
GNWL17
48%
(18 min ago)
GNWL35
18%
(17 min ago)
GNWL126
5%
(17 min ago)
1 Mar, Sun
GNWL4
84%
(18 min ago)
GNWL12
68%
(18 min ago)
GNWL15
47%
(17 min ago)
GNWL185
4%
(17 min ago)
2 Mar, Mon
GNWL1
88%
(18 min ago)
GNWL11
75%
(18 min ago)
GNWL16
60%
(17 min ago)
GNWL126
6%
(17 min ago)
3 Mar, Tue
GNWL2
90%
(18 min ago)
GNWL11
86%
(18 min ago)
GNWL12
87%
(17 min ago)
GNWL135
7%
(17 min ago)
4 Mar, Wed
GNWL2
88%
(18 min ago)
GNWL13
70%
(18 min ago)
GNWL19
60%
(17 min ago)
GNWL93
9%
(17 min ago)
5 Mar, Thu
GNWL1
85%
(2 hrs ago)
GNWL13
81%
(2 hrs ago)
GNWL24
58%
(23 min ago)
GNWL188
5%
(47 min ago)
6 Mar, Fri
GNWL5
86%
(2 hrs ago)
GNWL19
62%
(2 hrs ago)
GNWL26
64%
(23 min ago)
GNWL156
5%
(5 hrs ago)
7 Mar, Sat
GNWL3
88%
(16 hrs ago)
GNWL15
63%
(13 hrs ago)
GNWL39
23%
(19 hrs ago)
GNWL183
4%
(5 hrs ago)
8 Mar, Sun
GNWL2
88%
(16 hrs ago)
GNWL15
77%
(19 hrs ago)
GNWL19
75%
(19 hrs ago)
GNWL105
15%
(1 hr ago)
9 Mar, Mon
GNWL2
89%
(16 hrs ago)
GNWL2
89%
(1 day ago)
GNWL14
86%
(20 hrs ago)
GNWL60
78%
(1 hr ago)
10 Mar, Tue
GNWL1
91%
(16 hrs ago)
GNWL1
91%
(1 day ago)
GNWL7
93%
(1 day ago)
GNWL51
91%
(1 hr ago)
11 Mar, Wed
GNWL1
90%
(1 day ago)
GNWL5
88%
(1 day ago)
GNWL7
90%
(1 day ago)
GNWL27
93%
(1 hr ago)
12 Mar, Thu
GNWL1
87%
(1 day ago)
GNWL7
87%
(3 hrs ago)
GNWL7
90%
(1 day ago)
RAC158
100%
(1 hr ago)
13 Mar, Fri
GNWL1
91%
(1 day ago)
RAC2
100%
(3 hrs ago)
GNWL4
90%
(1 day ago)
RAC142
100%
(1 hr ago)
14 Mar, Sat
GNWL3
89%
(1 day ago)
GNWL6
83%
(3 hrs ago)
GNWL13
86%
(6 hrs ago)
RAC 137
100%
(3 hrs ago)
15 Mar, Sun
GNWL1
89%
(56 min ago)
GNWL5
88%
(3 hrs ago)
GNWL1
92%
(6 hrs ago)
RAC164
100%
(3 hrs ago)
16 Mar, Mon
AVL2
100%
(56 min ago)
RAC4
100%
(3 hrs ago)
RAC 13
100%
(6 hrs ago)
RAC 99
100%
(3 hrs ago)
17 Mar, Tue
AVL2
100%
(56 min ago)
GNWL1
92%
(47 min ago)
RAC 15
100%
(6 hrs ago)
RAC 77
100%
(3 hrs ago)
18 Mar, Wed
AVL2
100%
(56 min ago)
GNWL8
87%
(47 min ago)
GNWL3
92%
(6 hrs ago)
RAC146
100%
(3 hrs ago)
19 Mar, Thu
AVL4
100%
(56 min ago)
GNWL3
90%
(47 min ago)
RAC23
100%
(6 hrs ago)
RAC 69
100%
(3 hrs ago)
20 Mar, Fri
AVL2
100%
(56 min ago)
GNWL13
84%
(47 min ago)
GNWL4
92%
(1 day ago)
RAC 99
100%
(23 hrs ago)
21 Mar, Sat
GNWL1
90%
(1 day ago)
GNWL12
80%
(47 min ago)
GNWL17
85%
(6 hrs ago)
RAC 95
100%
(4 hrs ago)
22 Mar, Sun
GNWL1
87%
(1 day ago)
GNWL2
91%
(47 min ago)
GNWL7
92%
(6 hrs ago)
RAC 62
100%
(4 hrs ago)
23 Mar, Mon
GNWL1
86%
(1 day ago)
GNWL4
90%
(47 min ago)
RAC20
100%
(6 hrs ago)
RAC 65
100%
(4 hrs ago)
24 Mar, Tue
GNWL1
91%
(47 min ago)
RAC6
100%
(47 min ago)
RAC22
100%
(6 hrs ago)
RAC 60
100%
(4 hrs ago)
25 Mar, Wed
AVL2
100%
(47 min ago)
GNWL3
91%
(47 min ago)
RAC24
100%
(6 hrs ago)
RAC 100
100%
(4 hrs ago)
26 Mar, Thu
GNWL1
86%
(47 min ago)
RAC6
100%
(47 min ago)
RAC14
100%
(6 hrs ago)
RAC 78
100%
(4 hrs ago)
27 Mar, Fri
AVL1
100%
(47 min ago)
GNWL5
90%
(1 day ago)
GNWL3
93%
(2 hrs ago)
RAC 62
100%
(19 hrs ago)
28 Mar, Sat
AVL1
100%
(47 min ago)
GNWL5
89%
(1 day ago)
GNWL19
83%
(2 hrs ago)
RAC 92
100%
(19 hrs ago)
29 Mar, Sun
GNWL3
84%
(47 min ago)
GNWL10
88%
(1 day ago)
GNWL6
92%
(2 hrs ago)
RAC 131
100%
(2 hrs ago)
30 Mar, Mon
AVL1
100%
(48 min ago)
RAC5
100%
(48 min ago)
GNWL3
94%
(2 hrs ago)
RAC 82
100%
(2 hrs ago)
31 Mar, Tue
AVL4
100%
(48 min ago)
GNWL1
92%
(48 min ago)
GNWL2
94%
(2 hrs ago)
RAC 96
100%
(2 hrs ago)
1 Apr, Wed
AVL4
100%
(48 min ago)
GNWL9
90%
(48 min ago)
GNWL7
92%
(2 hrs ago)
RAC 107
100%
(2 hrs ago)
2 Apr, Thu
AVL2
100%
(49 min ago)
RAC 6
100%
(48 min ago)
RAC 24
100%
(48 min ago)
RAC 91
100%
(2 hrs ago)
3 Apr, Fri
GNWL1
91%
(49 min ago)
GNWL3
91%
(48 min ago)
RAC23
100%
(48 min ago)
RAC 93
100%
(2 hrs ago)
4 Apr, Sat
GNWL4
85%
(49 min ago)
GNWL11
87%
(48 min ago)
GNWL24
69%
(48 min ago)
RAC 119
100%
(1 day ago)
5 Apr, Sun
GNWL1
86%
(49 min ago)
GNWL5
91%
(1 day ago)
GNWL6
93%
(48 min ago)
GNWL48
93%
(1 day ago)
6 Apr, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC4
100%
(1 day ago)
RAC 22
100%
(48 min ago)
RAC162
100%
(1 day ago)
7 Apr, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL6
92%
(1 day ago)
RAC 14
100%
(48 min ago)
RAC 117
100%
(47 min ago)
8 Apr, Wed
GNWL1
89%
(19 hrs ago)
RAC4
100%
(17 hrs ago)
RAC20
100%
(49 min ago)
RAC 139
100%
(47 min ago)
9 Apr, Thu
GNWL1
85%
(19 hrs ago)
GNWL7
91%
(17 hrs ago)
GNWL38
45%
(49 min ago)
GNWL9
94%
(47 min ago)
10 Apr, Fri
GNWL1
91%
(19 hrs ago)
GNWL13
88%
(17 hrs ago)
GNWL11
93%
(49 min ago)
GNWL38
94%
(47 min ago)
11 Apr, Sat
GNWL1
87%
(19 hrs ago)
GNWL12
87%
(17 hrs ago)
GNWL17
86%
(49 min ago)
GNWL29
94%
(47 min ago)
12 Apr, Sun
GNWL1
86%
(19 hrs ago)
GNWL5
91%
(17 hrs ago)
GNWL5
93%
(49 min ago)
GNWL8
94%
(47 min ago)
13 Apr, Mon
GNWL1
86%
(19 hrs ago)
GNWL3
92%
(17 hrs ago)
GNWL11
92%
(19 hrs ago)
RAC 122
100%
(3 hrs ago)
14 Apr, Tue
GNWL1
90%
(22 hrs ago)
GNWL3
92%
(22 hrs ago)
RAC 20
100%
(19 hrs ago)
RAC 121
100%
(3 hrs ago)
15 Apr, Wed
GNWL1
87%
(22 hrs ago)
GNWL5
91%
(16 hrs ago)
RAC23
100%
(19 hrs ago)
RAC164
100%
(3 hrs ago)
16 Apr, Thu
AVL1
100%
(22 hrs ago)
GNWL2
92%
(16 hrs ago)
GNWL2
92%
(49 min ago)
RAC 126
100%
(3 hrs ago)
17 Apr, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL13
89%
(16 hrs ago)
GNWL11
93%
(49 min ago)
RAC 98
100%
(3 hrs ago)
18 Apr, Sat
GNWL1
86%
(1 day ago)
GNWL7
90%
(16 hrs ago)
GNWL34
54%
(49 min ago)
RAC 101
100%
(7 hrs ago)
19 Apr, Sun
GNWL1
86%
(1 day ago)
GNWL6
92%
(16 hrs ago)
GNWL16
91%
(49 min ago)
RAC 111
100%
(7 hrs ago)
20 Apr, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL3
92%
(16 hrs ago)
GNWL9
94%
(49 min ago)
RAC155
100%
(7 hrs ago)
21 Apr, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC5
100%
(23 min ago)
GNWL2
94%
(49 min ago)
RAC 93
100%
(7 hrs ago)
22 Apr, Wed
GNWL1
86%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(23 min ago)
GNWL3
94%
(1 day ago)
RAC 82
100%
(7 hrs ago)
23 Apr, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL7
91%
(23 min ago)
GNWL6
91%
(1 day ago)
RAC 129
100%
(55 min ago)
24 Apr, Fri
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL4
92%
(23 min ago)
GNWL16
93%
(1 day ago)
GNWL3
95%
(55 min ago)
25 Apr, Sat
GNWL1
86%
(1 day ago)
GNWL12
88%
(23 min ago)
GNWL15
88%
(1 day ago)
RAC157
100%
(55 min ago)
26 Apr, Sun
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL6
91%
(23 min ago)
GNWL6
94%
(1 day ago)
GNWL12
94%
(55 min ago)
27 Apr, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL4
92%
(1 day ago)
GNWL5
94%
(1 day ago)
RAC 62
100%
(55 min ago)
28 Apr, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL3
94%
(1 day ago)
RAC 60
100%
(54 min ago)
29 Apr, Wed
AVL4
100%
(51 min ago)
GNWL6
92%
(1 day ago)
GNWL2
93%
(1 day ago)
RAC 49
100%
(54 min ago)
30 Apr, Thu
AVL2
100%
(51 min ago)
GNWL6
92%
(1 day ago)
GNWL14
88%
(1 day ago)
RAC 74
100%
(54 min ago)
1 May, Fri
GNWL1
92%
(51 min ago)
GNWL10
91%
(1 day ago)
GNWL13
93%
(51 min ago)
RAC 91
100%
(54 min ago)
2 May, Sat
AVL1
100%
(51 min ago)
GNWL2
92%
(1 day ago)
GNWL13
90%
(51 min ago)
RAC 67
100%
(54 min ago)
3 May, Sun
AVL2
100%
(51 min ago)
GNWL3
92%
(51 min ago)
GNWL11
92%
(51 min ago)
RAC 29
100%
(54 min ago)
4 May, Mon
AVL4
100%
(51 min ago)
GNWL4
92%
(51 min ago)
GNWL4
94%
(51 min ago)
RAC 2
100%
(2 hrs ago)
5 May, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(51 min ago)
RAC 18
100%
(51 min ago)
AVL58
100%
(2 hrs ago)
6 May, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL4
93%
(51 min ago)
RAC 15
100%
(51 min ago)
AVL124
100%
(2 hrs ago)
7 May, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL4
92%
(51 min ago)
RAC 17
100%
(1 day ago)
AVL150
100%
(2 hrs ago)
8 May, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
GNWL2
93%
(51 min ago)
GNWL1
94%
(1 day ago)
AVL67
100%
(2 hrs ago)
9 May, Sat
GNWL1
86%
(1 day ago)
GNWL4
92%
(1 day ago)
GNWL7
91%
(1 day ago)
AVL92
100%
(2 hrs ago)
10 May, Sun
GNWL1
87%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC 14
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(2 hrs ago)
11 May, Mon
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC5
100%
(23 min ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL105
100%
(2 hrs ago)
12 May, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(23 min ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL79
100%
(2 hrs ago)
13 May, Wed
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(23 min ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL98
100%
(2 hrs ago)
14 May, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(23 min ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL171
100%
(2 hrs ago)
15 May, Fri
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL2
93%
(23 min ago)
RAC 13
100%
(1 day ago)
AVL134
100%
(17 hrs ago)
16 May, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL3
93%
(23 min ago)
RAC 18
100%
(1 day ago)
AVL134
100%
(17 hrs ago)
17 May, Sun
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL67
100%
(17 hrs ago)
18 May, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
RAC 28
100%
(2 hrs ago)
19 May, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL7
93%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC 52
100%
(2 hrs ago)
20 May, Wed
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL3
93%
(1 day ago)
RAC 24
100%
(1 day ago)
RAC 134
100%
(2 hrs ago)
21 May, Thu
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL2
93%
(1 day ago)
GNWL6
92%
(1 day ago)
RAC 74
100%
(2 hrs ago)
22 May, Fri
GNWL1
93%
(8 hrs ago)
GNWL3
93%
(8 hrs ago)
GNWL8
94%
(8 hrs ago)
RAC 85
100%
(2 hrs ago)
23 May, Sat
AVL4
100%
(8 hrs ago)
GNWL4
93%
(8 hrs ago)
RAC22
100%
(8 hrs ago)
AVL182
100%
(2 hrs ago)
24 May, Sun
AVL4
100%
(8 hrs ago)
AVL1
100%
(8 hrs ago)
RAC 1
100%
(8 hrs ago)
AVL230
100%
(8 hrs ago)
25 May, Mon
AVL2
100%
(8 hrs ago)
AVL2
100%
(8 hrs ago)
AVL41
100%
(8 hrs ago)
AVL208
100%
(8 hrs ago)
26 May, Tue
AVL4
100%
(8 hrs ago)
AVL2
100%
(8 hrs ago)
AVL35
100%
(8 hrs ago)
AVL137
100%
(8 hrs ago)
27 May, Wed
AVL4
100%
(8 hrs ago)
AVL4
100%
(8 hrs ago)
AVL24
100%
(8 hrs ago)
AVL218
100%
(8 hrs ago)
28 May, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL51
100%
(1 day ago)
AVL267
100%
(1 day ago)
29 May, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC5
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL277
100%
(1 day ago)
30 May, Sat
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL34
100%
(1 day ago)
AVL259
100%
(1 day ago)
31 May, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL227
100%
(1 day ago)
1 Jun, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL290
100%
(1 day ago)
2 Jun, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL2
93%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL291
100%
(1 day ago)
3 Jun, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(4 hrs ago)
AVL273
100%
(1 day ago)
4 Jun, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
AVL52
100%
(4 hrs ago)
AVL279
100%
(1 day ago)
5 Jun, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL34
100%
(4 hrs ago)
AVL277
100%
(1 day ago)
6 Jun, Sat
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL36
100%
(4 hrs ago)
AVL304
100%
(1 day ago)
7 Jun, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL51
100%
(49 min ago)
AVL266
100%
(1 day ago)
8 Jun, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL52
100%
(49 min ago)
AVL288
100%
(1 day ago)
9 Jun, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(49 min ago)
AVL145
100%
(1 day ago)
10 Jun, Wed
AVL4
100%
(6 hrs ago)
AVL3
100%
(6 hrs ago)
AVL36
100%
(49 min ago)
AVL231
100%
(6 hrs ago)
11 Jun, Thu
AVL4
100%
(6 hrs ago)
AVL10
100%
(6 hrs ago)
AVL46
100%
(49 min ago)
AVL301
100%
(6 hrs ago)
12 Jun, Fri
AVL4
100%
(6 hrs ago)
AVL5
100%
(6 hrs ago)
AVL44
100%
(49 min ago)
AVL265
100%
(6 hrs ago)
13 Jun, Sat
GNWL1
89%
(6 hrs ago)
AVL10
100%
(6 hrs ago)
AVL47
100%
(6 hrs ago)
AVL259
100%
(6 hrs ago)
14 Jun, Sun
AVL2
100%
(6 hrs ago)
AVL15
100%
(6 hrs ago)
AVL66
100%
(6 hrs ago)
AVL294
100%
(6 hrs ago)
15 Jun, Mon
AVL2
100%
(6 hrs ago)
AVL11
100%
(6 hrs ago)
AVL68
100%
(6 hrs ago)
AVL313
100%
(6 hrs ago)
16 Jun, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(20 hrs ago)
AVL61
100%
(6 hrs ago)
AVL323
100%
(1 day ago)
17 Jun, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(20 hrs ago)
AVL63
100%
(6 hrs ago)
AVL311
100%
(1 day ago)
18 Jun, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(20 hrs ago)
AVL66
100%
(6 hrs ago)
AVL320
100%
(1 day ago)
19 Jun, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(20 hrs ago)
AVL63
100%
(1 day ago)
AVL312
100%
(12 hrs ago)
20 Jun, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(20 hrs ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
AVL317
100%
(12 hrs ago)
21 Jun, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL66
100%
(1 day ago)
AVL312
100%
(12 hrs ago)
22 Jun, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL68
100%
(1 day ago)
AVL326
100%
(12 hrs ago)
23 Jun, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL65
100%
(1 day ago)
AVL318
100%
(12 hrs ago)
24 Jun, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL73
100%
(1 day ago)
AVL324
100%
(12 hrs ago)
25 Jun, Thu
AVL4
100%
(50 min ago)
AVL14
100%
(50 min ago)
AVL70
100%
(50 min ago)
AVL326
100%
(5 hrs ago)
26 Jun, Fri
AVL4
100%
(50 min ago)
AVL7
100%
(50 min ago)
AVL68
100%
(12 min ago)
AVL323
100%
(50 min ago)
27 Jun, Sat
check
check
check
check
28 Jun, Sun
check
check
check
check

12704 Falaknuma Express train info

Falaknuma Express (12704) runs from Secunderabad Jn (SC) to Howrah Jn (HWH). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 1544 kms in 26 hr 0 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 25 halts. This train runs with an ICF Rake and also has a pantry car. Final chart for 12704 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.