Seat Availability of Bihar Sampark Kranti Express 12566

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 3545
2A
₹ 2100
3A
₹ 1470
SL
₹ 560
20 Feb, Thu
GNWL7
83%
(14 hrs ago)
GNWL51
17%
(8 hrs ago)
GNWL33
8%
(12 hrs ago)
REGRET
0%
(5 hrs ago)
21 Feb, Fri
GNWL5
77%
(9 hrs ago)
GNWL52
16%
(8 hrs ago)
GNWL39
12%
(7 hrs ago)
GNWL353
2%
(19 min ago)
22 Feb, Sat
GNWL7
80%
(9 hrs ago)
GNWL37
32%
(8 hrs ago)
GNWL46
5%
(7 hrs ago)
GNWL301
2%
(19 min ago)
23 Feb, Sun
GNWL9
76%
(9 hrs ago)
GNWL42
29%
(8 hrs ago)
GNWL42
5%
(7 hrs ago)
GNWL364
2%
(19 min ago)
24 Feb, Mon
GNWL5
87%
(9 hrs ago)
GNWL27
72%
(8 hrs ago)
GNWL37
17%
(7 hrs ago)
GNWL278
2%
(19 min ago)
25 Feb, Tue
GNWL5
87%
(9 hrs ago)
GNWL24
71%
(8 hrs ago)
GNWL37
11%
(7 hrs ago)
GNWL391
2%
(19 min ago)
26 Feb, Wed
GNWL3
88%
(9 hrs ago)
GNWL34
60%
(11 hrs ago)
GNWL43
6%
(7 hrs ago)
GNWL265
2%
(19 min ago)
27 Feb, Thu
GNWL5
88%
(12 hrs ago)
GNWL21
77%
(12 hrs ago)
GNWL45
6%
(11 hrs ago)
GNWL226
4%
(4 hrs ago)
28 Feb, Fri
GNWL4
87%
(12 hrs ago)
GNWL26
59%
(8 hrs ago)
GNWL62
5%
(11 hrs ago)
GNWL252
4%
(13 min ago)
29 Feb, Sat
GNWL3
88%
(12 hrs ago)
GNWL33
55%
(8 hrs ago)
GNWL47
5%
(11 hrs ago)
GNWL242
4%
(13 min ago)
1 Mar, Sun
GNWL6
85%
(12 hrs ago)
GNWL24
73%
(2 min ago)
GNWL47
6%
(2 min ago)
GNWL264
5%
(13 min ago)
2 Mar, Mon
GNWL2
89%
(5 hrs ago)
GNWL25
79%
(2 min ago)
GNWL31
25%
(2 min ago)
GNWL178
5%
(13 min ago)
3 Mar, Tue
GNWL5
88%
(3 min ago)
GNWL29
71%
(2 min ago)
GNWL31
18%
(2 min ago)
GNWL134
13%
(1 min ago)
4 Mar, Wed
GNWL4
89%
(3 min ago)
GNWL19
83%
(2 min ago)
GNWL45
7%
(2 min ago)
GNWL162
6%
(1 min ago)
5 Mar, Thu
GNWL4
89%
(3 min ago)
GNWL21
80%
(2 min ago)
GNWL49
6%
(1 min ago)
GNWL224
4%
(1 min ago)
6 Mar, Fri
GNWL7
85%
(3 min ago)
GNWL46
29%
(2 min ago)
GNWL75
4%
(1 min ago)
GNWL248
5%
(1 min ago)
7 Mar, Sat
GNWL10
83%
(3 min ago)
GNWL44
36%
(1 min ago)
GNWL80
4%
(1 min ago)
GNWL259
5%
(1 min ago)
8 Mar, Sun
GNWL6
87%
(3 min ago)
GNWL31
69%
(1 min ago)
GNWL70
4%
(1 min ago)
GNWL286
5%
(1 min ago)
9 Mar, Mon
GNWL3
90%
(7 hrs ago)
GNWL14
87%
(1 min ago)
GNWL25
55%
(1 min ago)
GNWL93
33%
(5 hrs ago)
10 Mar, Tue
AVL8
100%
(7 hrs ago)
GNWL4
90%
(1 min ago)
GNWL12
73%
(1 min ago)
GNWL50
77%
(5 hrs ago)
11 Mar, Wed
GNWL1
91%
(7 hrs ago)
GNWL11
88%
(1 min ago)
GNWL20
20%
Book
GNWL50
85%
Book
12 Mar, Thu
GNWL1
91%
(7 hrs ago)
GNWL8
89%
(1 min ago)
GNWL21
34%
Book
GNWL59
78%
Book
13 Mar, Fri
GNWL2
90%
(7 hrs ago)
GNWL9
87%
(7 hrs ago)
GNWL24
38%
Book
GNWL42
87%
Book
14 Mar, Sat
GNWL1
90%
(6 hrs ago)
GNWL17
85%
(11 hrs ago)
GNWL16
70%
Book
GNWL34
87%
Book
15 Mar, Sun
GNWL3
90%
(6 hrs ago)
GNWL8
88%
(14 hrs ago)
GNWL22
28%
Book
GNWL83
63%
Book
16 Mar, Mon
AVL1
100%
(6 hrs ago)
check
GNWL9
79%
Book
GNWL28
91%
Book
17 Mar, Tue
GNWL1
91%
(6 hrs ago)
check
GNWL11
73%
(19 hrs ago)
GNWL28
91%
Book
18 Mar, Wed
AVL1
100%
(6 hrs ago)
check
GNWL10
72%
(19 hrs ago)
GNWL24
92%
Book
19 Mar, Thu
AVL3
100%
(6 hrs ago)
check
GNWL8
79%
(19 hrs ago)
GNWL20
92%
Book
20 Mar, Fri
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL5
90%
(20 hrs ago)
GNWL18
60%
(19 hrs ago)
GNWL46
88%
(10 hrs ago)
21 Mar, Sat
GNWL3
91%
(1 day ago)
GNWL4
90%
(20 hrs ago)
GNWL17
69%
(19 hrs ago)
GNWL33
91%
(10 hrs ago)
22 Mar, Sun
GNWL1
91%
(1 day ago)
GNWL10
88%
(9 hrs ago)
GNWL14
66%
(19 hrs ago)
GNWL31
92%
(10 hrs ago)
23 Mar, Mon
AVL3
100%
(1 day ago)
GNWL4
91%
(9 hrs ago)
GNWL15
69%
(1 day ago)
GNWL24
92%
(10 hrs ago)
24 Mar, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
GNWL4
91%
(9 hrs ago)
GNWL13
68%
(1 day ago)
GNWL29
92%
(10 hrs ago)
25 Mar, Wed
check
GNWL4
91%
(9 hrs ago)
GNWL13
67%
(1 day ago)
GNWL35
91%
(15 hrs ago)
26 Mar, Thu
check
GNWL5
91%
(9 hrs ago)
GNWL8
78%
(1 day ago)
GNWL32
91%
(15 hrs ago)
27 Mar, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
GNWL4
90%
(9 hrs ago)
GNWL12
68%
(17 hrs ago)
GNWL25
93%
(15 hrs ago)
28 Mar, Sat
AVL5
100%
(1 day ago)
GNWL10
88%
(17 hrs ago)
GNWL16
68%
(17 hrs ago)
GNWL26
93%
(10 hrs ago)
29 Mar, Sun
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL5
90%
(17 hrs ago)
GNWL9
75%
(17 hrs ago)
GNWL24
92%
(10 hrs ago)
30 Mar, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL6
91%
(17 hrs ago)
GNWL10
78%
(17 hrs ago)
GNWL25
92%
(10 hrs ago)
31 Mar, Tue
AVL5
100%
(1 day ago)
GNWL7
91%
(17 hrs ago)
GNWL14
60%
(17 hrs ago)
GNWL37
90%
(10 hrs ago)
1 Apr, Wed
AVL11
100%
(1 day ago)
GNWL5
91%
(17 hrs ago)
GNWL13
68%
(14 hrs ago)
GNWL42
91%
(10 hrs ago)
2 Apr, Thu
AVL10
100%
(1 day ago)
GNWL5
91%
(1 day ago)
GNWL9
75%
(14 hrs ago)
GNWL59
86%
(10 hrs ago)
3 Apr, Fri
AVL7
100%
(1 day ago)
GNWL8
90%
(1 day ago)
GNWL13
64%
(14 hrs ago)
GNWL47
91%
(14 hrs ago)
4 Apr, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
GNWL16
86%
(1 day ago)
GNWL15
68%
(14 hrs ago)
GNWL62
85%
(14 hrs ago)
5 Apr, Sun
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL6
90%
(1 day ago)
GNWL13
66%
(14 hrs ago)
GNWL67
87%
(14 hrs ago)
6 Apr, Mon
check
GNWL6
91%
(11 hrs ago)
GNWL11
76%
(14 hrs ago)
GNWL52
86%
(14 hrs ago)
7 Apr, Tue
check
GNWL6
91%
(11 hrs ago)
GNWL11
68%
(1 day ago)
GNWL63
83%
(19 hrs ago)
8 Apr, Wed
check
GNWL2
92%
(11 hrs ago)
check
GNWL70
82%
(19 hrs ago)
9 Apr, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
GNWL2
92%
(11 hrs ago)
check
GNWL103
48%
(19 hrs ago)
10 Apr, Fri
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL12
89%
(5 hrs ago)
GNWL24
24%
(5 hrs ago)
GNWL159
7%
(5 hrs ago)
11 Apr, Sat
GNWL3
92%
(1 day ago)
GNWL19
84%
(5 hrs ago)
GNWL38
10%
(5 hrs ago)
GNWL118
33%
(5 hrs ago)
12 Apr, Sun
AVL
100%
(1 day ago)
GNWL9
90%
(5 hrs ago)
GNWL25
19%
(5 hrs ago)
GNWL190
7%
(5 hrs ago)
13 Apr, Mon
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL8
91%
(5 hrs ago)
GNWL32
16%
(5 hrs ago)
GNWL156
8%
(5 hrs ago)
14 Apr, Tue
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL10
90%
(5 hrs ago)
GNWL27
19%
(5 hrs ago)
GNWL174
8%
(5 hrs ago)
15 Apr, Wed
GNWL3
92%
(7 hrs ago)
GNWL10
91%
(5 hrs ago)
GNWL25
20%
(5 hrs ago)
GNWL209
3%
(5 hrs ago)
16 Apr, Thu
GNWL1
93%
(7 hrs ago)
GNWL8
91%
(1 day ago)
GNWL29
16%
(1 day ago)
GNWL185
5%
(11 hrs ago)
17 Apr, Fri
AVL
100%
(7 hrs ago)
GNWL12
89%
(1 day ago)
GNWL34
14%
(1 day ago)
GNWL178
6%
(11 hrs ago)
18 Apr, Sat
GNWL2
92%
(7 hrs ago)
GNWL22
81%
(1 day ago)
GNWL38
10%
(1 day ago)
GNWL206
3%
(11 hrs ago)
19 Apr, Sun
GNWL2
92%
(7 hrs ago)
GNWL10
90%
(1 day ago)
GNWL44
9%
(1 day ago)
GNWL187
7%
(1 day ago)
20 Apr, Mon
GNWL1
93%
(7 hrs ago)
GNWL12
90%
(1 day ago)
GNWL42
11%
(12 hrs ago)
GNWL237
3%
(1 day ago)
21 Apr, Tue
GNWL2
93%
(1 day ago)
GNWL14
88%
(1 day ago)
GNWL37
12%
(12 hrs ago)
GNWL219
3%
(18 hrs ago)
22 Apr, Wed
GNWL2
93%
(1 day ago)
GNWL17
89%
(1 day ago)
GNWL40
10%
(12 hrs ago)
GNWL231
3%
(18 hrs ago)
23 Apr, Thu
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL18
86%
(1 day ago)
GNWL40
10%
(11 hrs ago)
GNWL252
3%
(18 hrs ago)
24 Apr, Fri
GNWL4
92%
(11 hrs ago)
GNWL23
81%
(11 hrs ago)
GNWL56
7%
(11 hrs ago)
GNWL302
2%
(18 hrs ago)
25 Apr, Sat
GNWL9
91%
(11 hrs ago)
GNWL26
72%
(11 hrs ago)
GNWL68
7%
(11 hrs ago)
GNWL323
2%
(18 hrs ago)
26 Apr, Sun
GNWL5
92%
(11 hrs ago)
GNWL20
87%
(11 hrs ago)
GNWL49
8%
(11 hrs ago)
GNWL223
3%
(18 hrs ago)
27 Apr, Mon
AVL1
100%
(11 hrs ago)
GNWL19
87%
(11 hrs ago)
GNWL34
14%
(11 hrs ago)
GNWL230
3%
(21 hrs ago)
28 Apr, Tue
GNWL1
93%
(11 hrs ago)
GNWL12
89%
(11 hrs ago)
GNWL36
12%
(9 hrs ago)
GNWL237
3%
(21 hrs ago)
29 Apr, Wed
GNWL3
93%
(8 hrs ago)
GNWL13
90%
(8 hrs ago)
GNWL44
10%
(9 hrs ago)
GNWL236
3%
(13 hrs ago)
30 Apr, Thu
GNWL1
93%
(8 hrs ago)
GNWL19
87%
(8 hrs ago)
GNWL59
8%
(9 hrs ago)
GNWL276
2%
(5 hrs ago)
1 May, Fri
GNWL5
91%
(8 hrs ago)
GNWL22
79%
(8 hrs ago)
GNWL56
8%
(9 hrs ago)
GNWL329
2%
(5 hrs ago)
2 May, Sat
GNWL4
93%
(8 hrs ago)
GNWL14
86%
(8 hrs ago)
GNWL38
11%
(9 hrs ago)
GNWL226
3%
(5 hrs ago)
3 May, Sun
GNWL4
93%
(8 hrs ago)
GNWL22
87%
(8 hrs ago)
GNWL37
11%
(9 hrs ago)
GNWL214
4%
(5 hrs ago)
4 May, Mon
AVL1
100%
(8 hrs ago)
GNWL9
90%
(8 hrs ago)
GNWL26
18%
(9 hrs ago)
GNWL170
6%
(5 hrs ago)
5 May, Tue
GNWL1
93%
(10 hrs ago)
GNWL10
89%
(10 hrs ago)
GNWL21
26%
(17 hrs ago)
GNWL170
9%
(5 hrs ago)
6 May, Wed
AVL1
100%
(10 hrs ago)
GNWL11
91%
(10 hrs ago)
GNWL32
15%
(17 hrs ago)
GNWL157
7%
(7 hrs ago)
7 May, Thu
AVL9
100%
(10 hrs ago)
GNWL7
91%
(10 hrs ago)
GNWL19
30%
(17 hrs ago)
GNWL124
18%
(7 hrs ago)
8 May, Fri
AVL3
100%
(10 hrs ago)
GNWL8
89%
(10 hrs ago)
GNWL18
30%
(17 hrs ago)
GNWL142
17%
(7 hrs ago)
9 May, Sat
GNWL2
93%
(10 hrs ago)
GNWL13
87%
(10 hrs ago)
GNWL36
11%
(1 day ago)
GNWL124
33%
(22 hrs ago)
10 May, Sun
AVL1
100%
(10 hrs ago)
GNWL6
91%
(10 hrs ago)
GNWL28
17%
(1 day ago)
GNWL184
7%
(22 hrs ago)
11 May, Mon
AVL11
100%
(10 hrs ago)
GNWL4
92%
(10 hrs ago)
GNWL21
27%
(1 day ago)
GNWL123
21%
(22 hrs ago)
12 May, Tue
AVL10
100%
(16 hrs ago)
GNWL6
90%
(10 hrs ago)
GNWL23
22%
(20 hrs ago)
GNWL150
13%
(22 hrs ago)
13 May, Wed
AVL8
100%
(16 hrs ago)
GNWL14
89%
(10 hrs ago)
GNWL20
34%
(18 hrs ago)
GNWL142
13%
(18 hrs ago)
14 May, Thu
AVL5
100%
(16 hrs ago)
GNWL11
91%
(10 hrs ago)
GNWL26
21%
(18 hrs ago)
GNWL168
7%
(18 hrs ago)
15 May, Fri
GNWL1
92%
(16 hrs ago)
GNWL14
83%
(10 hrs ago)
GNWL36
12%
(18 hrs ago)
GNWL236
3%
(18 hrs ago)
16 May, Sat
GNWL1
93%
(16 hrs ago)
GNWL13
85%
(10 hrs ago)
GNWL42
11%
(18 hrs ago)
GNWL221
3%
(18 hrs ago)
17 May, Sun
GNWL2
93%
(16 hrs ago)
GNWL19
89%
(10 hrs ago)
GNWL40
10%
(18 hrs ago)
GNWL186
4%
(18 hrs ago)
18 May, Mon
GNWL1
94%
(7 hrs ago)
GNWL13
90%
(22 hrs ago)
GNWL26
17%
(7 hrs ago)
GNWL159
7%
(18 hrs ago)
19 May, Tue
GNWL1
94%
(7 hrs ago)
GNWL12
88%
(22 hrs ago)
GNWL30
16%
(7 hrs ago)
GNWL180
6%
(1 day ago)
20 May, Wed
GNWL2
93%
(7 hrs ago)
GNWL19
85%
(22 hrs ago)
GNWL47
10%
(7 hrs ago)
GNWL222
3%
(17 hrs ago)
21 May, Thu
GNWL3
93%
(7 hrs ago)
GNWL18
86%
(22 hrs ago)
GNWL32
16%
(7 hrs ago)
GNWL162
6%
(16 hrs ago)
22 May, Fri
GNWL2
92%
(7 hrs ago)
GNWL14
80%
(22 hrs ago)
GNWL32
14%
(7 hrs ago)
GNWL142
14%
(7 hrs ago)
23 May, Sat
GNWL2
93%
(7 hrs ago)
GNWL19
78%
(7 hrs ago)
GNWL24
26%
(7 hrs ago)
GNWL119
32%
(7 hrs ago)
24 May, Sun
check
GNWL9
91%
(7 hrs ago)
GNWL18
44%
(7 hrs ago)
GNWL111
31%
(7 hrs ago)
25 May, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
GNWL7
91%
(7 hrs ago)
GNWL15
39%
(7 hrs ago)
GNWL103
30%
(7 hrs ago)
26 May, Tue
AVL14
100%
(1 day ago)
GNWL2
91%
(7 hrs ago)
GNWL16
34%
(7 hrs ago)
GNWL92
44%
(7 hrs ago)
27 May, Wed
AVL16
100%
(1 day ago)
GNWL4
91%
(7 hrs ago)
GNWL17
51%
(7 hrs ago)
GNWL76
52%
(7 hrs ago)
28 May, Thu
AVL16
100%
(1 day ago)
GNWL3
92%
(7 hrs ago)
GNWL7
72%
(7 hrs ago)
GNWL69
52%
(20 hrs ago)
29 May, Fri
AVL15
100%
(1 day ago)
GNWL6
86%
(16 hrs ago)
GNWL7
63%
(12 hrs ago)
GNWL65
68%
(20 hrs ago)
30 May, Sat
AVL10
100%
(1 day ago)
GNWL6
89%
(16 hrs ago)
GNWL7
57%
(12 hrs ago)
GNWL62
82%
(10 hrs ago)
31 May, Sun
AVL10
100%
(1 day ago)
GNWL1
93%
(16 hrs ago)
GNWL12
55%
(12 hrs ago)
GNWL66
80%
(10 hrs ago)
1 Jun, Mon
AVL10
100%
(17 hrs ago)
RAC7
100%
(16 hrs ago)
GNWL7
59%
(12 hrs ago)
GNWL78
49%
(10 hrs ago)
2 Jun, Tue
AVL15
100%
(17 hrs ago)
GNWL5
89%
(16 hrs ago)
GNWL7
67%
(7 hrs ago)
GNWL50
77%
(10 hrs ago)
3 Jun, Wed
AVL10
100%
(17 hrs ago)
RAC 4
100%
(16 hrs ago)
GNWL6
71%
(7 hrs ago)
GNWL48
80%
(10 hrs ago)
4 Jun, Thu
AVL11
100%
(17 hrs ago)
RAC 6
100%
(17 hrs ago)
GNWL5
76%
(7 hrs ago)
GNWL38
74%
(10 hrs ago)
5 Jun, Fri
AVL14
100%
(17 hrs ago)
RAC10
100%
(17 hrs ago)
GNWL7
57%
(7 hrs ago)
GNWL21
91%
(1 day ago)
6 Jun, Sat
AVL13
100%
(17 hrs ago)
GNWL3
90%
(17 hrs ago)
GNWL5
67%
(7 hrs ago)
GNWL29
92%
(1 day ago)
7 Jun, Sun
check
check
GNWL4
68%
(7 hrs ago)
GNWL37
88%
(1 day ago)
8 Jun, Mon
check
check
RAC 14
100%
(7 hrs ago)
GNWL11
91%
(1 day ago)
9 Jun, Tue
AVL16
100%
(1 day ago)
check
RAC 7
100%
(7 hrs ago)
RAC 122
100%
(1 day ago)
10 Jun, Wed
AVL16
100%
(1 day ago)
check
RAC 12
100%
(7 hrs ago)
GNWL9
92%
(1 day ago)
11 Jun, Thu
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(20 hrs ago)
RAC 3
100%
(7 hrs ago)
RAC 88
100%
(14 hrs ago)
12 Jun, Fri
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(20 hrs ago)
RAC 11
100%
(7 hrs ago)
RAC 107
100%
(14 hrs ago)
13 Jun, Sat
AVL12
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(7 hrs ago)
RAC 13
100%
(7 hrs ago)
RAC 103
100%
(7 hrs ago)
14 Jun, Sun
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(7 hrs ago)
RAC 1
100%
(7 hrs ago)
RAC 85
100%
(7 hrs ago)
15 Jun, Mon
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(7 hrs ago)
AVL44
100%
(7 hrs ago)
RAC 24
100%
(7 hrs ago)
16 Jun, Tue
AVL16
100%
(13 hrs ago)
AVL8
100%
(7 hrs ago)
AVL55
100%
(7 hrs ago)
RAC 17
100%
(7 hrs ago)
17 Jun, Wed
AVL16
100%
(7 hrs ago)
AVL20
100%
(7 hrs ago)
AVL54
100%
(7 hrs ago)
AVL65
100%
(3 hrs ago)
18 Jun, Thu
AVL16
100%
(7 hrs ago)
AVL19
100%
(7 hrs ago)
AVL72
100%
(7 hrs ago)
AVL184
100%
(3 hrs ago)
19 Jun, Fri
check
check
check
check
20 Jun, Sat
check
check
check
check

12566 Bihar Sampark Kranti Express train info

Bihar Sampark Kranti Express (12566) runs from New Delhi (NDLS) to Darbhanga Jn (DBG). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 1168 kms in 21 hr 0 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 11 halts. This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car. Final chart for 12566 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.