Seat Availability of Sampoorna Kranti Express 12393

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 3275
2A
₹ 1940
3A
₹ 1365
SL
₹ 520
26 Jan, Sun
GNWL5
85%
(18 hrs ago)
GNWL18
57%
(29 min ago)
GNWL45
22%
(13 hrs ago)
GNWL141
5%
(13 hrs ago)
27 Jan, Mon
GNWL1
90%
(3 hrs ago)
GNWL21
60%
(29 min ago)
GNWL45
27%
(3 hrs ago)
GNWL91
17%
(3 hrs ago)
28 Jan, Tue
GNWL1
91%
(3 hrs ago)
GNWL21
72%
(29 min ago)
GNWL42
35%
(3 hrs ago)
GNWL89
37%
(3 hrs ago)
29 Jan, Wed
CANCELLED
0%
(3 hrs ago)
CANCELLED
0%
(29 min ago)
CANCELLED
0%
(3 hrs ago)
CANCELLED
0%
(2 hrs ago)
30 Jan, Thu
GNWL2
90%
(3 hrs ago)
GNWL15
79%
(29 min ago)
GNWL40
45%
(3 hrs ago)
GNWL98
61%
(2 hrs ago)
31 Jan, Fri
AVL1
100%
(3 hrs ago)
GNWL20
57%
(29 min ago)
GNWL48
33%
(3 hrs ago)
GNWL93
52%
(14 min ago)
1 Feb, Sat
GNWL6
88%
(3 hrs ago)
GNWL18
77%
(3 hrs ago)
GNWL57
27%
(3 hrs ago)
GNWL116
30%
(14 min ago)
2 Feb, Sun
AVL3
100%
(19 hrs ago)
GNWL20
70%
(19 hrs ago)
GNWL48
30%
(19 hrs ago)
GNWL105
21%
(14 min ago)
3 Feb, Mon
AVL11
100%
(1 day ago)
GNWL8
87%
(1 day ago)
GNWL33
72%
(1 day ago)
GNWL76
66%
(14 min ago)
4 Feb, Tue
AVL12
100%
(1 day ago)
GNWL10
87%
(1 day ago)
GNWL37
70%
(1 day ago)
GNWL66
86%
(14 min ago)
5 Feb, Wed
CANCELLED
0%
(16 hrs ago)
CANCELLED
0%
(1 day ago)
CANCELLED
0%
(1 day ago)
CANCELLED
0%
(14 min ago)
6 Feb, Thu
AVL16
100%
(16 hrs ago)
GNWL6
89%
(1 day ago)
GNWL37
73%
(1 day ago)
GNWL71
88%
(12 hrs ago)
7 Feb, Fri
AVL14
100%
(16 hrs ago)
GNWL7
82%
(1 day ago)
GNWL35
55%
(1 hr ago)
GNWL73
85%
(16 hrs ago)
8 Feb, Sat
AVL9
100%
(16 hrs ago)
GNWL7
87%
(1 day ago)
GNWL32
55%
(1 hr ago)
GNWL42
87%
(2 hrs ago)
9 Feb, Sun
AVL18
100%
(16 hrs ago)
GNWL9
85%
(15 hrs ago)
GNWL31
70%
(1 hr ago)
GNWL60
87%
(2 hrs ago)
10 Feb, Mon
AVL18
100%
(16 hrs ago)
RAC 11
100%
(15 hrs ago)
GNWL38
75%
(1 hr ago)
GNWL53
85%
(2 hrs ago)
11 Feb, Tue
AVL18
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(15 hrs ago)
GNWL29
79%
(1 hr ago)
GNWL55
90%
(2 hrs ago)
12 Feb, Wed
CANCELLED
0%
(1 day ago)
CANCELLED
0%
(15 hrs ago)
CANCELLED
0%
(1 hr ago)
CANCELLED
0%
(2 hrs ago)
13 Feb, Thu
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 hr ago)
GNWL15
86%
(15 hrs ago)
GNWL38
93%
(2 hrs ago)
14 Feb, Fri
AVL18
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 hr ago)
GNWL9
86%
(15 hrs ago)
GNWL33
93%
(15 hrs ago)
15 Feb, Sat
AVL18
100%
(1 day ago)
GNWL5
88%
(1 hr ago)
GNWL21
82%
(1 day ago)
GNWL53
92%
(17 hrs ago)
16 Feb, Sun
AVL14
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 hr ago)
GNWL14
84%
(19 hrs ago)
GNWL15
93%
(17 hrs ago)
17 Feb, Mon
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 hr ago)
GNWL8
88%
(19 hrs ago)
RAC81
100%
(17 hrs ago)
18 Feb, Tue
AVL18
100%
(2 hrs ago)
AVL5
100%
(1 hr ago)
RAC 9
100%
(19 hrs ago)
RAC 66
100%
(18 hrs ago)
19 Feb, Wed
CANCELLED
0%
(2 hrs ago)
CANCELLED
0%
(1 day ago)
CANCELLED
0%
(19 hrs ago)
CANCELLED
0%
(17 hrs ago)
20 Feb, Thu
AVL18
100%
(2 hrs ago)
RAC 36
100%
(1 day ago)
RAC 25
100%
(19 hrs ago)
RAC 41
100%
(17 hrs ago)
21 Feb, Fri
AVL18
100%
(2 hrs ago)
AVL14
100%
(21 hrs ago)
RAC 13
100%
(19 hrs ago)
RAC 40
100%
(17 hrs ago)
22 Feb, Sat
AVL12
100%
(2 hrs ago)
GNWL2
88%
(21 hrs ago)
GNWL17
84%
(21 hrs ago)
GNWL13
94%
(17 hrs ago)
23 Feb, Sun
AVL17
100%
(2 hrs ago)
RAC 9
100%
(21 hrs ago)
GNWL25
82%
(21 hrs ago)
GNWL25
93%
(17 hrs ago)
24 Feb, Mon
AVL18
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(21 hrs ago)
GNWL7
89%
(21 hrs ago)
RAC 45
100%
(17 hrs ago)
25 Feb, Tue
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(21 hrs ago)
AVL24
100%
(21 hrs ago)
RAC82
100%
(21 hrs ago)
26 Feb, Wed
check
CANCELLED
0%
(21 hrs ago)
CANCELLED
0%
(21 hrs ago)
CANCELLED
0%
(21 hrs ago)
27 Feb, Thu
check
check
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC 56
100%
(21 hrs ago)
28 Feb, Fri
check
check
RAC 25
100%
(1 day ago)
RAC 73
100%
(1 day ago)
29 Feb, Sat
check
RAC 7
100%
(22 hrs ago)
check
GNWL7
94%
(13 hrs ago)
1 Mar, Sun
check
AVL17
100%
(22 hrs ago)
check
RAC 48
100%
(13 hrs ago)
2 Mar, Mon
check
AVL27
100%
(22 hrs ago)
check
AVL95
100%
(13 hrs ago)
3 Mar, Tue
check
AVL21
100%
(22 hrs ago)
AVL41
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(13 hrs ago)
4 Mar, Wed
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(22 hrs ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
RAC 15
100%
(13 hrs ago)
5 Mar, Thu
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(22 hrs ago)
AVL37
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(13 hrs ago)
6 Mar, Fri
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(13 hrs ago)
AVL2
100%
(16 hrs ago)
RAC 2
100%
(14 hrs ago)
7 Mar, Sat
AVL16
100%
(1 day ago)
GNWL1
84%
(13 hrs ago)
GNWL17
86%
(1 hr ago)
GNWL17
94%
(14 hrs ago)
8 Mar, Sun
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(13 hrs ago)
AVL48
100%
(1 hr ago)
AVL25
100%
(14 hrs ago)
9 Mar, Mon
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(13 hrs ago)
AVL124
100%
(1 hr ago)
AVL264
100%
(14 hrs ago)
10 Mar, Tue
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(13 hrs ago)
AVL103
100%
(1 hr ago)
AVL231
100%
(14 hrs ago)
11 Mar, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
GNWL18
58%
(13 hrs ago)
GNWL70
43%
(1 hr ago)
GNWL102
84%
(14 hrs ago)
12 Mar, Thu
AVL16
100%
(1 day ago)
GNWL14
85%
(23 hrs ago)
GNWL45
82%
(1 hr ago)
GNWL92
91%
(22 hrs ago)
13 Mar, Fri
check
GNWL16
67%
(23 hrs ago)
GNWL42
82%
(1 day ago)
GNWL69
90%
(22 hrs ago)
14 Mar, Sat
check
GNWL40
32%
(23 hrs ago)
GNWL98
22%
(1 hr ago)
GNWL140
64%
(22 hrs ago)
15 Mar, Sun
check
GNWL24
60%
(23 hrs ago)
GNWL88
30%
(1 hr ago)
GNWL159
45%
(22 hrs ago)
16 Mar, Mon
AVL16
100%
(23 hrs ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
GNWL32
86%
(1 hr ago)
GNWL45
93%
(22 hrs ago)
17 Mar, Tue
AVL18
100%
(23 hrs ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
RAC 13
100%
(1 hr ago)
RAC 72
100%
(13 hrs ago)
18 Mar, Wed
AVL18
100%
(23 hrs ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL52
100%
(1 hr ago)
AVL7
100%
(13 hrs ago)
19 Mar, Thu
AVL18
100%
(23 hrs ago)
AVL19
100%
(22 hrs ago)
AVL81
100%
(1 hr ago)
AVL142
100%
(13 hrs ago)
20 Mar, Fri
AVL18
100%
(23 hrs ago)
AVL6
100%
(22 hrs ago)
AVL53
100%
(1 hr ago)
AVL63
100%
(13 hrs ago)
21 Mar, Sat
AVL14
100%
(23 hrs ago)
AVL9
100%
(22 hrs ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(13 hrs ago)
22 Mar, Sun
check
AVL13
100%
(22 hrs ago)
check
AVL16
100%
(13 hrs ago)
23 Mar, Mon
check
AVL36
100%
(22 hrs ago)
AVL71
100%
(1 day ago)
AVL232
100%
(1 day ago)
24 Mar, Tue
check
AVL39
100%
(22 hrs ago)
AVL120
100%
(1 day ago)
AVL223
100%
(1 day ago)
25 Mar, Wed
check
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL76
100%
(1 day ago)
AVL97
100%
(1 day ago)
26 Mar, Thu
check
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL101
100%
(1 day ago)
AVL257
100%
(1 day ago)
27 Mar, Fri
check
AVL34
100%
(1 day ago)
AVL130
100%
(1 day ago)
AVL262
100%
(1 day ago)
28 Mar, Sat
check
check
AVL68
100%
(1 day ago)
AVL208
100%
(1 day ago)
29 Mar, Sun
check
check
check
AVL216
100%
(1 day ago)
30 Mar, Mon
check
check
AVL124
100%
(1 day ago)
AVL255
100%
(1 day ago)
31 Mar, Tue
AVL18
100%
(1 day ago)
check
AVL84
100%
(1 day ago)
check
1 Apr, Wed
AVL18
100%
(1 day ago)
check
AVL121
100%
(1 day ago)
check
2 Apr, Thu
AVL16
100%
(1 day ago)
check
AVL155
100%
(1 day ago)
AVL78
100%
(1 day ago)
3 Apr, Fri
AVL18
100%
(1 day ago)
check
AVL133
100%
(1 day ago)
AVL86
100%
(1 day ago)
4 Apr, Sat
AVL18
100%
(1 day ago)
check
RAC 5
100%
(1 day ago)
RAC 42
100%
(1 day ago)
5 Apr, Sun
AVL18
100%
(1 day ago)
check
AVL77
100%
(1 day ago)
RAC 33
100%
(1 day ago)
6 Apr, Mon
check
check
AVL127
100%
(1 day ago)
AVL57
100%
(1 day ago)
7 Apr, Tue
check
check
AVL152
100%
(1 day ago)
AVL140
100%
(1 day ago)
8 Apr, Wed
check
check
AVL156
100%
(1 day ago)
AVL108
100%
(1 day ago)
9 Apr, Thu
check
check
AVL129
100%
(1 day ago)
AVL89
100%
(1 day ago)
10 Apr, Fri
check
check
AVL149
100%
(1 day ago)
AVL107
100%
(1 day ago)
11 Apr, Sat
check
check
AVL93
100%
(1 day ago)
AVL94
100%
(18 hrs ago)
12 Apr, Sun
check
check
AVL143
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(18 hrs ago)
13 Apr, Mon
check
check
check
AVL142
100%
(18 hrs ago)
14 Apr, Tue
check
check
check
AVL125
100%
(18 hrs ago)
15 Apr, Wed
check
AVL58
100%
(1 day ago)
check
AVL61
100%
(18 hrs ago)
16 Apr, Thu
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
AVL134
100%
(18 hrs ago)
17 Apr, Fri
check
AVL58
100%
(1 day ago)
check
AVL140
100%
(1 day ago)
18 Apr, Sat
check
AVL58
100%
(1 day ago)
AVL149
100%
(1 day ago)
AVL109
100%
(1 day ago)
19 Apr, Sun
check
AVL62
100%
(1 day ago)
AVL150
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
20 Apr, Mon
check
AVL61
100%
(1 day ago)
AVL159
100%
(1 day ago)
AVL131
100%
(1 day ago)
21 Apr, Tue
check
AVL61
100%
(1 day ago)
AVL160
100%
(1 day ago)
AVL124
100%
(1 day ago)
22 Apr, Wed
check
AVL65
100%
(1 day ago)
AVL133
100%
(1 day ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
23 Apr, Thu
check
AVL60
100%
(1 day ago)
AVL146
100%
(1 day ago)
AVL112
100%
(1 day ago)
24 Apr, Fri
check
check
RAC 5
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
25 Apr, Sat
check
check
AVL89
100%
(1 day ago)
AVL97
100%
(1 day ago)
26 Apr, Sun
check
check
AVL142
100%
(1 day ago)
AVL106
100%
(1 day ago)
27 Apr, Mon
check
check
AVL144
100%
(1 day ago)
check
28 Apr, Tue
check
AVL56
100%
(1 day ago)
AVL120
100%
(1 day ago)
AVL62
100%
(1 day ago)
29 Apr, Wed
check
AVL54
100%
(1 day ago)
AVL145
100%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
30 Apr, Thu
check
AVL57
100%
(1 day ago)
AVL104
100%
(1 day ago)
AVL63
100%
(1 day ago)
1 May, Fri
check
AVL55
100%
(1 day ago)
AVL144
100%
(1 day ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
2 May, Sat
check
AVL63
100%
(1 day ago)
AVL100
100%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
3 May, Sun
check
AVL58
100%
(1 day ago)
AVL142
100%
(1 day ago)
AVL76
100%
(1 day ago)
4 May, Mon
check
check
check
AVL98
100%
(1 day ago)
5 May, Tue
check
check
check
AVL92
100%
(1 day ago)
6 May, Wed
check
check
check
AVL96
100%
(1 day ago)
7 May, Thu
check
check
check
AVL84
100%
(1 day ago)
8 May, Fri
check
check
check
AVL97
100%
(1 day ago)
9 May, Sat
check
check
check
check
10 May, Sun
check
check
check
check
11 May, Mon
check
check
check
check
12 May, Tue
check
check
check
check
13 May, Wed
check
check
AVL161
100%
(1 day ago)
check
14 May, Thu
check
check
AVL176
100%
(1 day ago)
check
15 May, Fri
check
check
AVL173
100%
(1 day ago)
check
16 May, Sat
check
AVL52
100%
(1 day ago)
AVL167
100%
(1 day ago)
AVL166
100%
(3 hrs ago)
17 May, Sun
check
AVL59
100%
(1 day ago)
AVL174
100%
(1 day ago)
AVL168
100%
(3 hrs ago)
18 May, Mon
check
AVL65
100%
(1 day ago)
AVL181
100%
(1 day ago)
AVL170
100%
(3 hrs ago)
19 May, Tue
check
AVL61
100%
(1 day ago)
check
AVL179
100%
(3 hrs ago)
20 May, Wed
check
AVL59
100%
(18 hrs ago)
check
AVL136
100%
(3 hrs ago)
21 May, Thu
check
AVL63
100%
(18 hrs ago)
AVL171
100%
(18 hrs ago)
AVL182
100%
(3 hrs ago)
22 May, Fri
check
AVL59
100%
(18 hrs ago)
AVL159
100%
(18 hrs ago)
AVL182
100%
(1 day ago)
23 May, Sat
check
AVL58
100%
(18 hrs ago)
AVL163
100%
(3 hrs ago)
AVL175
100%
(3 hrs ago)
24 May, Sun
check
AVL61
100%
(18 hrs ago)
AVL178
100%
(3 hrs ago)
AVL166
100%
(3 hrs ago)
25 May, Mon
check
check
check
check
26 May, Tue
check
check
check
check

12393 Sampoorna Kranti Express train info

Sampoorna Kranti Express (12393) runs from Rajendra Nagar Bihar (RJPB) to New Delhi (NDLS). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 1001 kms in 14 hr 5 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 4 halts. This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car. Final chart for 12393 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.