Seat Availability of Sampoorna Kranti Express 12393

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 3230
2A
₹ 1895
3A
₹ 1320
SL
₹ 500
19 Jan, Sat
DEPARTED
0%
(42 min ago)
DEPARTED
0%
(42 min ago)
DEPARTED
0%
(42 min ago)
DEPARTED
0%
(42 min ago)
20 Jan, Sun
GNWL8
82%
(42 min ago)
GNWL23
42%
(42 min ago)
GNWL82
12%
(42 min ago)
GNWL349
1%
(42 min ago)
21 Jan, Mon
GNWL2
89%
(42 min ago)
GNWL29
41%
(42 min ago)
GNWL63
23%
(42 min ago)
GNWL173
4%
(42 min ago)
22 Jan, Tue
AVL7
100%
(42 min ago)
GNWL22
69%
(42 min ago)
GNWL41
43%
(42 min ago)
GNWL121
16%
(42 min ago)
23 Jan, Wed
CANCELLED
0%
(42 min ago)
CANCELLED
0%
(42 min ago)
CANCELLED
0%
(42 min ago)
CANCELLED
0%
(42 min ago)
24 Jan, Thu
AVL5
100%
(42 min ago)
GNWL18
75%
(42 min ago)
GNWL51
36%
(42 min ago)
GNWL94
67%
(42 min ago)
25 Jan, Fri
AVL6
100%
(42 min ago)
GNWL14
71%
(42 min ago)
GNWL46
35%
(42 min ago)
GNWL103
48%
(42 min ago)
26 Jan, Sat
GNWL1
91%
(42 min ago)
GNWL31
54%
(42 min ago)
GNWL61
27%
(42 min ago)
GNWL109
37%
(42 min ago)
27 Jan, Sun
GNWL2
90%
(42 min ago)
GNWL27
53%
(42 min ago)
GNWL63
23%
(42 min ago)
GNWL116
17%
(42 min ago)
28 Jan, Mon
GNWL1
91%
(42 min ago)
GNWL19
78%
(42 min ago)
GNWL50
41%
(42 min ago)
GNWL105
48%
(42 min ago)
29 Jan, Tue
AVL1
100%
(2 hrs ago)
GNWL11
86%
(2 hrs ago)
GNWL49
47%
(2 hrs ago)
GNWL99
73%
(2 hrs ago)
30 Jan, Wed
CANCELLED
0%
(2 hrs ago)
CANCELLED
0%
(2 hrs ago)
CANCELLED
0%
(2 hrs ago)
CANCELLED
0%
(2 hrs ago)
31 Jan, Thu
AVL18
100%
(2 hrs ago)
GNWL11
86%
(2 hrs ago)
GNWL48
63%
(2 hrs ago)
GNWL75
90%
(2 hrs ago)
1 Feb, Fri
AVL18
100%
(2 hrs ago)
GNWL7
85%
(2 hrs ago)
GNWL44
53%
(2 hrs ago)
GNWL72
90%
(2 hrs ago)
2 Feb, Sat
AVL11
100%
(2 hrs ago)
GNWL21
75%
(2 hrs ago)
GNWL48
52%
(2 hrs ago)
GNWL90
72%
(2 hrs ago)
3 Feb, Sun
AVL11
100%
(2 hrs ago)
GNWL11
83%
(2 hrs ago)
GNWL58
34%
(2 hrs ago)
GNWL72
82%
(2 hrs ago)
4 Feb, Mon
AVL16
100%
(2 hrs ago)
GNWL6
89%
(4 hrs ago)
GNWL24
83%
(2 hrs ago)
GNWL62
84%
(8 hrs ago)
5 Feb, Tue
AVL18
100%
(2 hrs ago)
RAC 10
100%
(6 hrs ago)
GNWL40
70%
(2 hrs ago)
GNWL53
90%
(8 hrs ago)
6 Feb, Wed
CANCELLED
0%
(1 min ago)
CANCELLED
0%
(1 min ago)
CANCELLED
0%
(just now)
CANCELLED
0%
(1 min ago)
7 Feb, Thu
AVL15
100%
(1 min ago)
GNWL1
91%
(1 min ago)
GNWL35
80%
(just now)
GNWL49
93%
(1 min ago)
8 Feb, Fri
AVL18
100%
(1 min ago)
GNWL3
87%
(1 min ago)
GNWL39
71%
(just now)
GNWL43
92%
(1 min ago)
9 Feb, Sat
AVL18
100%
(1 min ago)
GNWL11
82%
(1 min ago)
GNWL39
66%
(just now)
GNWL52
92%
(1 min ago)
10 Feb, Sun
AVL15
100%
(1 min ago)
GNWL5
88%
(1 min ago)
GNWL37
68%
(just now)
GNWL82
83%
(1 min ago)
11 Feb, Mon
AVL18
100%
(1 min ago)
RAC8
100%
(1 min ago)
GNWL40
77%
(just now)
GNWL89
74%
(1 min ago)
12 Feb, Tue
AVL18
100%
(6 hrs ago)
RAC 6
100%
(6 hrs ago)
GNWL31
79%
(6 hrs ago)
GNWL82
86%
(6 hrs ago)
13 Feb, Wed
CANCELLED
0%
(6 hrs ago)
CANCELLED
0%
(10 hrs ago)
CANCELLED
0%
(6 hrs ago)
CANCELLED
0%
(10 hrs ago)
14 Feb, Thu
AVL18
100%
(10 hrs ago)
RAC 2
100%
(10 hrs ago)
GNWL33
82%
(10 hrs ago)
GNWL106
85%
(10 hrs ago)
15 Feb, Fri
AVL1
100%
(10 hrs ago)
GNWL6
86%
(10 hrs ago)
GNWL38
74%
(10 hrs ago)
GNWL159
38%
(10 hrs ago)
16 Feb, Sat
AVL10
100%
(10 hrs ago)
GNWL12
78%
(10 hrs ago)
GNWL45
65%
(10 hrs ago)
GNWL74
86%
(10 hrs ago)
17 Feb, Sun
AVL18
100%
(10 hrs ago)
GNWL3
90%
(10 hrs ago)
GNWL38
71%
(10 hrs ago)
GNWL90
80%
(10 hrs ago)
18 Feb, Mon
AVL14
100%
(7 hrs ago)
RAC 3
100%
(7 hrs ago)
GNWL26
86%
(7 hrs ago)
GNWL36
93%
(7 hrs ago)
19 Feb, Tue
AVL16
100%
(7 hrs ago)
RAC 2
100%
(7 hrs ago)
GNWL9
89%
(7 hrs ago)
GNWL15
94%
(7 hrs ago)
20 Feb, Wed
AVL16
100%
(7 hrs ago)
RAC 4
100%
(7 hrs ago)
GNWL15
87%
(7 hrs ago)
GNWL25
93%
(7 hrs ago)
21 Feb, Thu
AVL18
100%
(7 hrs ago)
AVL17
100%
(7 hrs ago)
GNWL2
90%
(7 hrs ago)
RAC 34
100%
(7 hrs ago)
22 Feb, Fri
AVL6
100%
(7 hrs ago)
AVL13
100%
(7 hrs ago)
RAC 21
100%
(7 hrs ago)
RAC 33
100%
(7 hrs ago)
23 Feb, Sat
AVL14
100%
(7 hrs ago)
GNWL3
86%
(7 hrs ago)
GNWL16
84%
(7 hrs ago)
GNWL50
92%
(7 hrs ago)
24 Feb, Sun
AVL17
100%
(7 hrs ago)
RAC 1
100%
(7 hrs ago)
GNWL25
84%
(7 hrs ago)
GNWL12
94%
(7 hrs ago)
25 Feb, Mon
AVL18
100%
(10 hrs ago)
AVL25
100%
(10 hrs ago)
RAC 5
100%
(10 hrs ago)
RAC 40
100%
(10 hrs ago)
26 Feb, Tue
AVL18
100%
(10 hrs ago)
AVL25
100%
(10 hrs ago)
AVL8
100%
(10 hrs ago)
AVL62
100%
(10 hrs ago)
27 Feb, Wed
AVL18
100%
(10 hrs ago)
AVL17
100%
(10 hrs ago)
AVL4
100%
(10 hrs ago)
AVL11
100%
(10 hrs ago)
28 Feb, Thu
AVL18
100%
(11 hrs ago)
AVL17
100%
(11 hrs ago)
AVL10
100%
(11 hrs ago)
AVL40
100%
(11 hrs ago)
1 Mar, Fri
AVL18
100%
(6 hrs ago)
AVL15
100%
(11 hrs ago)
RAC 7
100%
(11 hrs ago)
AVL102
100%
(6 hrs ago)
2 Mar, Sat
AVL18
100%
(6 hrs ago)
AVL12
100%
(11 hrs ago)
GNWL3
89%
(11 hrs ago)
AVL35
100%
(6 hrs ago)
3 Mar, Sun
AVL16
100%
(6 hrs ago)
AVL21
100%
(11 hrs ago)
RAC 14
100%
(11 hrs ago)
AVL99
100%
(6 hrs ago)
4 Mar, Mon
AVL16
100%
(6 hrs ago)
AVL34
100%
(8 hrs ago)
AVL25
100%
(8 hrs ago)
AVL53
100%
(6 hrs ago)
5 Mar, Tue
AVL18
100%
(6 hrs ago)
AVL13
100%
(8 hrs ago)
AVL43
100%
(8 hrs ago)
AVL47
100%
(6 hrs ago)
6 Mar, Wed
AVL18
100%
(6 hrs ago)
AVL13
100%
(7 hrs ago)
AVL13
100%
(7 hrs ago)
AVL50
100%
(6 hrs ago)
7 Mar, Thu
AVL14
100%
(7 hrs ago)
AVL28
100%
(7 hrs ago)
RAC 18
100%
(7 hrs ago)
GNWL3
94%
(7 hrs ago)
8 Mar, Fri
AVL18
100%
(7 hrs ago)
AVL21
100%
(7 hrs ago)
AVL
100%
(7 hrs ago)
AVL29
100%
(7 hrs ago)
9 Mar, Sat
AVL18
100%
(7 hrs ago)
AVL7
100%
(7 hrs ago)
GNWL7
89%
(7 hrs ago)
RAC 25
100%
(7 hrs ago)
10 Mar, Sun
AVL18
100%
(7 hrs ago)
AVL14
100%
(7 hrs ago)
GNWL11
88%
(7 hrs ago)
GNWL12
93%
(7 hrs ago)
11 Mar, Mon
AVL18
100%
(7 hrs ago)
AVL20
100%
(7 hrs ago)
RAC20
100%
(7 hrs ago)
AVL102
100%
(7 hrs ago)
12 Mar, Tue
AVL18
100%
(21 hrs ago)
AVL30
100%
(21 hrs ago)
AVL69
100%
(21 hrs ago)
AVL173
100%
(21 hrs ago)
13 Mar, Wed
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL56
100%
(1 day ago)
AVL204
100%
(1 day ago)
14 Mar, Thu
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL63
100%
(1 day ago)
AVL177
100%
(1 day ago)
15 Mar, Fri
check
check
check
check
16 Mar, Sat
AVL16
100%
(22 hrs ago)
AVL7
100%
(22 hrs ago)
RAC 12
100%
(22 hrs ago)
AVL78
100%
(22 hrs ago)
17 Mar, Sun
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL27
100%
(22 hrs ago)
AVL52
100%
(22 hrs ago)
AVL117
100%
(22 hrs ago)
18 Mar, Mon
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL37
100%
(22 hrs ago)
AVL77
100%
(22 hrs ago)
AVL204
100%
(22 hrs ago)
19 Mar, Tue
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL14
100%
(22 hrs ago)
AVL16
100%
(22 hrs ago)
AVL206
100%
(22 hrs ago)
20 Mar, Wed
AVL18
100%
(2 hrs ago)
AVL31
100%
(2 hrs ago)
AVL88
100%
(2 hrs ago)
AVL232
100%
(2 hrs ago)
21 Mar, Thu
AVL18
100%
(2 hrs ago)
AVL37
100%
(2 hrs ago)
AVL102
100%
(2 hrs ago)
AVL258
100%
(2 hrs ago)
22 Mar, Fri
AVL18
100%
(2 hrs ago)
RAC 11
100%
(2 hrs ago)
GNWL17
92%
(2 hrs ago)
RAC 46
100%
(2 hrs ago)
23 Mar, Sat
GNWL3
94%
(2 hrs ago)
GNWL41
54%
(2 hrs ago)
GNWL121
46%
(2 hrs ago)
GNWL162
84%
(2 hrs ago)
24 Mar, Sun
GNWL4
93%
(2 hrs ago)
GNWL47
57%
(2 hrs ago)
GNWL119
49%
(2 hrs ago)
GNWL206
35%
(2 hrs ago)
25 Mar, Mon
AVL11
100%
(2 hrs ago)
GNWL11
67%
(2 hrs ago)
GNWL48
84%
(2 hrs ago)
GNWL64
73%
(2 hrs ago)
26 Mar, Tue
AVL18
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
GNWL14
91%
(1 day ago)
GNWL1
94%
(1 day ago)
27 Mar, Wed
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
RAC 13
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
28 Mar, Thu
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL140
100%
(1 day ago)
29 Mar, Fri
AVL18
100%
(4 hrs ago)
AVL11
100%
(4 hrs ago)
AVL18
100%
(4 hrs ago)
AVL170
100%
(4 hrs ago)
30 Mar, Sat
AVL18
100%
(1 hr ago)
AVL14
100%
(1 hr ago)
GNWL11
90%
(1 hr ago)
RAC 21
100%
(1 hr ago)
31 Mar, Sun
AVL18
100%
(1 hr ago)
AVL10
100%
(1 hr ago)
AVL42
100%
(1 hr ago)
AVL102
100%
(1 hr ago)
1 Apr, Mon
AVL18
100%
(1 hr ago)
AVL38
100%
(1 hr ago)
AVL18
100%
(1 hr ago)
AVL169
100%
(1 hr ago)
2 Apr, Tue
AVL18
100%
(1 hr ago)
AVL34
100%
(1 hr ago)
AVL90
100%
(1 hr ago)
AVL275
100%
(1 hr ago)
3 Apr, Wed
AVL18
100%
(1 hr ago)
AVL36
100%
(1 hr ago)
AVL87
100%
(1 hr ago)
AVL266
100%
(1 hr ago)
4 Apr, Thu
AVL18
100%
(1 hr ago)
AVL33
100%
(1 hr ago)
AVL95
100%
(1 hr ago)
AVL249
100%
(1 hr ago)
5 Apr, Fri
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
AVL64
100%
(1 day ago)
AVL251
100%
(1 day ago)
6 Apr, Sat
AVL18
100%
(7 hrs ago)
AVL28
100%
(7 hrs ago)
AVL61
100%
(7 hrs ago)
AVL264
100%
(7 hrs ago)
7 Apr, Sun
AVL18
100%
(7 hrs ago)
AVL36
100%
(7 hrs ago)
AVL94
100%
(7 hrs ago)
AVL258
100%
(7 hrs ago)
8 Apr, Mon
AVL18
100%
(7 hrs ago)
AVL40
100%
(7 hrs ago)
AVL79
100%
(7 hrs ago)
AVL230
100%
(7 hrs ago)
9 Apr, Tue
AVL18
100%
(7 hrs ago)
AVL31
100%
(7 hrs ago)
AVL104
100%
(7 hrs ago)
AVL242
100%
(7 hrs ago)
10 Apr, Wed
AVL18
100%
(7 hrs ago)
AVL23
100%
(7 hrs ago)
AVL80
100%
(7 hrs ago)
AVL279
100%
(7 hrs ago)
11 Apr, Thu
AVL18
100%
(7 hrs ago)
AVL35
100%
(7 hrs ago)
AVL101
100%
(7 hrs ago)
AVL282
100%
(7 hrs ago)
12 Apr, Fri
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(1 day ago)
AVL91
100%
(1 day ago)
AVL276
100%
(1 day ago)
13 Apr, Sat
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL59
100%
(1 day ago)
AVL254
100%
(1 day ago)
14 Apr, Sun
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL83
100%
(1 day ago)
AVL228
100%
(1 day ago)
15 Apr, Mon
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL34
100%
(1 day ago)
AVL66
100%
(1 day ago)
AVL239
100%
(1 day ago)
16 Apr, Tue
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL38
100%
(1 day ago)
AVL74
100%
(1 day ago)
AVL261
100%
(1 day ago)
17 Apr, Wed
AVL18
100%
(21 hrs ago)
AVL29
100%
(21 hrs ago)
AVL90
100%
(21 hrs ago)
AVL255
100%
(21 hrs ago)
18 Apr, Thu
AVL18
100%
(6 hrs ago)
AVL37
100%
(21 hrs ago)
AVL94
100%
(6 hrs ago)
AVL262
100%
(6 hrs ago)
19 Apr, Fri
AVL18
100%
(6 hrs ago)
AVL32
100%
(21 hrs ago)
AVL86
100%
(6 hrs ago)
AVL272
100%
(6 hrs ago)
20 Apr, Sat
AVL18
100%
(6 hrs ago)
AVL6
100%
(8 hrs ago)
AVL22
100%
(6 hrs ago)
AVL187
100%
(6 hrs ago)
21 Apr, Sun
AVL15
100%
(6 hrs ago)
AVL32
100%
(8 hrs ago)
AVL56
100%
(6 hrs ago)
AVL169
100%
(6 hrs ago)
22 Apr, Mon
AVL18
100%
(6 hrs ago)
AVL24
100%
(8 hrs ago)
AVL60
100%
(6 hrs ago)
AVL263
100%
(6 hrs ago)
23 Apr, Tue
AVL18
100%
(6 hrs ago)
AVL38
100%
(8 hrs ago)
AVL89
100%
(6 hrs ago)
AVL232
100%
(6 hrs ago)
24 Apr, Wed
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL32
100%
(8 hrs ago)
AVL72
100%
(8 hrs ago)
AVL186
100%
(22 hrs ago)
25 Apr, Thu
check
AVL38
100%
(8 hrs ago)
AVL56
100%
(8 hrs ago)
check
26 Apr, Fri
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
AVL91
100%
(1 day ago)
AVL206
100%
(1 day ago)
27 Apr, Sat
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
AVL75
100%
(1 day ago)
AVL200
100%
(1 day ago)
28 Apr, Sun
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
AVL81
100%
(1 day ago)
AVL242
100%
(1 day ago)
29 Apr, Mon
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(1 day ago)
AVL91
100%
(1 day ago)
AVL272
100%
(1 day ago)
30 Apr, Tue
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
AVL88
100%
(1 day ago)
AVL260
100%
(1 day ago)
1 May, Wed
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL100
100%
(1 day ago)
AVL288
100%
(1 day ago)
2 May, Thu
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL38
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
AVL294
100%
(1 day ago)
3 May, Fri
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
AVL103
100%
(1 day ago)
AVL291
100%
(1 day ago)
4 May, Sat
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
AVL279
100%
(1 day ago)
5 May, Sun
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
AVL94
100%
(1 day ago)
AVL287
100%
(1 day ago)
6 May, Mon
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL36
100%
(1 day ago)
AVL98
100%
(1 day ago)
AVL294
100%
(1 day ago)
7 May, Tue
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
AVL105
100%
(1 day ago)
AVL311
100%
(1 day ago)
8 May, Wed
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
AVL106
100%
(1 day ago)
AVL289
100%
(1 day ago)
9 May, Thu
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
AVL99
100%
(1 day ago)
AVL315
100%
(1 day ago)
10 May, Fri
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(1 day ago)
AVL101
100%
(1 day ago)
AVL308
100%
(1 day ago)
11 May, Sat
AVL18
100%
(12 hrs ago)
AVL40
100%
(12 hrs ago)
AVL96
100%
(12 hrs ago)
AVL284
100%
(12 hrs ago)
12 May, Sun
AVL18
100%
(12 hrs ago)
AVL35
100%
(12 hrs ago)
AVL100
100%
(12 hrs ago)
AVL314
100%
(12 hrs ago)
13 May, Mon
AVL18
100%
(12 hrs ago)
AVL36
100%
(12 hrs ago)
AVL105
100%
(12 hrs ago)
AVL282
100%
(12 hrs ago)
14 May, Tue
AVL18
100%
(12 hrs ago)
AVL38
100%
(12 hrs ago)
AVL88
100%
(12 hrs ago)
AVL307
100%
(12 hrs ago)
15 May, Wed
AVL18
100%
(12 hrs ago)
AVL40
100%
(12 hrs ago)
AVL108
100%
(12 hrs ago)
AVL305
100%
(12 hrs ago)
16 May, Thu
AVL18
100%
(12 hrs ago)
AVL40
100%
(12 hrs ago)
AVL102
100%
(12 hrs ago)
AVL315
100%
(12 hrs ago)
17 May, Fri
AVL18
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL100
100%
(12 hrs ago)
AVL305
100%
(12 hrs ago)
18 May, Sat
AVL18
100%
(12 hrs ago)
AVL32
100%
(12 hrs ago)
AVL101
100%
(12 hrs ago)
AVL320
100%
(12 hrs ago)
19 May, Sun
check
check
check
check
20 May, Mon
check
check
check
check

Train 12393 Sampoorna Kranti SF Express Reviews

(This rating is based on 3 reviews)
Punctuality
star star star_border star_border star_border
Cleanliness
star star star star_border star_border
Food
star star star_border star_border star_border
Uncrowded
star star_border star_border star_border star_border
Rate and review this train

12393 Sampoorna Kranti Express train info

Sampoorna Kranti Express (12393) runs from Rajendra Nagar Bihar (RJPB) to New Delhi (NDLS). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 1001 kms in 14 hr 15 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 3 halts. This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car. Final chart for 12393 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
close
Recently Asked Question
Chart prepares time of 12130
Today 12130 train chart time Kya hai
edit Answer
81 views
  
0 reply
Are there benefits in ticket for state government employee?
Is there benefits in ticket for state government employee
edit Answer
157 views
  
0 reply
In bilaspur rewa express ac coach is also available?
In bilaspur rewa express ac coach is also available.
edit Answer
68 views
  
1 reply
Ladies coach on train 16630
Ladies coach on 16630
edit Answer
77 views
  
0 reply
Upgradation to the next opted train under vikalp will be intimated or not?
Upgradation to the next opted ट्रेन under Vikalp will be intimated or not by the railway authorities.
edit Answer
491 views
  
0 reply
What is the time of train no. 19039?
[ My query is about train 19039 ]
edit Answer
359 views
  
1 reply
PNR status not working from many days
PNR status not working from many days. Is it technical issue? when it will solve? How can I predict my ticket confirmation chance?
edit Answer
162 views
  
0 reply
Why isn't PNR status option working in Trainman app?
[ My query is about train 11463 ] PNR status not working last 2 days… Trainman app not supporting…
edit Answer
410 views
  
2 replies
Query about coach positioning of train no. 19566
[My query is about train 19566] Why A1 and A2 rake position of 19566 are differently placed and not side by side. Gap between A1 and A2 are huge. Is it due to quota or separation of coaches.
edit Answer
192 views
  
0 reply
Added by mistake
Do not trust anybody named Rajiv if he replies on your questions he is a fraud
edit Answer
198 views
  
0 reply
Can I get confirm tickets for Amravati - Jabalpur express 12159 from Nagpur station to Jabalpur on 22 Jan 2019
About Tickets confirming issue
edit Answer
377 views
  
1 reply