Seat Availability of Dadar Chennai Egmore SF Express 12163

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 3730
2A
₹ 2200
3A
₹ 1540
SL
₹ 590
18 Feb, Tue
GNWL3
84%
(14 hrs ago)
GNWL21
60%
(1 hr ago)
GNWL23
66%
(12 hrs ago)
GNWL50
80%
(5 min ago)
19 Feb, Wed
GNWL1
82%
(1 hr ago)
GNWL8
84%
(1 hr ago)
GNWL18
63%
(12 hrs ago)
GNWL51
69%
(5 min ago)
20 Feb, Thu
GNWL5
80%
(1 hr ago)
GNWL15
77%
(1 hr ago)
GNWL38
29%
(12 hrs ago)
GNWL43
83%
(5 min ago)
21 Feb, Fri
GNWL4
75%
(1 hr ago)
GNWL14
79%
(1 hr ago)
GNWL20
64%
(2 hrs ago)
GNWL27
86%
(5 min ago)
22 Feb, Sat
GNWL3
88%
(1 hr ago)
GNWL13
78%
(1 hr ago)
GNWL27
61%
(2 hrs ago)
GNWL24
91%
(5 min ago)
23 Feb, Sun
GNWL2
88%
(1 hr ago)
GNWL11
79%
(1 hr ago)
GNWL14
89%
(1 hr ago)
GNWL19
88%
(5 min ago)
24 Feb, Mon
GNWL2
88%
(1 hr ago)
GNWL7
90%
(1 hr ago)
GNWL5
93%
(1 hr ago)
GNWL2
94%
(2 hrs ago)
25 Feb, Tue
GNWL2
88%
(2 hrs ago)
GNWL6
88%
(1 hr ago)
GNWL1
93%
(1 hr ago)
RAC 29
100%
(2 hrs ago)
26 Feb, Wed
AVL1
100%
(2 hrs ago)
GNWL2
91%
(1 hr ago)
RAC22
100%
(1 hr ago)
RAC 67
100%
(2 hrs ago)
27 Feb, Thu
GNWL4
86%
(1 day ago)
GNWL2
90%
(1 hr ago)
GNWL21
71%
(1 hr ago)
RAC 49
100%
(2 hrs ago)
28 Feb, Fri
GNWL1
87%
(1 day ago)
GNWL6
87%
(1 hr ago)
GNWL4
91%
(1 hr ago)
RAC100
100%
(2 hrs ago)
29 Feb, Sat
GNWL2
90%
(1 day ago)
GNWL5
88%
(1 hr ago)
RAC20
100%
(1 hr ago)
RAC 69
100%
(15 hrs ago)
1 Mar, Sun
GNWL1
90%
(1 day ago)
GNWL5
89%
(16 hrs ago)
RAC17
100%
(2 hrs ago)
RAC 52
100%
(15 hrs ago)
2 Mar, Mon
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL4
91%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(2 hrs ago)
RAC 31
100%
(15 hrs ago)
3 Mar, Tue
check
GNWL2
90%
(1 day ago)
AVL24
100%
(11 hrs ago)
RAC 5
100%
(15 hrs ago)
4 Mar, Wed
check
GNWL3
91%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(15 hrs ago)
RAC 6
100%
(15 hrs ago)
5 Mar, Thu
check
check
RAC 10
100%
(15 hrs ago)
AVL20
100%
(23 hrs ago)
6 Mar, Fri
check
GNWL13
81%
(1 day ago)
GNWL16
86%
(1 day ago)
RAC 63
100%
(14 hrs ago)
7 Mar, Sat
GNWL1
91%
(1 day ago)
GNWL7
88%
(1 day ago)
GNWL8
93%
(1 day ago)
RAC 80
100%
(14 hrs ago)
8 Mar, Sun
GNWL1
91%
(1 day ago)
RAC2
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC 22
100%
(14 hrs ago)
9 Mar, Mon
GNWL1
87%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(14 hrs ago)
10 Mar, Tue
GNWL1
91%
(1 day ago)
RAC3
100%
(1 day ago)
RAC 9
100%
(14 hrs ago)
AVL41
100%
(14 hrs ago)
11 Mar, Wed
GNWL1
87%
(1 day ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(14 hrs ago)
AVL59
100%
(14 hrs ago)
12 Mar, Thu
GNWL1
91%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(14 hrs ago)
AVL85
100%
(23 hrs ago)
13 Mar, Fri
GNWL1
90%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
GNWL6
93%
(14 hrs ago)
AVL67
100%
(21 hrs ago)
14 Mar, Sat
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC 14
100%
(14 hrs ago)
RAC 17
100%
(21 hrs ago)
15 Mar, Sun
GNWL1
91%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC 10
100%
(14 hrs ago)
AVL25
100%
(21 hrs ago)
16 Mar, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(21 hrs ago)
17 Mar, Tue
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
AVL48
100%
(1 day ago)
AVL144
100%
(21 hrs ago)
18 Mar, Wed
GNWL1
87%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 15
100%
(1 day ago)
AVL97
100%
(12 hrs ago)
19 Mar, Thu
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL129
100%
(12 hrs ago)
20 Mar, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
GNWL8
92%
(1 day ago)
RAC 31
100%
(12 hrs ago)
21 Mar, Sat
GNWL1
91%
(1 day ago)
GNWL2
91%
(1 day ago)
GNWL4
94%
(1 day ago)
AVL11
100%
(12 hrs ago)
22 Mar, Sun
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL123
100%
(12 hrs ago)
23 Mar, Mon
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(12 hrs ago)
AVL117
100%
(12 hrs ago)
24 Mar, Tue
GNWL3
91%
(1 day ago)
RAC6
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(12 hrs ago)
AVL87
100%
(1 day ago)
25 Mar, Wed
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC 15
100%
(12 hrs ago)
AVL93
100%
(18 hrs ago)
26 Mar, Thu
GNWL1
92%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(12 hrs ago)
AVL112
100%
(18 hrs ago)
27 Mar, Fri
GNWL3
91%
(1 day ago)
GNWL1
90%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(12 hrs ago)
AVL115
100%
(18 hrs ago)
28 Mar, Sat
check
RAC5
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(12 hrs ago)
AVL122
100%
(18 hrs ago)
29 Mar, Sun
check
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(3 hrs ago)
AVL133
100%
(3 hrs ago)
30 Mar, Mon
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(3 hrs ago)
AVL144
100%
(3 hrs ago)
31 Mar, Tue
check
RAC5
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(3 hrs ago)
AVL146
100%
(3 hrs ago)
1 Apr, Wed
check
RAC 6
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(3 hrs ago)
AVL25
100%
(3 hrs ago)
2 Apr, Thu
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(3 hrs ago)
AVL152
100%
(3 hrs ago)
3 Apr, Fri
check
check
AVL8
100%
(3 hrs ago)
AVL108
100%
(3 hrs ago)
4 Apr, Sat
check
check
AVL2
100%
(11 hrs ago)
AVL100
100%
(11 hrs ago)
5 Apr, Sun
check
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(11 hrs ago)
AVL140
100%
(11 hrs ago)
6 Apr, Mon
check
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
AVL143
100%
(22 hrs ago)
7 Apr, Tue
check
GNWL1
92%
(1 day ago)
AVL46
100%
(1 day ago)
AVL96
100%
(22 hrs ago)
8 Apr, Wed
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(1 day ago)
AVL114
100%
(22 hrs ago)
9 Apr, Thu
check
GNWL4
92%
(1 day ago)
GNWL21
88%
(1 day ago)
RAC 43
100%
(1 day ago)
10 Apr, Fri
check
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
AVL38
100%
(1 day ago)
11 Apr, Sat
check
GNWL2
91%
(1 day ago)
RAC 15
100%
(1 day ago)
AVL115
100%
(1 day ago)
12 Apr, Sun
check
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL34
100%
(1 day ago)
AVL114
100%
(1 day ago)
13 Apr, Mon
check
GNWL4
92%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL133
100%
(1 day ago)
14 Apr, Tue
check
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL90
100%
(1 day ago)
15 Apr, Wed
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
check
check
16 Apr, Thu
check
RAC 6
100%
(1 day ago)
check
check
17 Apr, Fri
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
check
check
18 Apr, Sat
check
GNWL2
91%
(1 day ago)
check
check
19 Apr, Sun
check
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(17 hrs ago)
20 Apr, Mon
check
check
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(17 hrs ago)
21 Apr, Tue
check
check
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL80
100%
(17 hrs ago)
22 Apr, Wed
check
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL59
100%
(17 hrs ago)
23 Apr, Thu
check
check
RAC 14
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(17 hrs ago)
24 Apr, Fri
check
check
RAC24
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(17 hrs ago)
25 Apr, Sat
check
check
check
check
26 Apr, Sun
check
check
check
check
27 Apr, Mon
check
check
check
check
28 Apr, Tue
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL34
100%
(13 hrs ago)
29 Apr, Wed
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
RAC 21
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(13 hrs ago)
30 Apr, Thu
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL2
93%
(1 day ago)
GNWL26
70%
(1 day ago)
GNWL8
94%
(13 hrs ago)
1 May, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL7
93%
(1 day ago)
RAC 13
100%
(13 hrs ago)
2 May, Sat
GNWL1
93%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
GNWL15
83%
(1 day ago)
RAC107
100%
(13 hrs ago)
3 May, Sun
GNWL4
91%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
GNWL8
94%
(1 day ago)
RAC 18
100%
(13 hrs ago)
4 May, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
GNWL4
94%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(17 hrs ago)
5 May, Tue
AVL4
100%
(16 hrs ago)
RAC 3
100%
(16 hrs ago)
RAC3
100%
(16 hrs ago)
RAC 15
100%
(16 hrs ago)
6 May, Wed
AVL2
100%
(16 hrs ago)
GNWL8
91%
(16 hrs ago)
GNWL15
85%
(16 hrs ago)
RAC 14
100%
(16 hrs ago)
7 May, Thu
AVL4
100%
(16 hrs ago)
RAC 5
100%
(16 hrs ago)
GNWL5
93%
(16 hrs ago)
AVL8
100%
(16 hrs ago)
8 May, Fri
AVL2
100%
(16 hrs ago)
RAC 3
100%
(16 hrs ago)
GNWL11
90%
(16 hrs ago)
RAC 47
100%
(16 hrs ago)
9 May, Sat
AVL4
100%
(16 hrs ago)
GNWL14
87%
(16 hrs ago)
GNWL5
94%
(16 hrs ago)
RAC 8
100%
(16 hrs ago)
10 May, Sun
AVL2
100%
(16 hrs ago)
RAC 5
100%
(16 hrs ago)
RAC 11
100%
(16 hrs ago)
RAC 13
100%
(16 hrs ago)
11 May, Mon
AVL6
100%
(18 hrs ago)
check
RAC 5
100%
(14 hrs ago)
RAC 67
100%
(1 day ago)
12 May, Tue
AVL6
100%
(18 hrs ago)
check
GNWL2
94%
(14 hrs ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
13 May, Wed
AVL4
100%
(18 hrs ago)
check
RAC 19
100%
(14 hrs ago)
AVL71
100%
(17 hrs ago)
14 May, Thu
check
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(14 hrs ago)
AVL53
100%
(17 hrs ago)
15 May, Fri
check
RAC 3
100%
(1 day ago)
GNWL10
90%
(14 hrs ago)
RAC 34
100%
(17 hrs ago)
16 May, Sat
check
RAC 6
100%
(1 day ago)
RAC 15
100%
(14 hrs ago)
RAC 9
100%
(17 hrs ago)
17 May, Sun
check
RAC 5
100%
(1 day ago)
RAC 9
100%
(18 hrs ago)
RAC 9
100%
(17 hrs ago)
18 May, Mon
check
AVL5
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(18 hrs ago)
RAC 10
100%
(17 hrs ago)
19 May, Tue
check
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(18 hrs ago)
AVL8
100%
(18 hrs ago)
20 May, Wed
check
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 9
100%
(18 hrs ago)
RAC 32
100%
(1 day ago)
21 May, Thu
check
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 16
100%
(18 hrs ago)
RAC 17
100%
(1 day ago)
22 May, Fri
check
GNWL2
93%
(1 day ago)
GNWL5
94%
(1 day ago)
RAC 12
100%
(1 day ago)
23 May, Sat
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC24
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
24 May, Sun
check
check
RAC24
100%
(1 day ago)
RAC 23
100%
(1 day ago)
25 May, Mon
check
check
RAC 7
100%
(12 hrs ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
26 May, Tue
check
check
AVL3
100%
(12 hrs ago)
check
27 May, Wed
check
check
AVL11
100%
(12 hrs ago)
check
28 May, Thu
check
check
AVL12
100%
(12 hrs ago)
check
29 May, Fri
AVL2
100%
(9 hrs ago)
GNWL2
93%
(9 hrs ago)
RAC 24
100%
(12 hrs ago)
check
30 May, Sat
AVL1
100%
(9 hrs ago)
RAC 2
100%
(9 hrs ago)
GNWL20
65%
(12 hrs ago)
check
31 May, Sun
AVL2
100%
(9 hrs ago)
AVL11
100%
(9 hrs ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
check
1 Jun, Mon
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL1
100%
(9 hrs ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
check
2 Jun, Tue
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL1
100%
(9 hrs ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
check
3 Jun, Wed
AVL3
100%
(9 hrs ago)
AVL4
100%
(9 hrs ago)
AVL51
100%
(1 day ago)
check
4 Jun, Thu
AVL4
100%
(21 hrs ago)
check
check
check
5 Jun, Fri
AVL2
100%
(21 hrs ago)
check
AVL5
100%
(22 hrs ago)
check
6 Jun, Sat
AVL6
100%
(21 hrs ago)
check
AVL13
100%
(22 hrs ago)
check
7 Jun, Sun
AVL4
100%
(21 hrs ago)
check
AVL30
100%
(22 hrs ago)
check
8 Jun, Mon
check
check
AVL50
100%
(22 hrs ago)
check
9 Jun, Tue
check
AVL13
100%
(19 hrs ago)
AVL68
100%
(19 hrs ago)
check
10 Jun, Wed
check
AVL13
100%
(19 hrs ago)
AVL48
100%
(19 hrs ago)
check
11 Jun, Thu
check
AVL15
100%
(19 hrs ago)
AVL28
100%
(19 hrs ago)
check
12 Jun, Fri
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL10
100%
(10 hrs ago)
AVL48
100%
(19 hrs ago)
check
13 Jun, Sat
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL14
100%
(10 hrs ago)
AVL63
100%
(19 hrs ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
14 Jun, Sun
AVL4
100%
(10 hrs ago)
AVL13
100%
(10 hrs ago)
AVL64
100%
(19 hrs ago)
AVL174
100%
(1 day ago)
15 Jun, Mon
AVL6
100%
(3 hrs ago)
AVL17
100%
(1 hr ago)
AVL55
100%
(1 hr ago)
AVL217
100%
(1 hr ago)
16 Jun, Tue
AVL6
100%
(3 hrs ago)
AVL15
100%
(1 hr ago)
AVL74
100%
(1 hr ago)
AVL193
100%
(1 hr ago)
17 Jun, Wed
check
check
check
check
18 Jun, Thu
check
check
check
check

12163 Dadar Chennai Egmore SF Express train info

Dadar Chennai Egmore SF Express (12163) runs from Mumbai Dadar Central (DR) to Chennai Egmore (MS). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 1274 kms in 23 hr 15 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 23 halts. This train runs with an ICF Rake and also has a pantry car. Final chart for 12163 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.