Seat Availability of Jhelum Express 11078

close
Runs Daily
Class - 2A 3A SL
Date 2A
₹ 2960
3A
₹ 2000
SL
₹ 750
19 Oct, Sat
GNWL2
91%
(5 hrs ago)
GNWL2
84%
(5 hrs ago)
RAC 71
100%
(5 hrs ago)
20 Oct, Sun
RAC 4
100%
(5 hrs ago)
RAC 4
100%
(5 hrs ago)
RAC 29
100%
(5 hrs ago)
21 Oct, Mon
AVL3
100%
(5 hrs ago)
AVL3
100%
(5 hrs ago)
RAC 5
100%
(5 hrs ago)
22 Oct, Tue
RAC 1
100%
(5 hrs ago)
RAC 1
100%
(5 hrs ago)
RAC 2
100%
(5 hrs ago)
23 Oct, Wed
RAC 6
100%
(5 hrs ago)
RAC 6
100%
(5 hrs ago)
RAC 6
100%
(5 hrs ago)
24 Oct, Thu
RAC 2
100%
(5 hrs ago)
RAC 2
100%
(5 hrs ago)
RAC 12
100%
(5 hrs ago)
25 Oct, Fri
AVL
100%
(11 hrs ago)
AVL39
100%
(10 hrs ago)
RAC 2
100%
(11 hrs ago)
26 Oct, Sat
RAC 1
100%
(11 hrs ago)
AVL50
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(11 hrs ago)
27 Oct, Sun
GNWL3
93%
(11 hrs ago)
AVL6
100%
(13 hrs ago)
RAC 16
100%
(13 hrs ago)
28 Oct, Mon
GNWL7
91%
(1 day ago)
GNWL11
91%
(13 hrs ago)
RAC 72
100%
(13 hrs ago)
29 Oct, Tue
GNWL5
84%
(1 day ago)
GNWL12
89%
(13 hrs ago)
RAC101
100%
(13 hrs ago)
30 Oct, Wed
RAC12
100%
(1 day ago)
RAC40
100%
(13 hrs ago)
RAC71
100%
(13 hrs ago)
31 Oct, Thu
GNWL6
88%
(1 day ago)
GNWL30
78%
(13 hrs ago)
GNWL24
94%
(13 hrs ago)
1 Nov, Fri
GNWL30
79%
(1 day ago)
GNWL50
58%
(13 hrs ago)
GNWL93
93%
(13 hrs ago)
2 Nov, Sat
GNWL10
91%
(1 day ago)
GNWL48
47%
(1 day ago)
GNWL53
92%
(19 hrs ago)
3 Nov, Sun
GNWL8
90%
(1 day ago)
GNWL28
87%
(1 day ago)
GNWL17
87%
(1 day ago)
4 Nov, Mon
GNWL16
85%
(1 day ago)
GNWL25
72%
(1 day ago)
GNWL31
94%
(1 day ago)
5 Nov, Tue
RAC11
100%
(1 day ago)
GNWL9
93%
(1 day ago)
GNWL35
87%
(1 day ago)
6 Nov, Wed
RAC 10
100%
(1 day ago)
GNWL9
89%
(1 day ago)
GNWL48
89%
(1 day ago)
7 Nov, Thu
GNWL3
93%
(11 hrs ago)
RAC45
100%
(11 hrs ago)
GNWL42
93%
(11 hrs ago)
8 Nov, Fri
GNWL3
91%
(11 hrs ago)
GNWL5
93%
(11 hrs ago)
GNWL14
95%
(11 hrs ago)
9 Nov, Sat
RAC12
100%
(11 hrs ago)
GNWL8
93%
(11 hrs ago)
GNWL34
94%
(11 hrs ago)
10 Nov, Sun
RAC 5
100%
(11 hrs ago)
AVL1
100%
(11 hrs ago)
RAC 81
100%
(11 hrs ago)
11 Nov, Mon
RAC 5
100%
(11 hrs ago)
RAC 25
100%
(11 hrs ago)
RAC97
100%
(11 hrs ago)
12 Nov, Tue
RAC 9
100%
(11 hrs ago)
AVL30
100%
(11 hrs ago)
RAC 36
100%
(11 hrs ago)
13 Nov, Wed
RAC 4
100%
(23 hrs ago)
AVL84
100%
(23 hrs ago)
RAC 21
100%
(23 hrs ago)
14 Nov, Thu
RAC 9
100%
(23 hrs ago)
AVL36
100%
(23 hrs ago)
RAC 44
100%
(23 hrs ago)
15 Nov, Fri
RAC 11
100%
(23 hrs ago)
AVL24
100%
(23 hrs ago)
RAC 17
100%
(23 hrs ago)
16 Nov, Sat
RAC 4
100%
(23 hrs ago)
AVL16
100%
(23 hrs ago)
AVL1
100%
(23 hrs ago)
17 Nov, Sun
AVL1
100%
(23 hrs ago)
AVL57
100%
(23 hrs ago)
AVL16
100%
(23 hrs ago)
18 Nov, Mon
RAC 4
100%
(23 hrs ago)
AVL43
100%
(23 hrs ago)
GNWL3
95%
(23 hrs ago)
19 Nov, Tue
check
RAC 21
100%
(17 hrs ago)
GNWL53
94%
(1 day ago)
20 Nov, Wed
check
AVL41
100%
(17 hrs ago)
GNWL30
94%
(1 day ago)
21 Nov, Thu
RAC 2
100%
(11 hrs ago)
AVL69
100%
(17 hrs ago)
RAC 77
100%
(1 day ago)
22 Nov, Fri
RAC 6
100%
(11 hrs ago)
RAC 8
100%
(17 hrs ago)
RAC 18
100%
(1 day ago)
23 Nov, Sat
RAC 8
100%
(11 hrs ago)
RAC 10
100%
(17 hrs ago)
RAC 51
100%
(11 hrs ago)
24 Nov, Sun
RAC 10
100%
(11 hrs ago)
AVL58
100%
(11 hrs ago)
RAC 10
100%
(11 hrs ago)
25 Nov, Mon
RAC 4
100%
(11 hrs ago)
AVL73
100%
(11 hrs ago)
AVL7
100%
(11 hrs ago)
26 Nov, Tue
RAC 4
100%
(11 hrs ago)
AVL75
100%
(11 hrs ago)
RAC 7
100%
(11 hrs ago)
27 Nov, Wed
RAC 2
100%
(11 hrs ago)
AVL63
100%
(11 hrs ago)
AVL15
100%
(11 hrs ago)
28 Nov, Thu
RAC 1
100%
(11 hrs ago)
AVL83
100%
(11 hrs ago)
RAC 48
100%
(11 hrs ago)
29 Nov, Fri
RAC 2
100%
(11 hrs ago)
AVL53
100%
(11 hrs ago)
GNWL45
94%
(11 hrs ago)
30 Nov, Sat
RAC 3
100%
(11 hrs ago)
AVL27
100%
(11 hrs ago)
RAC 31
100%
(11 hrs ago)
1 Dec, Sun
AVL2
100%
(11 hrs ago)
AVL83
100%
(11 hrs ago)
AVL20
100%
(11 hrs ago)
2 Dec, Mon
RAC 6
100%
(11 hrs ago)
AVL42
100%
(11 hrs ago)
RAC 21
100%
(11 hrs ago)
3 Dec, Tue
RAC 2
100%
(11 hrs ago)
AVL69
100%
(11 hrs ago)
AVL46
100%
(11 hrs ago)
4 Dec, Wed
RAC 1
100%
(11 hrs ago)
AVL95
100%
(11 hrs ago)
AVL41
100%
(11 hrs ago)
5 Dec, Thu
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL97
100%
(11 hrs ago)
AVL57
100%
(11 hrs ago)
6 Dec, Fri
RAC 1
100%
(11 hrs ago)
AVL83
100%
(11 hrs ago)
AVL64
100%
(11 hrs ago)
7 Dec, Sat
RAC 5
100%
(11 hrs ago)
AVL76
100%
(11 hrs ago)
AVL13
100%
(11 hrs ago)
8 Dec, Sun
RAC 1
100%
(11 hrs ago)
AVL100
100%
(11 hrs ago)
AVL53
100%
(1 day ago)
9 Dec, Mon
AVL1
100%
(11 hrs ago)
AVL84
100%
(11 hrs ago)
AVL63
100%
(1 day ago)
10 Dec, Tue
RAC 1
100%
(11 hrs ago)
AVL99
100%
(11 hrs ago)
AVL38
100%
(1 day ago)
11 Dec, Wed
RAC 1
100%
(11 hrs ago)
AVL80
100%
(11 hrs ago)
AVL73
100%
(11 hrs ago)
12 Dec, Thu
AVL2
100%
(11 hrs ago)
AVL86
100%
(11 hrs ago)
AVL22
100%
(11 hrs ago)
13 Dec, Fri
RAC 2
100%
(11 hrs ago)
AVL53
100%
(11 hrs ago)
AVL39
100%
(11 hrs ago)
14 Dec, Sat
AVL2
100%
(11 hrs ago)
AVL86
100%
(11 hrs ago)
AVL52
100%
(11 hrs ago)
15 Dec, Sun
AVL2
100%
(11 hrs ago)
AVL78
100%
(11 hrs ago)
AVL58
100%
(11 hrs ago)
16 Dec, Mon
RAC 3
100%
(11 hrs ago)
AVL98
100%
(11 hrs ago)
AVL65
100%
(11 hrs ago)
17 Dec, Tue
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL104
100%
(11 hrs ago)
AVL75
100%
(11 hrs ago)
18 Dec, Wed
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL99
100%
(11 hrs ago)
AVL32
100%
(11 hrs ago)
19 Dec, Thu
AVL1
100%
(11 hrs ago)
AVL76
100%
(11 hrs ago)
AVL28
100%
(11 hrs ago)
20 Dec, Fri
RAC 8
100%
(11 hrs ago)
AVL49
100%
(11 hrs ago)
AVL21
100%
(11 hrs ago)
21 Dec, Sat
RAC 5
100%
(11 hrs ago)
RAC 5
100%
(11 hrs ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
22 Dec, Sun
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL60
100%
(11 hrs ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
23 Dec, Mon
RAC 4
100%
(11 hrs ago)
AVL7
100%
(11 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
24 Dec, Tue
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL61
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
25 Dec, Wed
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
RAC 32
100%
(1 day ago)
26 Dec, Thu
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
RAC 47
100%
(1 day ago)
27 Dec, Fri
GNWL2
93%
(1 day ago)
RAC 23
100%
(1 day ago)
RAC 72
100%
(1 day ago)
28 Dec, Sat
GNWL2
90%
(1 day ago)
GNWL2
94%
(21 hrs ago)
RAC 41
100%
(1 day ago)
29 Dec, Sun
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC 29
100%
(21 hrs ago)
RAC 4
100%
(11 hrs ago)
30 Dec, Mon
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(21 hrs ago)
RAC 3
100%
(11 hrs ago)
31 Dec, Tue
check
AVL59
100%
(21 hrs ago)
AVL1
100%
(11 hrs ago)
1 Jan, Wed
check
AVL64
100%
(21 hrs ago)
RAC 3
100%
(11 hrs ago)
2 Jan, Thu
RAC 2
100%
(13 hrs ago)
AVL26
100%
(13 hrs ago)
RAC 2
100%
(11 hrs ago)
3 Jan, Fri
RAC 3
100%
(13 hrs ago)
AVL58
100%
(13 hrs ago)
RAC 3
100%
(11 hrs ago)
4 Jan, Sat
RAC 3
100%
(13 hrs ago)
AVL92
100%
(13 hrs ago)
check
5 Jan, Sun
AVL2
100%
(13 hrs ago)
AVL63
100%
(13 hrs ago)
check
6 Jan, Mon
RAC 2
100%
(13 hrs ago)
AVL51
100%
(13 hrs ago)
check
7 Jan, Tue
RAC 2
100%
(13 hrs ago)
AVL63
100%
(11 hrs ago)
check
8 Jan, Wed
AVL1
100%
(13 hrs ago)
AVL1
100%
(11 hrs ago)
RAC 41
100%
(11 hrs ago)
9 Jan, Thu
RAC 8
100%
(13 hrs ago)
AVL15
100%
(11 hrs ago)
RAC 49
100%
(11 hrs ago)
10 Jan, Fri
RAC 1
100%
(13 hrs ago)
AVL50
100%
(11 hrs ago)
RAC 16
100%
(11 hrs ago)
11 Jan, Sat
AVL2
100%
(11 hrs ago)
AVL119
100%
(11 hrs ago)
RAC 15
100%
(11 hrs ago)
12 Jan, Sun
AVL5
100%
(11 hrs ago)
AVL146
100%
(11 hrs ago)
AVL27
100%
(11 hrs ago)
13 Jan, Mon
AVL5
100%
(11 hrs ago)
AVL140
100%
(11 hrs ago)
AVL64
100%
(11 hrs ago)
14 Jan, Tue
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL90
100%
(11 hrs ago)
AVL68
100%
(11 hrs ago)
15 Jan, Wed
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL143
100%
(11 hrs ago)
RAC 8
100%
(11 hrs ago)
16 Jan, Thu
AVL2
100%
(11 hrs ago)
AVL124
100%
(11 hrs ago)
AVL31
100%
(11 hrs ago)
17 Jan, Fri
RAC 3
100%
(11 hrs ago)
AVL113
100%
(11 hrs ago)
AVL78
100%
(11 hrs ago)
18 Jan, Sat
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL119
100%
(11 hrs ago)
AVL64
100%
(11 hrs ago)
19 Jan, Sun
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL137
100%
(11 hrs ago)
AVL120
100%
(11 hrs ago)
20 Jan, Mon
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL152
100%
(11 hrs ago)
AVL80
100%
(11 hrs ago)
21 Jan, Tue
AVL7
100%
(11 hrs ago)
AVL149
100%
(11 hrs ago)
AVL66
100%
(11 hrs ago)
22 Jan, Wed
AVL1
100%
(11 hrs ago)
AVL114
100%
(11 hrs ago)
AVL20
100%
(11 hrs ago)
23 Jan, Thu
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL115
100%
(11 hrs ago)
AVL140
100%
(11 hrs ago)
24 Jan, Fri
AVL2
100%
(11 hrs ago)
AVL121
100%
(11 hrs ago)
AVL72
100%
(11 hrs ago)
25 Jan, Sat
AVL6
100%
(11 hrs ago)
AVL144
100%
(11 hrs ago)
AVL66
100%
(11 hrs ago)
26 Jan, Sun
AVL7
100%
(11 hrs ago)
AVL155
100%
(11 hrs ago)
AVL64
100%
(11 hrs ago)
27 Jan, Mon
AVL5
100%
(11 hrs ago)
AVL148
100%
(11 hrs ago)
AVL25
100%
(11 hrs ago)
28 Jan, Tue
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL152
100%
(11 hrs ago)
AVL64
100%
(11 hrs ago)
29 Jan, Wed
AVL6
100%
(11 hrs ago)
AVL147
100%
(11 hrs ago)
AVL26
100%
(11 hrs ago)
30 Jan, Thu
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL134
100%
(11 hrs ago)
AVL76
100%
(11 hrs ago)
31 Jan, Fri
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL109
100%
(11 hrs ago)
AVL81
100%
(11 hrs ago)
1 Feb, Sat
AVL5
100%
(11 hrs ago)
AVL139
100%
(11 hrs ago)
AVL121
100%
(11 hrs ago)
2 Feb, Sun
RAC 1
100%
(11 hrs ago)
AVL104
100%
(11 hrs ago)
AVL102
100%
(11 hrs ago)
3 Feb, Mon
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL117
100%
(11 hrs ago)
AVL80
100%
(11 hrs ago)
4 Feb, Tue
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL149
100%
(11 hrs ago)
AVL146
100%
(11 hrs ago)
5 Feb, Wed
AVL5
100%
(11 hrs ago)
AVL149
100%
(11 hrs ago)
AVL122
100%
(11 hrs ago)
6 Feb, Thu
check
AVL155
100%
(11 hrs ago)
AVL132
100%
(11 hrs ago)
7 Feb, Fri
check
AVL147
100%
(11 hrs ago)
AVL119
100%
(11 hrs ago)
8 Feb, Sat
check
AVL130
100%
(11 hrs ago)
AVL107
100%
(11 hrs ago)
9 Feb, Sun
check
AVL155
100%
(11 hrs ago)
AVL144
100%
(11 hrs ago)
10 Feb, Mon
AVL8
100%
(11 hrs ago)
AVL149
100%
(11 hrs ago)
AVL84
100%
(11 hrs ago)
11 Feb, Tue
AVL6
100%
(11 hrs ago)
AVL154
100%
(11 hrs ago)
AVL145
100%
(11 hrs ago)
12 Feb, Wed
AVL5
100%
(11 hrs ago)
AVL144
100%
(11 hrs ago)
AVL144
100%
(11 hrs ago)
13 Feb, Thu
GNWL2
94%
(11 hrs ago)
GNWL2
95%
(11 hrs ago)
RAC109
100%
(11 hrs ago)
14 Feb, Fri
AVL4
100%
(11 hrs ago)
AVL154
100%
(11 hrs ago)
AVL146
100%
(11 hrs ago)
15 Feb, Sat
AVL8
100%
(11 hrs ago)
AVL145
100%
(11 hrs ago)
AVL56
100%
(11 hrs ago)
16 Feb, Sun
check
check
check
17 Feb, Mon
check
check
check

11078 Jhelum Express train info

Jhelum Express (11078) runs from Jammu Tawi (JAT) to Pune Jn (PUNE). It has classes second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is not a superfast train and covers a distance of 2176 kms in 41 hr 25 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 63 halts. This train runs with an ICF Rake and also has a pantry car. Final chart for 11078 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.