Seat Availability of Mumbai LTT (Kurla) Coimbatore Express 11013

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 4040
2A
₹ 2350
3A
₹ 1605
SL
₹ 595
23 Sep, Mon
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL29
100%
(2 hrs ago)
AVL70
100%
(10 hrs ago)
AVL148
100%
(3 hrs ago)
24 Sep, Tue
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL3
100%
(2 hrs ago)
RAC 2
100%
(10 hrs ago)
RAC 37
100%
(3 hrs ago)
25 Sep, Wed
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL8
100%
(2 hrs ago)
AVL63
100%
(10 hrs ago)
RAC 54
100%
(3 hrs ago)
26 Sep, Thu
AVL1
100%
(7 hrs ago)
RAC 4
100%
(2 hrs ago)
RAC 22
100%
(4 hrs ago)
RAC 79
100%
(3 hrs ago)
27 Sep, Fri
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL2
100%
(2 hrs ago)
AVL55
100%
(4 hrs ago)
RAC 38
100%
(3 hrs ago)
28 Sep, Sat
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL9
100%
(2 hrs ago)
AVL79
100%
(4 hrs ago)
RAC 59
100%
(3 hrs ago)
29 Sep, Sun
AVL2
100%
(8 hrs ago)
AVL2
100%
(10 hrs ago)
AVL88
100%
(4 hrs ago)
RAC 10
100%
(4 hrs ago)
30 Sep, Mon
AVL2
100%
(8 hrs ago)
RAC 1
100%
(10 hrs ago)
AVL83
100%
(4 hrs ago)
RAC 30
100%
(4 hrs ago)
1 Oct, Tue
AVL2
100%
(8 hrs ago)
AVL1
100%
(10 hrs ago)
RAC 11
100%
(4 hrs ago)
RAC 51
100%
(11 hrs ago)
2 Oct, Wed
AVL4
100%
(8 hrs ago)
AVL1
100%
(10 hrs ago)
AVL85
100%
(10 hrs ago)
RAC 29
100%
(11 hrs ago)
3 Oct, Thu
check
GNWL1
94%
(10 hrs ago)
RAC 7
100%
(10 hrs ago)
RAC 57
100%
(11 hrs ago)
4 Oct, Fri
check
AVL7
100%
(10 hrs ago)
AVL53
100%
(10 hrs ago)
AVL10
100%
(11 hrs ago)
5 Oct, Sat
check
check
GNWL35
91%
(10 hrs ago)
AVL74
100%
(11 hrs ago)
6 Oct, Sun
check
check
AVL55
100%
(10 hrs ago)
AVL112
100%
(13 hrs ago)
7 Oct, Mon
check
check
AVL77
100%
(10 hrs ago)
AVL53
100%
(13 hrs ago)
8 Oct, Tue
check
check
AVL82
100%
(13 hrs ago)
RAC 12
100%
(4 hrs ago)
9 Oct, Wed
check
check
AVL105
100%
(13 hrs ago)
AVL112
100%
(4 hrs ago)
10 Oct, Thu
check
check
AVL101
100%
(13 hrs ago)
AVL133
100%
(4 hrs ago)
11 Oct, Fri
check
check
AVL81
100%
(13 hrs ago)
AVL30
100%
(4 hrs ago)
12 Oct, Sat
check
check
AVL71
100%
(13 hrs ago)
AVL5
100%
(4 hrs ago)
13 Oct, Sun
check
check
AVL37
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(4 hrs ago)
14 Oct, Mon
check
check
AVL110
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
15 Oct, Tue
check
check
AVL89
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
16 Oct, Wed
check
check
AVL115
100%
(1 day ago)
AVL149
100%
(1 day ago)
17 Oct, Thu
check
check
AVL61
100%
(1 day ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
18 Oct, Fri
check
check
AVL64
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
19 Oct, Sat
check
check
check
check
20 Oct, Sun
check
AVL3
100%
(17 hrs ago)
check
AVL21
100%
(17 hrs ago)
21 Oct, Mon
check
RAC 3
100%
(17 hrs ago)
check
AVL132
100%
(17 hrs ago)
22 Oct, Tue
check
GNWL2
94%
(17 hrs ago)
check
AVL81
100%
(17 hrs ago)
23 Oct, Wed
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL3
94%
(8 hrs ago)
GNWL9
94%
(1 day ago)
RAC 80
100%
(17 hrs ago)
24 Oct, Thu
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL12
93%
(8 hrs ago)
GNWL19
93%
(1 day ago)
GNWL9
94%
(17 hrs ago)
25 Oct, Fri
GNWL2
92%
(1 day ago)
GNWL11
92%
(8 hrs ago)
GNWL13
92%
(1 day ago)
GNWL4
94%
(17 hrs ago)
26 Oct, Sat
GNWL1
93%
(1 day ago)
RAC6
100%
(8 hrs ago)
GNWL1
94%
(1 day ago)
RAC 97
100%
(1 day ago)
27 Oct, Sun
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL4
94%
(8 hrs ago)
RAC 25
100%
(1 day ago)
RAC 65
100%
(1 day ago)
28 Oct, Mon
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL7
94%
(8 hrs ago)
GNWL21
93%
(1 day ago)
RAC 68
100%
(4 hrs ago)
29 Oct, Tue
check
GNWL5
94%
(11 hrs ago)
GNWL24
93%
(1 day ago)
RAC 79
100%
(4 hrs ago)
30 Oct, Wed
check
GNWL3
94%
(11 hrs ago)
GNWL6
94%
(1 day ago)
RAC 41
100%
(4 hrs ago)
31 Oct, Thu
check
RAC3
100%
(11 hrs ago)
GNWL1
94%
(8 hrs ago)
RAC 74
100%
(4 hrs ago)
1 Nov, Fri
check
GNWL3
94%
(8 hrs ago)
RAC 18
100%
(8 hrs ago)
RAC 62
100%
(4 hrs ago)
2 Nov, Sat
check
AVL3
100%
(8 hrs ago)
RAC 3
100%
(8 hrs ago)
RAC 21
100%
(4 hrs ago)
3 Nov, Sun
check
AVL1
100%
(8 hrs ago)
AVL71
100%
(8 hrs ago)
AVL50
100%
(1 day ago)
4 Nov, Mon
check
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL102
100%
(8 hrs ago)
AVL134
100%
(1 day ago)
5 Nov, Tue
check
AVL6
100%
(8 hrs ago)
AVL112
100%
(8 hrs ago)
AVL41
100%
(1 day ago)
6 Nov, Wed
check
AVL7
100%
(8 hrs ago)
AVL114
100%
(1 day ago)
AVL154
100%
(1 day ago)
7 Nov, Thu
check
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL106
100%
(8 hrs ago)
AVL58
100%
(1 day ago)
8 Nov, Fri
check
AVL1
100%
(8 hrs ago)
AVL69
100%
(8 hrs ago)
AVL82
100%
(1 day ago)
9 Nov, Sat
check
AVL10
100%
(8 hrs ago)
AVL99
100%
(8 hrs ago)
check
10 Nov, Sun
check
AVL5
100%
(8 hrs ago)
AVL104
100%
(8 hrs ago)
AVL111
100%
(1 day ago)
11 Nov, Mon
check
AVL3
100%
(8 hrs ago)
AVL122
100%
(8 hrs ago)
AVL158
100%
(1 day ago)
12 Nov, Tue
check
AVL12
100%
(8 hrs ago)
AVL89
100%
(6 hrs ago)
AVL136
100%
(1 day ago)
13 Nov, Wed
check
AVL12
100%
(8 hrs ago)
AVL118
100%
(6 hrs ago)
AVL162
100%
(1 day ago)
14 Nov, Thu
check
AVL12
100%
(8 hrs ago)
AVL95
100%
(6 hrs ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
15 Nov, Fri
check
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL111
100%
(6 hrs ago)
AVL146
100%
(1 day ago)
16 Nov, Sat
check
check
AVL79
100%
(6 hrs ago)
check
17 Nov, Sun
check
check
AVL124
100%
(6 hrs ago)
check
18 Nov, Mon
check
check
check
check
19 Nov, Tue
check
check
AVL106
100%
(1 day ago)
AVL202
100%
(1 day ago)
20 Nov, Wed
check
check
AVL106
100%
(1 day ago)
AVL132
100%
(1 day ago)
21 Nov, Thu
check
check
AVL110
100%
(1 day ago)
AVL35
100%
(1 day ago)
22 Nov, Fri
check
check
AVL120
100%
(1 day ago)
AVL154
100%
(1 day ago)
23 Nov, Sat
check
check
AVL110
100%
(1 day ago)
AVL158
100%
(1 day ago)
24 Nov, Sun
check
check
AVL120
100%
(1 day ago)
AVL176
100%
(1 day ago)
25 Nov, Mon
check
check
check
check
26 Nov, Tue
check
check
AVL107
100%
(13 hrs ago)
AVL206
100%
(13 hrs ago)
27 Nov, Wed
check
check
AVL118
100%
(13 hrs ago)
AVL202
100%
(13 hrs ago)
28 Nov, Thu
check
check
AVL78
100%
(13 hrs ago)
AVL164
100%
(13 hrs ago)
29 Nov, Fri
check
check
AVL86
100%
(13 hrs ago)
AVL164
100%
(13 hrs ago)
30 Nov, Sat
check
check
AVL110
100%
(13 hrs ago)
AVL128
100%
(13 hrs ago)
1 Dec, Sun
check
check
AVL114
100%
(13 hrs ago)
AVL196
100%
(13 hrs ago)
2 Dec, Mon
check
check
check
check
3 Dec, Tue
check
check
check
check
4 Dec, Wed
check
check
check
check
5 Dec, Thu
check
check
check
check
6 Dec, Fri
check
check
check
check
7 Dec, Sat
check
check
check
check
8 Dec, Sun
check
check
check
check
9 Dec, Mon
check
check
check
check
10 Dec, Tue
check
AVL10
100%
(4 hrs ago)
AVL94
100%
(4 hrs ago)
check
11 Dec, Wed
check
AVL11
100%
(4 hrs ago)
AVL119
100%
(4 hrs ago)
check
12 Dec, Thu
check
AVL12
100%
(4 hrs ago)
AVL121
100%
(4 hrs ago)
check
13 Dec, Fri
check
AVL7
100%
(4 hrs ago)
AVL37
100%
(4 hrs ago)
check
14 Dec, Sat
check
AVL10
100%
(4 hrs ago)
AVL92
100%
(4 hrs ago)
check
15 Dec, Sun
check
AVL10
100%
(4 hrs ago)
AVL114
100%
(4 hrs ago)
check
16 Dec, Mon
check
check
check
check
17 Dec, Tue
check
check
check
check
18 Dec, Wed
check
check
check
check
19 Dec, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL118
100%
(1 day ago)
AVL169
100%
(1 day ago)
20 Dec, Fri
GNWL1
95%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL83
100%
(1 day ago)
AVL93
100%
(1 day ago)
21 Dec, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL109
100%
(1 day ago)
AVL198
100%
(1 day ago)
22 Dec, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL97
100%
(1 day ago)
AVL203
100%
(1 day ago)
23 Dec, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL59
100%
(1 day ago)
AVL148
100%
(1 day ago)
24 Dec, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL86
100%
(1 day ago)
AVL201
100%
(1 day ago)
25 Dec, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL114
100%
(1 day ago)
AVL97
100%
(1 day ago)
26 Dec, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
27 Dec, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(8 hrs ago)
AVL44
100%
(1 day ago)
AVL119
100%
(1 day ago)
28 Dec, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(8 hrs ago)
AVL103
100%
(10 hrs ago)
AVL149
100%
(1 day ago)
29 Dec, Sun
check
AVL2
100%
(8 hrs ago)
AVL122
100%
(10 hrs ago)
check
30 Dec, Mon
check
AVL7
100%
(8 hrs ago)
AVL107
100%
(10 hrs ago)
check
31 Dec, Tue
check
AVL6
100%
(8 hrs ago)
AVL33
100%
(10 hrs ago)
check
1 Jan, Wed
check
AVL12
100%
(8 hrs ago)
AVL114
100%
(10 hrs ago)
check
2 Jan, Thu
check
AVL13
100%
(8 hrs ago)
AVL119
100%
(10 hrs ago)
check
3 Jan, Fri
check
AVL16
100%
(8 hrs ago)
check
check
4 Jan, Sat
check
AVL13
100%
(8 hrs ago)
check
check
5 Jan, Sun
check
AVL16
100%
(8 hrs ago)
check
check
6 Jan, Mon
check
check
check
check
7 Jan, Tue
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL16
100%
(10 hrs ago)
check
AVL208
100%
(10 hrs ago)
8 Jan, Wed
AVL4
100%
(10 hrs ago)
AVL16
100%
(10 hrs ago)
check
AVL217
100%
(10 hrs ago)
9 Jan, Thu
AVL4
100%
(10 hrs ago)
AVL16
100%
(10 hrs ago)
AVL127
100%
(10 hrs ago)
AVL169
100%
(10 hrs ago)
10 Jan, Fri
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL8
100%
(10 hrs ago)
AVL117
100%
(10 hrs ago)
AVL211
100%
(10 hrs ago)
11 Jan, Sat
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL16
100%
(10 hrs ago)
AVL104
100%
(10 hrs ago)
AVL183
100%
(10 hrs ago)
12 Jan, Sun
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL14
100%
(10 hrs ago)
AVL137
100%
(10 hrs ago)
AVL204
100%
(10 hrs ago)
13 Jan, Mon
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL16
100%
(10 hrs ago)
AVL124
100%
(10 hrs ago)
AVL165
100%
(10 hrs ago)
14 Jan, Tue
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL12
100%
(10 hrs ago)
AVL129
100%
(10 hrs ago)
AVL177
100%
(10 hrs ago)
15 Jan, Wed
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL16
100%
(10 hrs ago)
AVL126
100%
(10 hrs ago)
AVL106
100%
(10 hrs ago)
16 Jan, Thu
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL16
100%
(10 hrs ago)
AVL76
100%
(10 hrs ago)
AVL165
100%
(10 hrs ago)
17 Jan, Fri
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL12
100%
(10 hrs ago)
AVL89
100%
(10 hrs ago)
AVL32
100%
(10 hrs ago)
18 Jan, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL107
100%
(1 day ago)
AVL169
100%
(1 day ago)
19 Jan, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(8 hrs ago)
AVL134
100%
(10 hrs ago)
AVL147
100%
(1 day ago)
20 Jan, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(8 hrs ago)
AVL138
100%
(10 hrs ago)
AVL191
100%
(1 day ago)
21 Jan, Tue
check
check
check
check
22 Jan, Wed
check
check
check
check

11013 Mumbai LTT (Kurla) Coimbatore Express train info

Mumbai LTT (Kurla) Coimbatore Express (11013) runs from Lokmanya Tilak Term (LTT) to Coimbatore Jn (CBE). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is not a superfast train and covers a distance of 1513 kms in 32 hr 25 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 32 halts. This train runs with an ICF Rake and also has a pantry car. Final chart for 11013 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.