Seat Availability of Jaipur Prayagraj SF Special 02404

close
Runs Daily
Class - 3E 1A 2A 3A SL 2S
Date3E
₹ 1085
1A
₹ 2785
2A
₹ 1655
3A
₹ 1175
SL
₹ 445
2S
₹ 265
21 Oct, Thu
AVL4
100%
(6 min ago)
AVL7
100%
(6 min ago)
AVL5
100%
(5 min ago)
AVL112
100%
(5 min ago)
GNWL38
80%
(5 min ago)
GNWL41
67%
(7 min ago)
22 Oct, Fri
AVL21
100%
(6 min ago)
AVL9
100%
(6 min ago)
AVL18
100%
(5 min ago)
AVL137
100%
(5 min ago)
GNWL39
82%
(5 min ago)
GNWL66
57%
(7 min ago)
23 Oct, Sat
AVL26
100%
(6 min ago)
AVL13
100%
(6 min ago)
AVL11
100%
(5 min ago)
AVL124
100%
(5 min ago)
GNWL39
82%
(5 min ago)
GNWL43
67%
(7 min ago)
24 Oct, Sun
AVL38
100%
(6 min ago)
AVL11
100%
(6 min ago)
AVL19
100%
(5 min ago)
AVL143
100%
(5 min ago)
GNWL27
85%
(5 min ago)
GNWL40
69%
(7 min ago)
25 Oct, Mon
AVL34
100%
(6 min ago)
AVL13
100%
(6 min ago)
AVL5
100%
(5 min ago)
AVL178
100%
(5 min ago)
RAC 53
100%
(5 min ago)
AVL254
100%
(7 min ago)
26 Oct, Tue
AVL30
100%
(6 min ago)
AVL11
100%
(6 min ago)
AVL25
100%
(5 min ago)
AVL149
100%
(5 min ago)
GNWL6
90%
(5 min ago)
AVL204
100%
(7 min ago)
27 Oct, Wed
AVL27
100%
(46 min ago)
AVL11
100%
(46 min ago)
AVL25
100%
(46 min ago)
AVL159
100%
(46 min ago)
GNWL33
85%
(46 min ago)
AVL145
100%
(46 min ago)
28 Oct, Thu
AVL36
100%
(7 hrs ago)
AVL11
100%
(7 hrs ago)
AVL23
100%
(7 hrs ago)
AVL152
100%
(7 hrs ago)
GNWL28
87%
(7 hrs ago)
AVL214
100%
(7 hrs ago)
29 Oct, Fri
RAC 3
100%
(8 hrs ago)
AVL5
100%
(8 hrs ago)
RAC 1
100%
(8 hrs ago)
AVL83
100%
(8 hrs ago)
GNWL66
77%
(8 hrs ago)
AVL218
100%
(8 hrs ago)
30 Oct, Sat
GNWL6
90%
(8 hrs ago)
AVL5
100%
(8 hrs ago)
GNWL2
89%
(8 hrs ago)
GNWL2
87%
(8 hrs ago)
GNWL60
79%
(8 hrs ago)
AVL52
100%
(8 hrs ago)
31 Oct, Sun
RAC 3
100%
(9 hrs ago)
AVL3
100%
(9 hrs ago)
AVL4
100%
(9 hrs ago)
AVL30
100%
(9 hrs ago)
GNWL63
75%
(9 hrs ago)
GNWL11
85%
(9 hrs ago)
1 Nov, Mon
AVL5
100%
(9 hrs ago)
AVL11
100%
(9 hrs ago)
AVL13
100%
(9 hrs ago)
AVL31
100%
(9 hrs ago)
GNWL42
84%
(9 hrs ago)
GNWL21
84%
(9 hrs ago)
2 Nov, Tue
GNWL4
92%
(9 hrs ago)
AVL11
100%
(9 hrs ago)
AVL1
100%
(9 hrs ago)
RAC 32
100%
(9 hrs ago)
GNWL72
74%
(9 hrs ago)
GNWL58
73%
(9 hrs ago)
3 Nov, Wed
GNWL4
92%
(11 hrs ago)
AVL4
100%
(11 hrs ago)
check
GNWL12
87%
(11 hrs ago)
check
check
4 Nov, Thu
AVL46
100%
(11 hrs ago)
AVL13
100%
(11 hrs ago)
check
AVL192
100%
(11 hrs ago)
AVL10
100%
(19 hrs ago)
check
5 Nov, Fri
AVL39
100%
(11 hrs ago)
AVL9
100%
(11 hrs ago)
check
AVL175
100%
(11 hrs ago)
check
check
6 Nov, Sat
AVL22
100%
(11 hrs ago)
AVL9
100%
(7 hrs ago)
AVL14
100%
(7 hrs ago)
AVL91
100%
(7 hrs ago)
GNWL47
83%
(13 hrs ago)
AVL177
100%
(13 hrs ago)
7 Nov, Sun
AVL9
100%
(13 hrs ago)
AVL6
100%
(7 hrs ago)
RAC12
100%
(7 hrs ago)
AVL19
100%
(7 hrs ago)
GNWL81
72%
(13 hrs ago)
AVL180
100%
(13 hrs ago)
8 Nov, Mon
AVL22
100%
(13 hrs ago)
AVL13
100%
(7 hrs ago)
AVL9
100%
(7 hrs ago)
AVL175
100%
(7 hrs ago)
GNWL34
88%
(13 hrs ago)
AVL227
100%
(13 hrs ago)
9 Nov, Tue
AVL35
100%
(13 hrs ago)
AVL9
100%
(7 hrs ago)
AVL15
100%
(7 hrs ago)
AVL170
100%
(7 hrs ago)
GNWL18
90%
(13 hrs ago)
AVL260
100%
(13 hrs ago)
10 Nov, Wed
AVL41
100%
(13 hrs ago)
AVL13
100%
(7 hrs ago)
AVL3
100%
(7 hrs ago)
AVL148
100%
(7 hrs ago)
GNWL23
89%
(13 hrs ago)
AVL237
100%
(13 hrs ago)
11 Nov, Thu
AVL39
100%
(13 hrs ago)
AVL13
100%
(7 hrs ago)
AVL24
100%
(7 hrs ago)
AVL179
100%
(7 hrs ago)
GNWL15
91%
(13 hrs ago)
AVL267
100%
(13 hrs ago)
12 Nov, Fri
AVL42
100%
(13 hrs ago)
AVL11
100%
(13 hrs ago)
AVL25
100%
(13 hrs ago)
AVL161
100%
(13 hrs ago)
RAC 46
100%
(13 hrs ago)
AVL287
100%
(13 hrs ago)
13 Nov, Sat
AVL43
100%
(13 hrs ago)
AVL7
100%
(13 hrs ago)
AVL9
100%
(13 hrs ago)
AVL159
100%
(13 hrs ago)
RAC 27
100%
(13 hrs ago)
AVL271
100%
(13 hrs ago)
14 Nov, Sun
AVL46
100%
(13 hrs ago)
AVL13
100%
(13 hrs ago)
AVL29
100%
(13 hrs ago)
AVL164
100%
(13 hrs ago)
RAC 28
100%
(13 hrs ago)
AVL282
100%
(13 hrs ago)
15 Nov, Mon
AVL44
100%
(9 hrs ago)
AVL12
100%
(13 hrs ago)
AVL18
100%
(13 hrs ago)
AVL186
100%
(13 hrs ago)
RAC 9
100%
(13 hrs ago)
AVL286
100%
(13 hrs ago)
16 Nov, Tue
AVL47
100%
(9 hrs ago)
AVL13
100%
(13 hrs ago)
AVL22
100%
(13 hrs ago)
AVL171
100%
(13 hrs ago)
RAC 12
100%
(13 hrs ago)
AVL289
100%
(13 hrs ago)
17 Nov, Wed
AVL45
100%
(9 hrs ago)
AVL11
100%
(13 hrs ago)
AVL18
100%
(13 hrs ago)
AVL187
100%
(13 hrs ago)
RAC70
100%
(13 hrs ago)
AVL290
100%
(13 hrs ago)
18 Nov, Thu
AVL47
100%
(9 hrs ago)
AVL5
100%
(13 hrs ago)
AVL13
100%
(13 hrs ago)
AVL186
100%
(13 hrs ago)
RAC 8
100%
(13 hrs ago)
AVL284
100%
(13 hrs ago)
19 Nov, Fri
AVL41
100%
(8 hrs ago)
check
AVL24
100%
(13 hrs ago)
check
AVL61
100%
(21 hrs ago)
AVL275
100%
(21 hrs ago)
20 Nov, Sat
AVL47
100%
(8 hrs ago)
check
AVL26
100%
(13 hrs ago)
check
RAC 38
100%
(21 hrs ago)
AVL291
100%
(21 hrs ago)
21 Nov, Sun
AVL43
100%
(8 hrs ago)
AVL13
100%
(7 hrs ago)
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL183
100%
(9 hrs ago)
AVL22
100%
(9 hrs ago)
AVL293
100%
(9 hrs ago)
22 Nov, Mon
AVL43
100%
(8 hrs ago)
GNWL1
93%
(7 hrs ago)
AVL4
100%
(9 hrs ago)
AVL152
100%
(9 hrs ago)
AVL36
100%
(9 hrs ago)
AVL269
100%
(9 hrs ago)
23 Nov, Tue
AVL47
100%
(8 hrs ago)
AVL2
100%
(7 hrs ago)
AVL31
100%
(9 hrs ago)
AVL182
100%
(9 hrs ago)
AVL81
100%
(9 hrs ago)
AVL293
100%
(9 hrs ago)
24 Nov, Wed
AVL47
100%
(8 hrs ago)
AVL13
100%
(7 hrs ago)
AVL21
100%
(9 hrs ago)
AVL175
100%
(9 hrs ago)
AVL55
100%
(9 hrs ago)
AVL283
100%
(9 hrs ago)
25 Nov, Thu
AVL45
100%
(9 hrs ago)
AVL10
100%
(7 hrs ago)
AVL24
100%
(9 hrs ago)
AVL194
100%
(9 hrs ago)
AVL119
100%
(9 hrs ago)
AVL293
100%
(9 hrs ago)
26 Nov, Fri
AVL47
100%
(9 hrs ago)
AVL13
100%
(7 hrs ago)
AVL30
100%
(9 hrs ago)
AVL189
100%
(9 hrs ago)
AVL103
100%
(9 hrs ago)
AVL292
100%
(9 hrs ago)
27 Nov, Sat
AVL40
100%
(9 hrs ago)
AVL9
100%
(9 hrs ago)
AVL24
100%
(9 hrs ago)
AVL174
100%
(9 hrs ago)
AVL123
100%
(9 hrs ago)
AVL291
100%
(9 hrs ago)
28 Nov, Sun
AVL47
100%
(9 hrs ago)
AVL7
100%
(9 hrs ago)
AVL28
100%
(9 hrs ago)
AVL187
100%
(9 hrs ago)
AVL126
100%
(9 hrs ago)
AVL292
100%
(9 hrs ago)
29 Nov, Mon
check
check
check
check
check
check
30 Nov, Tue
check
check
check
check
check
check
1 Dec, Wed
check
check
check
check
check
check
2 Dec, Thu
check
check
check
check
check
check
3 Dec, Fri
check
check
check
check
check
check
4 Dec, Sat
check
check
check
check
check
check
5 Dec, Sun
check
check
check
check
check
check
6 Dec, Mon
check
check
check
check
check
check
7 Dec, Tue
check
check
check
check
check
check
8 Dec, Wed
check
check
check
check
check
check
9 Dec, Thu
check
check
check
check
check
check
10 Dec, Fri
check
check
check
check
check
check
11 Dec, Sat
check
check
check
check
check
check
12 Dec, Sun
check
check
check
check
check
check
13 Dec, Mon
check
check
check
check
check
check
14 Dec, Tue
check
check
check
check
check
check
15 Dec, Wed
check
check
check
check
check
check
16 Dec, Thu
check
check
check
check
check
check
17 Dec, Fri
check
check
check
check
check
check
18 Dec, Sat
check
check
check
check
check
check
19 Dec, Sun
check
check
check
check
check
check
20 Dec, Mon
check
check
check
check
check
check
21 Dec, Tue
AVL47
100%
(1 day ago)
check
check
AVL195
100%
(1 day ago)
check
check
22 Dec, Wed
check
check
check
check
check
check
23 Dec, Thu
check
check
check
check
check
check
24 Dec, Fri
check
check
check
check
check
check
25 Dec, Sat
check
check
check
check
check
check
26 Dec, Sun
check
check
check
check
check
check
27 Dec, Mon
check
check
check
check
check
check
28 Dec, Tue
check
check
check
check
check
check
29 Dec, Wed
check
check
check
check
check
check
30 Dec, Thu
check
check
check
check
check
check
31 Dec, Fri
check
check
check
check
check
check
1 Jan, Sat
check
check
check
check
check
check
2 Jan, Sun
check
check
check
check
check
check
3 Jan, Mon
check
check
check
check
check
check
4 Jan, Tue
check
check
check
check
check
check
5 Jan, Wed
check
check
check
check
check
check
6 Jan, Thu
check
check
check
check
check
check
7 Jan, Fri
check
check
check
check
check
check
8 Jan, Sat
check
check
check
check
check
check
9 Jan, Sun
check
check
check
check
check
check
10 Jan, Mon
check
check
check
check
check
check
11 Jan, Tue
check
check
check
check
check
check
12 Jan, Wed
check
check
check
check
check
check
13 Jan, Thu
check
check
check
check
check
check
14 Jan, Fri
check
check
check
check
check
check
15 Jan, Sat
check
check
check
check
check
check
16 Jan, Sun
check
check
check
check
check
check
17 Jan, Mon
check
check
check
check
check
check
18 Jan, Tue
check
check
check
check
check
check
19 Jan, Wed
check
check
check
check
check
check
20 Jan, Thu
check
check
check
check
check
check
21 Jan, Fri
check
check
check
check
check
check
22 Jan, Sat
check
check
check
check
check
check
23 Jan, Sun
check
check
check
check
check
check
24 Jan, Mon
check
check
check
check
check
check
25 Jan, Tue
check
check
check
check
check
check
26 Jan, Wed
check
check
check
check
check
check
27 Jan, Thu
check
check
check
check
check
check
28 Jan, Fri
check
check
check
check
check
check
29 Jan, Sat
check
check
check
check
check
check
30 Jan, Sun
check
check
check
check
check
check
31 Jan, Mon
check
check
check
check
check
check
1 Feb, Tue
check
check
check
check
check
check
2 Feb, Wed
check
check
check
check
check
check
3 Feb, Thu
check
check
check
check
check
check
4 Feb, Fri
check
check
check
check
check
check
5 Feb, Sat
check
check
check
check
check
check
6 Feb, Sun
check
check
check
check
check
check
7 Feb, Mon
AVL47
100%
(1 day ago)
check
check
check
check
check
8 Feb, Tue
check
check
check
check
check
check
9 Feb, Wed
check
check
check
check
check
check
10 Feb, Thu
check
check
check
check
check
check
11 Feb, Fri
check
check
check
check
check
check
12 Feb, Sat
check
check
check
check
check
check
13 Feb, Sun
check
check
check
AVL195
100%
(15 hrs ago)
AVL92
100%
(15 hrs ago)
check
14 Feb, Mon
check
AVL13
100%
(15 hrs ago)
AVL31
100%
(15 hrs ago)
check
AVL98
100%
(15 hrs ago)
AVL293
100%
(15 hrs ago)
15 Feb, Tue
AVL47
100%
(15 hrs ago)
AVL13
100%
(15 hrs ago)
check
check
AVL98
100%
(15 hrs ago)
check
16 Feb, Wed
AVL47
100%
(15 hrs ago)
check
check
AVL195
100%
(15 hrs ago)
AVL98
100%
(15 hrs ago)
check
17 Feb, Thu
check
check
check
AVL195
100%
(15 hrs ago)
check
AVL293
100%
(15 hrs ago)
18 Feb, Fri
check
check
check
check
check
check
19 Feb, Sat
check
check
check
check
check
check

02404 Jaipur Prayagraj SF Special train info

Jaipur Prayagraj SF Special (02404) runs from Jaipur (JP) to Prayagraj Allahabad Junction (PRYJ).It has classes third economy (3E), first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL), second seater (2S).It is a superfast train and covers a distance of 798 kms in 13 hr 25 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 13 halts.This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car.Final chart for 02404 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.